שלטון מקומי

משרד יהודה ארליך ושות':

במשרד ישנה מחלקה של מומחים עבור חשבונאות לשלטון מקומי. למשרד ניסיון רב בתחום זה ויכולת מקצועית התואמת את הדרישות המיוחדות בהקשר זה.

עריכת דיווחים כספיים עבור שלטון מקומי מורכבת בשל הדרישות המיוחדות הקיימות בהקשר זה. הממונים על קביעת נהלי הדיווח הכספי של שלטון מקומי בישראל הינם גופים של משרד הפנים. היות ומשרד הפנים קובע מה נדרש מדוחות כספיים אלו קיים פער בין כללי החשבונאות החלים שלפיהם יוצרות דוח בשלטון מקומי לעומת כל גוף אחר. בשל חוקי חשבונאות שונים התכנסה לפני יותר מעשור “ועדת ברנע” שבין המלצותיה נכללת ההמלצה לראות בגוף שלטון מקומי מוסד ללא כוונת רווח בכל הקשור לכללי חשבונאות החלים על אותו השלטון. המלצת הועדה התקבלה.

כללי חשבונאות עבור שלטון מקומי:

משנת 2004 נדרש לצרף לדוח הכספי הקיים של שלטון מקומי דוח נוסף שמכונה “דוח ברנע”. בקהילת רואי החשבון בישראל קיימת מחלוקת בנוגע לצורך האמיתי בדו”ח זה ובאופן שבו יש להתייחס אליו היות והוא אינו מבוקר. זהו רק מאפיין יחיד המבדיל בין חשבונאות עבור שלטון מקומי לעומת גופים אחרים. הוא מדגיש כמובן את הצורך להבין היטב את הנהלים בתחום זה כדי להגיש דו”חות תקינים על פי הנהלים הקבועים בחוק.

דו"חות עבור שלטון מקומי:

בשל היותו גוף בעל עניין ציבורי, הדוחות המופקים עבור שלטון מקומי מועברים הלאה למספר גופים. בין השאר הם מועברים למשרד הפנים, לרשות המקומית ואף מגיעים למבקר המדינה. על כן, יש צורך מיוחד לדו”חות איכותיים בהתאם לחוקים והקווים המנחים המקצועיים המקובלים בתחום.