classic-car-illustration

“שווי שימוש”ברכב

הנדון:   “שווי שימוש”ברכב

הרינו להודיעכם כי “הוראת השעה” באשר להפחתת סכומי “שווי השימוש” ברכב חשמלי לסוגיו הוארכה לשנים 2022 עד שנת 2025 כדלהלן:

  • רכב היברדי – ההטבה משווי השימוש הרגיל – נותרה ללא שינוי, 500 ש”ח לחודש.
  • רכב פלאג אין – ההטבה נותרה גם היא ללא שינוי, 1,000 ש”ח לחודש.
  • רכב חשמלי – ההטבה גדלה מסך 1,000 ש”ח ל- 1,200 ש”ח לחודש.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.