בידוד-קורונה

ימי בידוד – עדכון

הנדון:   ימי בידוד – עדכון

הרינו להודיעכם כי ביום 1.2.2022 אושרה “הוראת שעה” המתייחסת לתקופה 21.12.2021 ועד ליום 31.1.2022, המעדכנת את חוק הבידוד (שתוקפו אמור לפוג ביום 28.2.2022) עליו כתבנו לכם בחוזרנו מיום 31.1.2022.

הוראת השעה מתייחסת ל- 2 נקודות עיקריות:

  1. שינוי בהגדרת “הורה מלווה” כך שהורה מלווה הוא גם: הורה מלווה שנעדר מעבודתו לסירוגין עם עצמאי שהוא הורה מלווה במהלך תקופת הבידוד של ילדם.

לאור השינוי בהגדרה, לא יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא של העובד, ובלבד שבהצהרה שמסר העובד למעסיקו הוא הודיע על כך שההורה שהוא עצמאי חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם וצירף אליה את ההצהרה שהגיש ההורה שהוא עצמאי למוסד לביטוח לאומי.

  • בחוק הבידוד כפי שתיארנו אותו בחוזרנו מיום 31.1.2022, צוין כי העובד לא יהיה זכאי לתשלום בעבור יום העבודה הראשון.

הוראת השעה שפורסמה עתה תיקנה נקודה זו וקבעה כי העובד יהיה זכאי לתשלום מלוא שכרו גם עבור יום העבודה הראשון.

עוד נקבע, כי יום ההיעדרות המשולם כאמור, לא ינוכה מימי המחלה הצבורים של העובד, והמעסיק יהיה זכאי לשיפוי בעבורו.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.