הורים

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים

הנדון:    חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ”ב-2022

הרינו להודיעכם כדלקמן:

  1. ביום 18.5.2022 פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ”ב-2022.
  • בהתאם להוראת השעה ניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס, וזאת לשנת 2022 בלבד. כלומר, כל הורה לילד שמלאו לו 6 עד 12 שנים בשנת המס 2022, יהיה זכאי, לנקודת זיכוי נוספת בגינו.
  • להלן טבלה המסכמת את מתן נקודות זיכוי כולל הוראת השעה:

נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):

גיל הילד בשנת המסלפי הוראת השעהכולל הוראת השעה
שנת הלידה1.51.5
שנה עד חמש שנים2.52.5
12-612
17-1311
180.50.5

נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו לא בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

גיל הילד בשנת המסלפי הוראת השעהכולל הוראת השעה
שנת הלידה1.51.5
שנה עד חמש שנים2.52.5
12-601
17-1300
1800
  • הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מיום 1.1.2022.
  • הנחיות למעסיקים:
  • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לאמור לעיל.
  • תחולת הוראת שעה זו הינה מיום 1.1.2022 ולכן יש לחשב את נקודות הזיכוי האמורות מתחילת השנה.
  • תיקוני דוחות 102

בעקבות חקיקה זו שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים רטרואקטיבית מתחילת שנת 2022, ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם מתחילת השנה ועד היום ואשר יוחזר לעובדים במשכורת הקרובה יהיה גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש הקרוב, ולכן לא ניתן יהיה לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה.

מעסיקים אלה יהיו זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שינכו מהעובדים ויעבירו לרשות המסים בגין החודשים הללו מתחילת השנה, כאמור.

לצורך קבלת ההחזר, יפנו המעסיקים למשרדי השומה בבקשה לתיקוני דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יישום תיקון החקיקה ואחורה.

  • מערכת תאומי המס תעודכן בקרוב ועל כך תישלח הודעה בהמשך. עם פתיחת המערכת יונפקו אישורי תאום מס חדשים לאוכלוסיית הזכאים.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.