מזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן

הנדון:    החוק לצמצום השימוש במזומן – שינויים החל מיום 1.8.2022

מבוא

כידוע לכם החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בזמנו ביום 1.1.2019 והתייחס להגבלות על השימוש במזומן וגם לשינויים בנוגע לשימוש בצ’קים ורכישות נדל”ן.

להלן רוב ההוראות הפרקטיות המופיעות בחוק שנערכו בצורה שתקל על למידת הנושא:

סקירת הגבלת שימוש במזומן

לעניין הגבלת השימוש במזומן עד לסך של 6,000 שח )כולל מע”מ) לעסקה (במקום 11,000 ש”ח לפני התיקון):

 1. כאשר אחד הצדדים, או שני הצדדים, הינם עוסק לעניין מע”מ.
 2. עסקה לעניין זה כוללת: שרות, שכר עבודה, תרומה והלוואה (למעט מגוף פיננסי מפוקח(.
 3. בתשלום תקופתי (ריטיינר, שכירות וכו’) כל תשלום יחשב כעסקה עצמאית לעניין החוק.
 4. בעסקה של מעל 6,000 ש”ח, ניתן לקבל  במזומן 10% מגובה העסקה או 6,000 ש”ח, כנמוך מבין השניים.
 5. בעסקה שעוסקת במזומן, כגון המרה של מטבע, סכום המזומן לא יהווה חלק מהעסקה.
 6. בעסקה בין תייר לעוסק – תיירים אינם מוגבלים לגבי תשלום לעוסקים עד לסכום של  40,000ש”ח.

לעסקה מעל סכום זה התיירים יכולים לשלם מזומן לעוסקים רק עד 10% ממחיר העסקה או 40,000 ש”ח לפי הנמוך שבהם.

הוראות החוק לגבי אדם שאינו עוסק (להלן אנשים פרטיים)

 1. בעסקה בין שני אנשים פרטיים אין הגבלה על קבלה או תשלום במזומן עד לסך של 15,000 ש”ח (למעט בעסקת רכישת רכב שם הסכום ישאר 50,000 ש”ח).
 2. בעסקת רכישה מעוסקים, אין לאנשים פרטיים הגבלה על תשלום במזומן עד לסך של 6,000 ש”ח.
 3. בעסקת מכירה לעוסקים, אין לאנשים פרטיים הגבלה על תשלום במזומן עד לסך של 15,000 ש”ח.
 4. אנשים פרטים הנותנים הלוואה או תרומה יכולים לקבל ו/או לתת במזומן עד סך של 6,000 ש”ח.
 5. אנשים פרטים המשלמים או מקבלים שכר עבודה אינם מוגבלים לגבי קבלת תשלום במזומן על לסכום של 6,000 ש”ח.
 6. אנשים פרטים המקבלים מתנה אינם מוגבלים לגבי נתינה או קבלה במזומן עד לסך של 15,000 ש”ח. ההגבלות על שימוש במזומן אינן חלות בין קרובי משפחה, חוץ מתשלום או תקבול במזומן מקרובי משפחה עבור שכר עבודה.

לגבי סעיפים 1-5 לעיל, בעסקה מעל סכום זה (6,000 ש”ח או 15,000 ש”ח בהתאמה), ניתן להשתמש במזומן רק עד 10% ממחיר העיסקה או 6,000 ש”ח, לפי הנמוך שבהם.

הוראות לגבי עורכי דין ורואי חשבון

 1. עו”ד או רו”ח אינו מוגבל בקבלת תשלום במזומן עבור שירות עיסקי:
 2. בסך של עד 6,000 ש”ח הניתן ללקוחות שהם עוסקים.
 3. בסך של עד 15,000 ש”ח ללקוחות שהם אנשים פרטיים.
 4. בשירות עיסקי שמעל 6,000 ש”ח לעוסקים, או 15,000 ש”ח לאנשים פרטיים, לעו”ד או רו”ח אסור לקבל תשלום במזומן החל מהשקל הראשון.

הערות כלליות לעניין הגבלת השימוש במזומן

 1. ההגבלות הן לעסקה בודדת. פיצול עסקה באופן מלאכותי יחשב לעבירת “מרמה” בהתאם לחוק זה.
 2. תשלום בשווה כסף כמוהו כתשלום מזומן.
 3. החוק מטיל אחריות זהה על שני הצדדים, הנותן והמקבל.
 4. עוסק חייב לתעד את אמצעי התשלום ששימש אותו להעביר או לקבל תשלום.

סקירת הגבלת שימוש בצקיםנותר ללא שינוי

 1. 1.       קיים איסור על עוסק לקבל או לתת “צ’ק פתוח” ללא שם הנפרע או המסב.
 2. קיים איסור על כל אדם לקבל צ’ק של יותר מ- 5,000 ש”ח ללא שם הנפרע או המסב.
 3. 3.       על צ’ק מוסב חייב להופיע שם ומספר תעודת הזהות של המסב.
 4. 4.       ניתן להסב צ’ק פעם אחת בלבד (בנק וכו’ ולא יחשבו לעניין זה).
 5. צ’ק לעניין זה יכול להיות עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.

עסקאות מקרקעין – נותר ללא שינוי

 1. 1.       הצהרת רוכש מקרקעין תכלול את מקורות המימון לרכישה המדווחת בצרוף אסמכתאות.
 2. 2.       לחילופין, הרוכש יוכל להצהיר שנכון לאותו מועד אינו יודע עדיין את מקורות המימון. במצב זה, תהיה לו שהות להמציא את הפרטים עד חצי שנה מקבלת הנכס.
 3. 3.       אגף מיסוי מקרקעין ינפיק אישור מיסים לטאבו רק לאחר המצאת המידע על מקורות המימון, כך שאי מילוי הוראה זו תמנע רישום זכויות הרוכש בנכס.

סנקציות שיוטלו על מי שיעבור על החוק – נותר ללא שינוי

בחוק נקבעו הן סנקציות במישור האזרחי (“עיצומים כספיים”) המותנים בגובה סכום העבירה, והן סנקציות במישור הפלילי, שהעונש בגינן עלול להגיע עד מאסר של 3 שנים.

חריגיםנותר ללא שינוי

 • החוק לא יחול על עסקאות ו/או התקשרויות שנחתמו טרם השינויים בחוק, למעט עסקאות מתמשכות )מתן שרות ריטיינר, שכירות וכו’)
 • החוק גם לא יחול על צ’קים למשמרת שנמסרו לבנק או למוסד פיננסי אחר טרם השינויים בחוק.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.