savings

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2022 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

לקראת סיומה של שנת המס 2022 ברצוננו להביא לידיעתכם את הנתונים בקשר להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

עצמאי

החל בשנת 2017 מקבלים העצמאים ניכוי ממס החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת (ועד תקרה של 270,000 ש”ח). לפיכך כדי לקבל ניכוי מירבי יש להפריש 4.5% מההכנסה הקובעת – קרי 12,150 ש”ח.

במידה ומופקדים סכומים מעל 4.5% ועד 7% מההכנסה הקובעת, קרי 18,960 ש”ח, נהנה המפקיד מפטור ממס מהרווחים שנצברו בקרן.

שכיר שאינו בעל שליטה

משכורת שנתית מירבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת המעביד עד 7.5% והפרשת העובד עד 2.5%.

שכיר בעל שליטה

משכורת מרבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד מוכרת עד 4.5%, מותנה בהפרשת עובד של 1.5%.

אנו ממליצים לבעלי שליטה להפקיד עד 10% מהתקרה, קרי 18,854 ש”ח, כאשר 75% מההפרש תשלם החברה ו- 25% יזקפו ע”ח בעל השליטה. יצוין כי ההוצאה בחברה תותר בשיעור של 4.5% מהמשכורת הקובעת בלבד.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.