בידוד-קורונה

ימי בידוד

הנדון:  ימי בידוד

עקב התפשטות נגיף האומיקרון וריבוי ימי הבידוד, ברצוננו לרענן את נושא הבידוד הן בקשר לעובדים והן בקשר למעסיקים.

יודגש כי באשר לעובדים מאומתים שחלו, חל חוק “דמי מחלה” כפי שהוא חל לגבי כל מחלה אחרת.

 1. מטרת החוק היא לתת פתרון כלכלי לחובה שחלה על עובדים להיכנס לבידוד או לשמור על ילדיהם שאינם מסוגלים לשהות בבידוד לבדם וזקוקים להשגחה.
 • החוק מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד, וכן מסדיר את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה.
 • החוק יחול עד ליום 28.2.2022.
 • “עובד שהוא הורה מלווה” – עובד שמתקיימים בו כל אלה:
 • הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד.
 • לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים.
 • ילדו אינו חוזר מחו”ל או חולה.
 • הוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו ושל עצמו והמציא למעסיקו אישור של משרד הבריאות על תקופת הבידוד.
 • תשלום לעובדים
 • התשלום עבור שהייה בבידוד הוא רק עבור ימי עבודה שבהם העובד אמור לעבוד בהתאם למשרתו הרגילה.
 • כמו כן, קיימת בחוק הבחנה בין עובד שהוא מחוסן/מחלים לבין עובד שהוא לא מחוסן ואין מניעה רפואית להתחסן.
 • עובד מחוסן או מחלים או הורה מלווה, יהיו זכאים לקבל ממעסיקם 100% תשלום בעד ימי העבודה שבהם נעדרו מעבודתם בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה.

אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום זה על חשבון חופשה שנתית.

 • עובד שאינו מחוסן ואין מניעה רפואית לחסנו, זכאי לתשלום של 75% משכרו, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה, אותו זכאי לבחור לנצל על חשבון חופשה שנתית.
 • ניכוי ימי מחלה ממכסת ימי המחלה של העובד
 • עבור הימים שהעובד שהה בבידוד יופחתו לו רק 3 ימים מצבירת ימי המחלה.
 • אם אין לעובד מספיק ימי מחלה בצבירה, ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית (מחלה במינוס). אם בסיום ההעסקה לעובד לא תהיה יתרת מחלה לקיזוז, המעסיק יהיה רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון. אם לעובד לא יהיה גם ימי חופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזז עבור ימי מחלה אלה.
 • עובד שחזר מחו”ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד יהיה זכאי לתשלום מהמעסיק בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר.

יחד עם זאת, עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו”ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאים לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד.

 • מועד תשלום דמי בידוד
 • מעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד הציג למעסיק דיווח 7 ימים לפני המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח.
 • על פי החוק דין דמי בידוד כדין מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק.
 • עבודה בזמן בידוד

עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.

 • עובד שהיה בבידוד והפך לחולה קורונה
 • עובד שחדל להיות עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה, יימנו לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה.
 • יודגש, כי על פי הנחיות הביטוח הלאומי לעניין זה, עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת – המעסיק יהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.
 1. שיפוי למעסיק
 1. מעסיק אשר שילם לעובד דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:
 1. עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – 100%.
  1. בעד שאר ימי הבידוד –
   1. מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא.
   1. מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.
 1. יודגש, כי מעסיק יהא זכאי לשיפוי מהמדינה רק אם העובד דיווח למשרד הבריאות והציג למעסיק העתק. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.
 1. שיפוי נוסף בגין עלויות מעסיק

המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם בפועל לעובד ובנוסף, סכום השווה לעלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד בשל תשלום דמי בידוד (כגון: זכויות סוציאליות ודמי ביטוח מעסיקים) ובלבד שלא יעלה על 30% מדמי הבידוד.

 1. מועד הגשת בקשה לשיפוי

המעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון, וזאת על ידי מנהל החברה.

הבקשה לשיפוי מטעם מעסיק תוגש למוסד לביטוח לאומי החל מיום 15.10.21.

את הבקשה לשיפוי יש להגיש תוך 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו.

נ.ב.

בהזדמנות זו הרינו לעדכן כי לאחרונה פורסמה הצעת חוק לגבי תשלום דמי בידוד לעצמאי שנעדר מעבודתו עקב שהותו או שהות ילדו בבידוד.

לכשיאושר החוק, נעדכן בהתאם.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.