מזומן

נתונים לתיאום הוצאות מסוימות לשנת המס 2022

להלן ריכוז הנתונים לתאום הוצאות מסוימות לשנת המס 2022 (12/22 – 1) לצורך הכנת הדוח המותאם לצרכי מס לשנת המס 2022:

1.          כיבודים במקום העסק

יותרו 80% מההוצאות שהוצאו במקום העיסוק של הנישום לכיבוד קל הניתן לאורח המבקר במקום העסק (שתיה קרה או חמה, כיבוד קל וכו’).

יש לציין ולומר כי ארוחות (כולל עסקיות) לא נכללות בגדר כיבודים.

2.          אירוח

הוצאות בשל אירוח בארץ, אינן מותרות כלל בניכוי.

הוצאות אירוח אורחים מחו”ל מותרות בניכוי ללא תקרה וזאת במידה והוכחה סבירות עסקית, נוהל לגביה הרישום הנדרש (שם האורח והארץ ממנה בא, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר העסקי וסכום ההוצאה) והוצגו קבלות על ההוצאה.

             לינה וארוחת בוקר – בישראל

הוצאות לינה של נישום בישראל יוכרו בתנאי שהלינה היתה הכרחית לייצור הכנסתו ומקום הלינה היה מרוחק למעלה מ- 100 ק”מ ממקום מגוריו או מקום עיסוקו העיקרי.

             הוצאות הלינה יותרו לפי התקרות שלהלן:

             בשל לינה שעלותה נמוכה מ- 137$ – כל ההוצאה.

בשל לינה שעלותה גבוהה מ- 137$ – 75% מההוצאה אך לא פחות מ- 137$ ולא יותר מ- 235$. יש לציין כי ארוחות הבוקר הכלולות במחיר הלינה מותרות בניכוי.

3.          מתנות

  • מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עסקי

אם המתנה ניתנה בישראל – עד ל- 220 ש”ח לשנה למקבל.

לתושבי חוץ – עד ל- 15$ של ארה”ב לאדם לשנה.

ההכרה בהוצאה מותנית ברישום פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

  • מתנות לעובדים

על פי חוזר מס הכנסה – מתנה בסכום סביר שנותן מעביד לרגל אירוע אישי בלבד (חתונה, לידת ילד, בר מצווה), לא תיחשב כהכנסת עבודה, וההוצאה תוכר למעביד, במגבלת הסכום המותר בניכוי לגבי מתנות לספקים וללקוחות בשל קשר עסקי כאמור לעיל.

4.          ביגוד

הוצאות ביגוד תותרנה בניכוי במלואן אם ניתן להשתמש בביגוד לצורכי עבודה בלבד (דוגמת מדים עם סמל מקום העבודה, גלימה לעו”ד, חלוק אחיות וכו’).

5.          שיחות טלפון ממקום המגורים (למעט טלפון נייד)

הוצאות טלפון ממקום מגוריו של נישום אשר הוכח להנחת דעת פקיד השומה כי עיקר עיסקו מתנהל ממקום מגוריו, יותרו לפי התנאים כדלקמן:

א.          הוצאות טלפון שנתיות שלא עלו על 23,600 ש”ח, יותרו 80% מההוצאות, או סכום ההוצאה העולה על 2,400 ש”ח לפי הנמוך.

ב.         הוצאות טלפון שנתיות העולות על 23,600 ש”ח, יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על סך של 4,700 ש”ח שנתי.

ג.          הוצאות בשל שיחות לחו”ל שביצע נישום מביתו יוכרו במלואן במידה ויעשה רישום של תאריך, שעה, יעד השיחה, שם מקבל השיחה והמחיר משוער.

6.          טלפון נייד

א.          הוצאות בגין החזקה של טלפון נייד, החלק הלא מוכר השנתי הינו בגובה של 1,260 ש”ח, או בגובה מחצית ההוצאות לפי הנמוך מביניהם. מעבר לסכום זה יוכרו הוצאות החזקת הטלפון הנייד.

ב.          על אף האמור הוצאות מעביד בשל טלפון נייד שהועמד לרשות העובד יוכרו במלואן, בתנאי שבשכר העובד נזקף “שווי שימוש” בהתאם.

7.          חניה

הוצאות חניה שאינה במקום העיסוק או הסמוך אליו יכללו במסגרת הוצאות אחזקת רכב שהתרתן היא בהתאם להוראות שבתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) התשנ”ה – 1995.

8.          הוצאות נסיעה ואש”ל בחו”ל

              ההוצאה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור ההכנסה.

תקרת ההוצאות שתותרנה בניכוי בשנת המס 2022 – הינה כדלקמן:

              א.         הוצאות טיסה

הוצאה עבור כרטיס במחלקת תיירים או עסקים – תוכר במלואה.

הוצאה עבור כרטיס במחלקה ראשונה – תותר עד גובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

             ב.          הוצאות לינה

נסיעה אשר נמשכה עד 90 לינות – עבור 7 הלינות הראשונות יוכרו כל ההוצאות עד 313$ ללינה, לפי הנמוך (כפוף להמצאת קבלות).

עבור שאר הלינות בתקופה הנ”ל – אם מחיר כל לינה לא עלה על 137$ תותר כל ההוצאה. אם ההוצאה עלתה על 137$ יוכרו 75% מההוצאה אך לא פחות מ- 137$ ולא יותר מ- 235$ ללינה.

בנסיעה אשר נמשכה יותר מ- 90 לינות – יוכרו ההוצאות לפי קבלות אך לא יותר מ- 137$ ללינה עבור כל הלינות.

לעניין זה גם שתי נסיעות או יותר שלא היתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות ייחשבו כנסיעה אחת. נראה כי ימי השהייה בארץ לא יובאו בחשבון מספר הלינות.

             ג.           הוצאות אש”ל

                                                      אם נדרשו הוצאות לינה – יותרו 88$ לכל יום שהייה (לפי קבלות).

אם לא נדרשו הוצאות לינה – יותרו 147$ לכל יום שהייה ללא הבדל בתקופת השהייה בחו”ל (ללא קבלות).

ד.          הוצאות בשל חינוך ילדים

             תוכר הוצאה בגין חינוך ילדים בשל שהייה רצופה העולה על 10 חודשים בשל ילדים שטרם מלאו להם 18 בסכום שלא יעלה על 784$ לחודש לכל ילד.

             ה.          הוצאות בגין שכירת רכב

הסכום שיותר בניכוי יהיה הסכום שהוצא בפועל בגין שכירת רכב לפי קבלות אך לא יותר מ- 69$ ליום.

לפי עמדת שלטונות מס הכנסה הסכום הנ”ל כולל את כל ההוצאות לרכב, לרבות דלק, שרותים וכל הוצאה אחרת.

             ו.           הוצאות עסקיות אחרות

הוצאות עסקיות אחרות שנעשו בחו”ל כגון: טלפונים, פקסים, אירוח ספקים או לקוחות וכיוצ”ב (כנגד קבלות) מותרים בניכוי ללא כל הגבלה.

ז.          סכום הניכוי המירבי בארצות יקרות במיוחד

נציב מס הכנסה השתמש בסמכותו וקבע רשימה סגורה של מקומות בהם ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה והשהייה המותרים בניכוי לגבי מדינות שתעריפי הלינה והארוחות בהן יקרות במיוחד.

להלן המדינות:

אוסטרליה, אוסטריה איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

9.          הכרה בהוצאות רכב ואופנוע

             אחזקת רכב

א.  לעצמאי יותר הגבוה מבין:

  1. הוצאות הרכב בניכוי שווי שימוש רעיוני (כמעט שלא ישים).
  2. 45% מההוצאה.

3.    לגבי רכבים מסויימים, האחוז שיותר לפי האפשרות השנייה יהיה גבוה יותר מ- 45% כדלקמן:

–      אוטובוס ציבורי או מונית – 90% מההוצאה.

–      רכב סיור / רכב מדברי – 80% מההוצאה.

–      רכב להוראת נהיגה -77.5% מההוצאה.

ב.   לחברה:

      במידה והרכב צמוד לעובד ונזקף בשכרו “שווי שימוש” – תותר כל ההוצאה.

אחזקת אופנוע (מתייחס לאופנוע שסיווגו ברשיון הינו L3)

א.   לעצמאייותר הגבוה מבין:

  1. הוצאות האופנוע בניכוי שווי רעיוני.
  2. 25% מההוצאה.

ב.   לחברה:

      במידה והאופנוע צמוד לעובד ונזקף בשכרו “שווי שימוש” – כל ההוצאה תותר.

10.        זיכוי ממס בשעור של 35% בשל תרומות למוסדות ציבור על פי סעיף 46 לפקודה

             הסכומים המתואמים לשנת המס 2022:

  1. הסכום המזערי לתרומות – 190 ש”ח.
  2. הסכום המירבי לתרומות – הנמוך מבין 30% מההכנסה החייבת או   
    9,517,000 ש”ח לשנה.

יש לציין כי זיכוי המס אצל חברה יהיה על פי שיעור מס חברות דהיינו 23%.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.