רשות המיסים

פקודת מס הכנסה (פטור בגין נכות)

הנדון:  סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה (פטור בגין נכות)

הרינו להודיעכם כי ביום 15.11.2021 תוקן, נוסח הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ולפיו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטור בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית (הכנסת עבודה כשכיר או בעל עסק) וזאת מכוח סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1) לפקודה (המתייחסים לפטור בגין נכות).

שתי התקרות מתייחסות לנכות שנקבעה לתקופה של 365 ימים ויותר.

בפסקת משנה (א) תוקן הנוסח כך שהתקרה הקיימת (628,800 ש”ח ב-2022) תינתן אך ורק לזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל-1970.

נוספה פסקת משנה (א1) ובה נקבעה תקרת פטור חדשה של 409,200 ש”ח בשנת 2022 בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית של עיוור או נכה שלא נכללים בפסקה משנה (א) (הפחתה מהותית לעומת תקרת הפטור הקודמת).

הנחיה לפעולה:

עם מילוי טופס 101, עובדים הזכאים לפטור מהכנסתם מכוח סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, המקבלים תגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה בכל שנת המס, יצרפו אישור על זכאות זו ויהיו זכאים לתקרת הפטור הגבוהה.

ככל שאישור זה מתייחס לחלק משנת המס, יש להפנות לפקיד השומה לתיאום מס לצורך קביעת תקרת ההכנסה הפטורה.

עובדים שלא יצרפו אישורים כאמור, יהיו זכאים לתקרת הפטור הנמוכה שנקבעה בסעיף 9(5)(א1) – 409,200 ש”ח, כאמור.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.