הנדון:         הלוואות לצדדים קשורים – ריבית מינימלית לפי סעיף 3(י) וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2024

04.04.2024

534-24-07

א.ג.נ.,

הנדון:         הלוואות לצדדים קשורים – ריבית מינימלית לפי סעיף 3(י) וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2024

 1. כידוע לכם, רשות המסים קבעה לפני מס’ שנים כי הלוואות שמעניקים תאגידים לצדדים קשורים (חברות קשורות, בעלי שליטה, עובדים וכד’), חייבות לשאת ריבית בה אמור להיות מחוייב מקבל ההלוואה, ומנגד נוצרת לחברה הכנסה מריבית זו. שלטונות המס אף החמירו וקבעו שיעור ריבית מינימליים בהם על החברה לחייב את מקבל ההלוואה.
 • כתוצאה מכך, חוקקו סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה הקובעים חיוב במס לגבי הלוואה או אשראי שניתנו בריבית הנמוכה מהריבית שנקבעה בתקנות, כאשר לכל אחד מהסעיפים הנ”ל יש הגדרות שונות לפיהן ניתן להיכנס לתחולתם.
 • ביום 15.2.2024 פורסמו שיעורי הריבית המינימליים לעניין סעיפים אלה ונקבע כי שיעור הריבית השנתי המינימלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה לשנת 2024 הינו 5.18% (לעומת 2.9% לשנת 2023) ולעניין סעיף 3(ט) לפקודה 6.91% (לעומת 3.87% בשנת 2023). שיעורים אלה כוללים מע”מ.

לאור העלייה הדרמטית בשיעור הריבית המינימלית יש לבחון צמצום יתרות בין צדדים קשורים, בעיקר בהלוואות שמעניקה חברה ליחיד.

 • סעיף 3(ט) לפקודה
 • הסעיף קובע כי במקרה בו ניתנה לאדם הלוואה (לרבות כל חוב) בלי ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור הנקוב בתקנות מס הכנסה, אזי יראו בהפרש בין הריבית שנקבעה בין הצדדים לריבית הנקובה בתקנות כהכנסה (הכנסת עבודה או הכנסה מעסק או הכנסה מריבית, והכל בהתאם לאופי היחסים בין נותן ההלוואה למקבלה: עובד-מעביד, ספק-לקוח או יחסים מיוחדים אחרים בהתאמה).
 • הסעיף מופעל פרקטית במקרים של הלוואת חברה ליחידים (בעלי שליטה, עובדים וכד’).
 • יצוין כי לגבי הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה ואינו חבר בני אדם בסכום קרן של עד 8,640 ש”ח (מעודכן לשנת 2024) ו- 8,400 ש”ח לשנת 2023, שיעור הריבית הינו שעור עליית המדד בלבד (ולא הריבית המינימלית שנקבעה בתקנות).
 • סעיף 3(י) לפקודה
 • הסעיף קובע כי במקרה שבו חברה נתנה הלוואה, וההלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מהקבוע בתקנות מס הכנסה אזי יראו בהפרש בין הריבית שנקבעה בין הצדדים לריבית הנקובה בתקנות כהכנסה מריבית בידי נותן ההלוואה.
 • הסעיף חל בעיקר במקרים בהם אינו חל סעיף 3(ט), למשל הלוואה בין חברות קשורות.
 • יש לציין כי בתקנות נקבעו 3 חריגים בהם שיעור הריבית שקבוע בתקנות יהיה שונה לגביהן:
 • הלוואה שניתנה במט”ח – שיעור הריבית יהיה השינוי בשער החליפין של אותו מטבע חוץ בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 3%.
 • הלוואות BACK TO BACK – כלומר הלוואה שניתנה ומומנה באמצעות הלוואה אחרת. במקרה כזה בו ההלוואה שניתנה הינה בתנאים זהים להלוואה שהתקבלה, יהיה קביל בעיני רשויות המס.
 • הלוואה שנתן מוסד כספי – מוסד כספי שנתן הלוואה במהלך העסקים הרגיל לחברה אחות או חברה שבשליטתו, יהיה שיעור הריבית שבו מקובל לתת הלוואות ע”י המוסד לצד ג’ בלתי קשור.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.