Two men and one woman enjoy outdoor adventure and relaxation generated by artificial intelligence

הנדון: חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים

הנחיות ליישום

533-24-10

א.ג.נ.,

הנדון:         חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי

מילואים – הנחיות ליישום

ביום 18.3.2024 פורסם חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ”ד2024– (להלן: “החוק”).

בחוק נקבע כי מעסיק יפחית לעובד מתשלום דמי ההבראה בשנת 2024, במועד התשלום, את “מחיר יום הבראה” (כפי שהוגדר בחוק) החל לגבי אותו עובד. ההפחתה כאמור, תחול על שכרו של עובד שזכאי לפי הסכם או נוהג לדמי הבראה בשנת 2024 (למעט עובד המועסק על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד, לדוגמא- עובד במשק בית המועסק כאמור).

הסכום שיופחת על ידי המעסיק (המוגדר בחוק כ”סכום השתתפות”), יועבר לאוצר המדינה, ומנגנון העברת התשלום על ידי המעסיקים יהיה באמצעות העברתו לפקיד השומה כאילו היה מס שנוכה במקור. סכום ההשתתפות האמור, כולל את מחיר יום ההבראה שחושב לגבי כל עובד (הסכום שיש להפחית מדמי ההבראה), וכן תשלומים שהמעסיק היה נדרש להוציא אלמלא ההפחתה של מחיר יום ההבראה ובכלל זה תשלומי ביטוח לאומי, תשלום לקרן השתלמות, מס שכר וכד’.

עוד נקבע בחוק, שסכום יום הבראה שלפיו יחושבו דמי ההבראה בשנת 2024 לעובד, יהיה זהה לסכום של יום הבראה שלפיו חושבו דמי ההבראה לאותו עובד בשנת 2023.

בהנחיה זו מפורטים הכללים בדבר הפחתת מחיר יום הבראה והעברת סכום ההשתתפות לפקיד השומה כפי שנקבעו בחוק:

 1. קביעת “מחיר יום הבראה” להפחתה מדמי ההבראה המשולמים לעובד:
 2. ממשכורתו של עובד המועסק במשרה מלאה, יופחת יום הבראה אחד.
 3. ממשכורתו של עובד המועסק במשרה חלקית, יופחת חלק יחסי מיום הבראה בהתאם לחלקיות המשרה.
 • מועדי הפחתת יום ההבראה:
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי, יופחת מחיר יום הבראה ביום התשלום.
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום חודשי או מדי תקופה, הפחתת מחיר יום הבראה תיקבע כדלקמן: עובד שתשלום דמי ההבראה משולמים לו במספר פעימות במהלך שנת 2024, כמו: מדי חודש או במספר פעימות אחר (ולא פעם בשנה), מחיר יום ההבראה שיופחת משכרו בכל פעימה יהיה באופן יחסי בהתאם למספר הפעימות בו משולמים לו דמי ההבראה.

דוגמא: עובד המועסק במשרה מלאה המקבל דמי הבראה מדי חודש ושווי יום הבראה לו הוא זכאי עומד על 480 ש”ח, יש לנכות משכרו בכל חודש 40 ש”ח (480/12) המהווים את החלק היחסי ממחיר יום ההבראה ששולם לו.

 • עובד שבמקום דמי הבראה ממומן לו נופש או שניתנת לו הטבה אחרת בעין, הפחתת מחיר יום הבראה תיקבע כדלקמן:

במקרים בהם לעובד ממומן נופש או ניתנת לו הטבה אחרת בעין, חלף תשלום דמי ההבראה בשנת 2024, יחושב מחיר יום ההבראה לעובד בהתאם לעלות השווי הכולל של ההטבה שניתנה לעובד, מחולקת במספר ימי ההבראה להם הוא זכאי בשנת 2024, לפי הנהוג במקום עבודתו, אילו היו משולמים לו דמי הבראה ואלמלא הוראות חוק זה.

במקרים אלו המעסיק יקטין את מימון הנופש בגובה מחיר יום ההבראה או יקטין את סכום ההטבה האחרת הניתנת בעין לעובד, וסכום ההקטנה יועבר לפקיד השומה.

דוגמא: עובד זכאי לעשרה ימי הבראה ומעסיקו נוהג להוציא את עובדיו לנופש שעלותו 5,000 ש”ח לעובד. לפיכך, מחיר יום הבראה של עובד זה הינו 500 ש”ח. בשנת 2024 המעסיק יוציא את העובד לנופש שעלותו 4,500 ש”ח ויעביר את מחיר יום ההבראה, בתוספת סכום ההשתתפות, לפקיד השומה.

 • מקרים בהם יופחת רק מחצית ממחיר יום הבראה, “עובד בהפחתה חלקית”:

על אף האמור לעיל, בהתאם לחוק ישנם עובדים שממשכורתם יופחת רק מחצית מחיר יום הבראה, בכפוף לשני התנאים המצטברים הבאים:

 • עובד שמשכורתו החודשית הממוצעת ברוטו אינה עולה על 6,000 ש”ח.
 • עובד שאלמלא חוק זה היה זכאי בשנת 2024 לחמישה ימי הבראה בלבד.
 • הפחתת דמי ההבראה כאמור, לא תפגע בסכום המשולם לעובד לקופת גמל לקיצבה/פנסיה.
 • דגשים נוספים להנחיה זו:
 • החוק חל על דמי הבראה המשולמים בפועל על ידי המעסיק בשנת 2024.
 • יובהר כי כל הוראה בהסכם עבודה שלפיה תשלום דמי ההבראה האמורים להיות משולמים בשנת 2024 יעשה במועד שאינו במהלך השנה האמורה – אין לה תוקף.
 • דמי הבראה שלא שולמו לעובד לפי חוק זה לא ישולמו לו גם לאחר תום שנת 2024.
 • עובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד, כל מעסיק יפעל בהתאם להנחיה זו בגין דמי ההבראה שהוא משלם בשנת 2024.
 • מכיוון שמעסיק מחויב להעביר את סכום ההשתתפות עבור עובד לפקיד השומה במועד שבו משולמים דמי ההבראה לעובד בשנת 2024, במקרה בו עובד סיים את עבודתו אצל המעסיק ושולמו לו דמי הבראה בשנת 2024 לרבות תשלומי הפרשים וכלל חובות המעסיק, בטרם כניסת החוק לתוקף, אין חובת תשלום של סכום ההשתתפות.
 • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לקבוע בחוק.
 • הנחיות לדיווח ותשלום:

לתשומת לב חשבי השכר – פורסמו גם הנחיות לגבי דווחים ספציפיים במישור הנכויים בקשר להעברת דמי ההבראה שקוזזו לעובדים.

עליכם ליצור קשר עם תוכנת השכר עימה אתם עובדים, אנשי התוכנה מעודכנים בנושא.

אנו לשרותכם.

Accountant calculating profit with financial analysis graphs. Notebook, glasses and calculator lying on desk. Accountancy concept. Cropped view.

הנדון: דו”ח אישי על ההכנסות לשנת 2023

01.05.2024

                                     538-24-09

א.ג.נ.,

הנדון: דוח אישי על ההכנסות לשנת 2023

כידוע לכם יש להגיש לשלטונות מס הכנסה את הדוח לשנת המס 2023 (1.1.23 – 31.12.23) עד ליום 31.07.2024.

לצורך הכנת הדוח יש להכין את המפורט להלן: (1) (2) – ראה הערותינו בסוף המכתב

 1. ספר התקבולים והתשלומים.
 2. המסמכים שעל פיהם נרשם ספר התקבולים והתשלומים (חשבוניות מס, קבלות וכו’)
 3. העתקי הדוחות בגין תשלומי ניכויי שכר מעובדים (טופס 102 וטופס 126) וכן דוחות ניכויי מס מספקים ונותני שירותים (טופס 856).
 4. פוליסות ביטוח: רכב, עסק, אחריות מקצועית וכד’.
 5. מסמכים להוכחת הוצאות שלא נתבעו במשך השנה ורלבנטיים לדוח השנתי כגון: חשבונית על רכישת רכב, נסיעות עסקיות לחו”ל, שיפוי מחברת ביטוח, אישור מהבנק על תשלום עמלות, ריבית ודמי ניהול ששולמו וכו’.
 6. רשימת המלאי ליום 31.12.2023 (כמויות ומחירי עלות).
 7. אישורים שנתיים על מס שנוכה במקור ע”י לקוחותיך.
 8. אישורים על הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים, לקופות גמל, קרן פנסיה עבורך ועבור בן/בת הזוג.
 9. במידה והעסק משלם דמי שכירות – נא להמציא אישור על ניכוי מס במקור מהתשלומים למשכיר, או אישור “פטור” שהמציא לכם המשכיר וכן המציאו פרטים על גובה דמי השכירות המשולמים.
 10. טופסי 106 על הכנסה ממשכורת (שלך ושל בן/בת הזוג).
 11. פרטים לגבי הכנסות נוספות כגון: דמי שכירות, ריבית, תגמולי מילואים, דמי לידה, אבטלה, הכנסות מהשכרת דירות למגורים כולל הכנסות פטורות ממס.
 12. אישור על תשלומי פרמיה לביטוח חיים + אובדן כושר עבודה.
 13. אישורים/קבלות על תרומות למוסדות מוכרים.
 1. אישורים לגבי תמיכה בבני משפחה (ילד, בן זוג, הורה) הנטולים יכולת פיזית לקיים את עצמם, ופרטים לגבי תשלומים עבור אשפוז במוסד ע”י מגיש הדוח או בן זוגו.
 2. אישור קבלת גמלת ילד נכה מביטוח לאומי.
 3. אישור לגבי ילד בעל ליקויי למידה – אישור ועדה השמה.
 4. אישור סיום לימודים לתואר אקדמאי / תעודת מקצוע.

18.      טופס 867 – אישור מהבנק ו/או מחברת ניהול תיקים על רווחים/הפסדים מניירות ערך בשנת 2023 ופרטי המס שנוכה, ועמלות השונות ששולמו.

19.      פרטים על הכנסות מחו”ל: עסק, שכ”ד, ריבית, דיבידנד, הכנסות מניירות ערך 
שמוחזקים בבנקים זרים, קיצבאות, רווחי הון וכד’.

 • פרטים על החזקות בחברות בחו”ל, שיעורי ההחזקה ופרטים לגבי החברות המוחזקות.

נא ארגנו את החומר הנ”ל והעבירו אותו למשרדנו בהקדם.

אנו לשרותכם בהסברים נוספים ככל שיידרש.

 • באם הינך שכיר בלבד התייחס לסעיפים 10 ואילך.
 • באם משרדנו מנהל עבורך את מערכת החשבונות, אזי סעיפים 1 עד 3 אינם רלוונטים.

                                                                                                        

The three happy children lying on the white floor

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3, רטרואקטיבית מתאריך 1.1.2024

10.04.2024

535-24-08

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3, רטרואקטיבית מתאריך 1.1.2024

הרינו להודיעכם כי ביום 20.03.2024 פורסם “חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש.

בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40(ב) ו-66(ג) לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן:

 • עבור כל ילד שנולד בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.
 • עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה.
 • עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.

חוק זה יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2024.

להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי המגיעות לכל אחד מההורים:

גיל הילד בשנת המסעד שנת 2023משנת 2024
        שנת לידה  (*)                                 1.52.5
12.54.5
22.54.5
32.53.5

(*) האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 2.5 נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה,   
      לשנה שלאחר שנת הלידה.

אנו לשרותכם.

הנדון:         הלוואות לצדדים קשורים – ריבית מינימלית לפי סעיף 3(י) וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2024

04.04.2024

534-24-07

א.ג.נ.,

הנדון:         הלוואות לצדדים קשורים – ריבית מינימלית לפי סעיף 3(י) וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2024

 1. כידוע לכם, רשות המסים קבעה לפני מס’ שנים כי הלוואות שמעניקים תאגידים לצדדים קשורים (חברות קשורות, בעלי שליטה, עובדים וכד’), חייבות לשאת ריבית בה אמור להיות מחוייב מקבל ההלוואה, ומנגד נוצרת לחברה הכנסה מריבית זו. שלטונות המס אף החמירו וקבעו שיעור ריבית מינימליים בהם על החברה לחייב את מקבל ההלוואה.
 • כתוצאה מכך, חוקקו סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה הקובעים חיוב במס לגבי הלוואה או אשראי שניתנו בריבית הנמוכה מהריבית שנקבעה בתקנות, כאשר לכל אחד מהסעיפים הנ”ל יש הגדרות שונות לפיהן ניתן להיכנס לתחולתם.
 • ביום 15.2.2024 פורסמו שיעורי הריבית המינימליים לעניין סעיפים אלה ונקבע כי שיעור הריבית השנתי המינימלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה לשנת 2024 הינו 5.18% (לעומת 2.9% לשנת 2023) ולעניין סעיף 3(ט) לפקודה 6.91% (לעומת 3.87% בשנת 2023). שיעורים אלה כוללים מע”מ.

לאור העלייה הדרמטית בשיעור הריבית המינימלית יש לבחון צמצום יתרות בין צדדים קשורים, בעיקר בהלוואות שמעניקה חברה ליחיד.

 • סעיף 3(ט) לפקודה
 • הסעיף קובע כי במקרה בו ניתנה לאדם הלוואה (לרבות כל חוב) בלי ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור הנקוב בתקנות מס הכנסה, אזי יראו בהפרש בין הריבית שנקבעה בין הצדדים לריבית הנקובה בתקנות כהכנסה (הכנסת עבודה או הכנסה מעסק או הכנסה מריבית, והכל בהתאם לאופי היחסים בין נותן ההלוואה למקבלה: עובד-מעביד, ספק-לקוח או יחסים מיוחדים אחרים בהתאמה).
 • הסעיף מופעל פרקטית במקרים של הלוואת חברה ליחידים (בעלי שליטה, עובדים וכד’).
 • יצוין כי לגבי הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה ואינו חבר בני אדם בסכום קרן של עד 8,640 ש”ח (מעודכן לשנת 2024) ו- 8,400 ש”ח לשנת 2023, שיעור הריבית הינו שעור עליית המדד בלבד (ולא הריבית המינימלית שנקבעה בתקנות).
 • סעיף 3(י) לפקודה
 • הסעיף קובע כי במקרה שבו חברה נתנה הלוואה, וההלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מהקבוע בתקנות מס הכנסה אזי יראו בהפרש בין הריבית שנקבעה בין הצדדים לריבית הנקובה בתקנות כהכנסה מריבית בידי נותן ההלוואה.
 • הסעיף חל בעיקר במקרים בהם אינו חל סעיף 3(ט), למשל הלוואה בין חברות קשורות.
 • יש לציין כי בתקנות נקבעו 3 חריגים בהם שיעור הריבית שקבוע בתקנות יהיה שונה לגביהן:
 • הלוואה שניתנה במט”ח – שיעור הריבית יהיה השינוי בשער החליפין של אותו מטבע חוץ בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 3%.
 • הלוואות BACK TO BACK – כלומר הלוואה שניתנה ומומנה באמצעות הלוואה אחרת. במקרה כזה בו ההלוואה שניתנה הינה בתנאים זהים להלוואה שהתקבלה, יהיה קביל בעיני רשויות המס.
 • הלוואה שנתן מוסד כספי – מוסד כספי שנתן הלוואה במהלך העסקים הרגיל לחברה אחות או חברה שבשליטתו, יהיה שיעור הריבית שבו מקובל לתת הלוואות ע”י המוסד לצד ג’ בלתי קשור.

אנו לשרותכם.

counting-business-taxes

הנדון: מודל חשבוניות ישראל – תזכורת

02.04.2024

537-24-06

א.ג.נ.,

הנדון: מודל חשבוניות ישראל – תזכורת

הרינו להזכירכם כי החל מיום 5.5.2024 עוסקים יוכלו לקזז תשומות מע”מ מחשבוניות שמעל 25 אלף ש”ח רק עם “מספר הקצאה”.

בחוזרנו מיום 3.3.2024, פירטנו את התהליך אותו עליכם לבצע כדי שתוכלו להפיק מספרי הקצאה.

הרינו להודיעכם כי לאחר שהעברנו לכם את החוזר המפורט הנ”ל, עידכנה רשות המיסים את הליך רישום “מורשה-העל” בחברה כמפורט להלן:

 1. רישום “מורשה-על” ב”חברת יחיד” בשירות עצמי:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” לדירקטורים יחידים ב”חברת יחיד”, קרי בעל מניות יחיד המחזיק ב- 100% מהון המניות והוא רשום כדירקטור יחיד במרשמי רשות התאגידים.

במסלול זה הדירקטור נדרש לעבור הליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים, ולבצע באזור האישי “רישום פרטי תאגיד” לחברה שבבעלותו. לאחר הרישום, הדירקטור יוגדר באופן אוטומטי כ”מורשה-העל” בחברה והוא יוכל לבצע את הפעולות בעצמו, או להסמיך אחרים לביצוע הפעולות שיוגדרו, מתוך רשימת הפעולות המפורטות באתר.

 • רישום “מורשה-על” בתאגיד בשירות עצמי לבעל תפקיד רשום:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” שהינו בעל תפקיד בתאגיד ובכלל זה, דירקטורים, שותפים בשותפות רשומה, שותף נציג בשותפות מע”מ ומורשה חתימה בעמותה, הרשומים במרשמי רשות התאגידים או במרשם חוקי אחר המצוי במאגרי המידע ברשות המיסים.

במסלול זה הדירקטור נדרש לעבור הליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים, ולבצע באזור האישי “רישום פרטי תאגיד” לתאגיד בו הוא משמש  בעל תפקיד. לסיום, “מורשה-העל” נדרש להעלות “אישור עורך דין” (נספח א’ מצ”ב), המאשר כי הגורמים המורשים בתאגיד מינו אותו כ”מורשה-על” מטעם התאגיד.

מסלול זה מיועד למשל לחברות שבהן יש יותר מדירקטור אחד, והחברה מסמיכה אחד מהדירקטורים לשמש כ”מורשה-על”.

 • רישום “מורשה-על” בתאגיד בשירות עצמי למי שאינו בעל תפקיד רשום:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” למי שאינו בעל תפקיד בתאגיד. במסלול זה יש לבצע תהליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים באזור האישי “רישום פרטי תאגיד”, לתאגיד בו הוא הוסמך להיות “מורשה-על”. לסיום, “מורשה-העל” יסרוק למערכת את אישור עורך הדין (נספח א’ מצ”ב) המאשר את הסכמת המורשים בתאגיד למנותו “מורשה-על”.

מאחר והזמן קצר, אנו ממליצים לכל מי שעדיין לא ביצע את הרישומים הנדרשים באתר רשות המיסים לבצע את הרישומים בדחיפות.

אנו לשרותכם בהסברים בנושא בכל עת.

african-american-businessman-caucasian-businessman-shaking-hands-buildings-close-up

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

             דצמבר 2023

             524-23-23

א.ג.נ.,

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

הרינו לעדכן אתכם כדלקמן:

 1. דמי שכירות ממגורים בשנת 2023 עד לסך של 5,470 ש”ח לחודש, פטורים ממס.

            באם דמי השכירות עולים על הסך הנ”ל, הסכום חייב במס.

            קיימות שלוש דרכים לחישוב ההכנסה ותשלום המס במקרה זה, ואנו לשרותכם בבחירת האופציה המתאימה לכם.

 • באם בחרתם במסלול תשלום מס בשיעור 10% מדמי שכירות ממגורים, עליכם לשלם את המס המתייחס לשנת 2023 עד 30.1.2024.
 • החל מ- 1.1.2023, משכיר שהינו בעל דירה יחידה ומשכיר את דירתו לצד ג’, ובמקביל שוכר דירה חליפית, יכול לקזז מדמי השכירות שהוא משלם את דמי השכירות שהוא מקבל במלואם או עד לסך 90,000 ש”ח בשנה – כנמוך שבהם, ורק על היתרה עליו לשלם מס בשיעור 10%.

יצוין כי הדירה החליפית כולל גם תשלום שנתי המשולם למגורים בבית אבות (דיור מוגן).

 • נא הודיעו למשרדנו בהקדם ונטפל בהשגת שובר תשלום בהתאם. 
rent

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

04.02.2024

531-24-04

א.ג.נ.,

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

הרינו להודיעכם כי בתאריך 10.1.2024 פרסמה הקרן שבנדון תוכנית ייחודית להלוואות בערבות מדינה הנקראת מסלול “מילואים”. מסלול זה נועד לתת מענה לציבור משרתי המילואים בעלי עסקים קטנים או בינוניים, ולסייע להם בהתמודדות עם קשיי תזרים וצורכי הון חוזר בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

 1. תנאי הזכאות להלוואות
 1. עסק שבעליו הוא עצמאי הנמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7.10.2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.
 1. עוסק פטור או עסק קטן שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש”ח.
 1. במקרה של חברה בע”מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%.

תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

תנאי הסף הם:

 • העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע”מ.
  • העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש”ח בשנה.
  • חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  • העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985.
  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  • העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.
 • תנאי ההלוואה

סכום הלוואה מרבי

 500,000ש”ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

שיעור ריבית

שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על ריבית הפריים*).)

בטוחה מרבית

לא יידרשו בטוחות, אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת האשראי.

תקופת החזר כוללת

עד 5 שנים.

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס)

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית ל- 12 חודשים. בתקופת הגרייס לא ישלם הלווה את תשלומי הקרן ו/או הריבית.

תשלום מרכיב הריבית בשנה הראשונה

המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע בהלוואה, או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך.

תשלומי עמלות ואגרות

עסק לא יידרש לשלם עמלה או אגרה.

(*) שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 1.5% (כאל ומקס) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).

 • הגשת הבקשה: בקישור דלהלן:  הקרן 

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

rent

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

03.01.2024

528-24-01

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

הרינו להודיעכם כי ביום 1 בינואר 2024 אישרה ועדת הכספים של הכנסת הארכת חוק התכנית לסיוע כלכלי בשל מלחמת “חרבות ברזל” עד לסוף חודש דצמבר 2023.

להלן עיקרי האישור והמתווה:

 1. חישוב המענק לחודשים 11-12/2023 יבוצע ביחד, לכל העוסקים, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש 10/2023.

דהיינו – השתתפות בהוצאות קבועות והוצאות שכר עבודה.

 • למענק זכאים עוסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם הוא בין 12 אלף ש”ח ל- 400 מ’ ש”ח וקיימת ירידה במחזורם של מעל 25% בדיווחים לחודשים 11-12/2023 לעומת 11-12/2022 (גם למדווחי דו-חודשי וגם למדווחי חד-חודשי).
 • המקדם ושיטת החישוב נותרו כפי שנקבעו לפיצוי בגין 10/2023.
 • עסקים קטנים ועצמאים עם מחזור נמוך מ- 300 אלפי ש”ח (וגבוה מ- 12 אלפי ש”ח) יהיו זכאים לפיצוי קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק.
 • הוארכו הקלות לגבי הוצאת עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת).
 • הגשת הבקשה למענקים תתאפשר החל מיום 15.1.2024, למשך 90 יום, בתנאי שדווחו הדוחות התקופתיים למע”מ לחודשים 11-12/2023.

משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות לקבלת הפיצוי.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

דצמבר 2023

526-23-25

א.ג.נ.,

הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

לקראת סיומה של שנת המס 2023 ברצוננו להביא לידיעתכם את הנתונים בקשר להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

עצמאי

בשנת 2017 חל שינוי בניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים. בעבר קיבל עצמאי ניכוי בגין סכום ההפרשה העולה על 2.5% מההכנסה הקובעת. לפי נוסחה זו, כדי לקבל ניכוי של 4.5% היה העצמאי צריך להפריש 7% מההכנסה הקובעת.

החל בשנת 2017 מקבלים העצמאים ניכוי החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת (ועד תקרה של 283,905 ש”ח). לפיכך כדי לקבל ניכוי מירבי יש להפריש 4.5% מההכנסה הקובעת – קרי 12,776 ש”ח.

במידה ומופקדים סכומים מעל 4.5% ועד 7% מההכנסה הקובעת, קרי 19,920 ש”ח, נהנה המפקיד מפטור ממס מהרווחים שנצברו בקרן.

שכיר שאינו בעל שליטה

משכורת שנתית מירבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד עד 7.5% והפרשת העובד עד 2.5%.

שכיר בעל שליטה

משכורת מרבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד מוכרת עד 4.5%, מותנה בהפרשת עובד של 1.5%.

אנו ממליצים לבעלי שליטה להפקיד עד 10% מהתקרה, קרי 18,854 ש”ח, כאשר 75% מההפרש תשלם החברה ו- 25% יזקפו ע”ח בעל השליטה. יצוין כי ההוצאה בחברה תותר בשיעור של 4.5% מהמשכורת הקובעת בלבד.

אנו לשרותכם.

Network with pins

הנדון:   מפקד המצאי ליום 31.12.2023

                                                                                                                         דצמבר 2023

525-23-24

א.ג.נ,

הנדון:   מפקד המצאי ליום 31.12.2023

תום שנת המס 2023 יחול ביום 31.12.2023. לפיכך, יש לערוך מפקד המצאי לתאריך זה. המצאי כולל הן מלאי והן קופה (מזומנים והמחאות).

מפקד המלאי

1.         אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין (31.12.2023) אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך (עד עשרה ימים לפני ואחרי ה- 31) ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצוע התאמה בין כמויות המלאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31.12.2023. נישום המבקש לפקוד את המלאי בתאריך אחר שאינו 31 בדצמבר ושאינו בגבולות עשרת הימים שצוינו חייב להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

2.         עריכת המפקד

נא להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין באשגרה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב- 3 עותקים לפחות.

הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

1.          תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם;

2.          מצב הטובין תוך ציון תקינותם (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד’);

3.          יחידת המדידה (ק”ג, מטרים, תריסרים וכד’);

4.          הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

לגבי מלאי של מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו ומכשירי רדיו יש לציין גם את שם היצרן ומס’ סידורי של המוצר המוטבע ע”י היצרן.

            רצוי להשאיר מקום ל- 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

…/2

–  2  –

תוצרת בעיבוד תרשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה. רצוי להשאיר 3 עמודות נוספות לחישוב תפוקה שוות הערך (כמות היחידות הפיזיות מוכפל ברמת הגמר), לעלות ליחידה ולשווי הכולל. הרשימות ירשמו בדיו ולא בעפרון. מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גליון ויציינו את שמם המלא. נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום הביקור.

3.         חישוב שווי המלאי

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע”מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי “ערך המימוש הנקי” (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש תוך ציון בסיס החישוב. העלות חושב לפי שיטת “פיפו” (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

4.         שמירת הרשימות

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

מפקד קופה

מומלץ להפקיד בבנק את המזומנים וההמחאות שבקופה עד ליום המפקד. במידה וטרם הופקדו, יש לערוך רשימות המפרטות את כמות המזומנים שבקופה הראשית, מספר ההמחאות, פרטיהם וסכומם.

אנו לרשותכם להסברים נוספים ככל שיידרשו.