הנדון:    מצב מלחמה בישראל – הנחיות והבהרות

ראשית, אנו משתתפים בצער המשפחות השכולות ומאחלים החלמה מהירה לפצועים.

ביום 8.10.2023 הכריזה הממשלה על מצב מלחמה בישראל.

כמו כן, פיקוד העורף פירסם הנחיות אשר הטילו הגבלות (כרגע למספר ימים) באזורים שונים בארץ.

על פי הנחיות פיקוד העורף –

 1. לא מתקיימת פעילויות במסגרות חינוך.
 • ניתן לקיים פעילות במקום עבודה שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
 • ניתן לקיים התקהלות ושירותים של עד 10 אנשים בשטח פתוח ועד 50 אנשים במבנה (חופים סגורים לציבור).

לגבי עובדים במקום עבודה –

 1. טרם ניתנו הנחיות לגבי עובדים בעסקים הסגורים בשל הנחיות פיקוד העורף.

ניסיון העבר מלמד שהעובדים קיבלו את שכרם מהמעביד שקיבל פיצוי מהמדינה.

 • מקומות עבודה ללא מגבלות של הגעה.
 • עובד המבקש להעדר מעבודתו על רקע מצב ביטחוני או שלא מתאפשר לו להגיע לעבודה – העדרות זו תחשב על חשבון ימי חופשה ככל שנותרו לעובד, או שתחשב להעדרות ללא תשלום כשאין לעובד ימי חופשה צבורים.
 • מעביד הסוגר את מקום העבודה בתקופה זו, רשאי להוציא את עובדיו לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים.

החוק מאפשר להוציא עובד לחופשה ללא התראה מראש עד 7 ימי חופשה.

 • חל”ת – הוצאת עובד לחל”ת (חופשה ללא תשלום) צריכה להעשות בהסכמת העובד מראש ובכתב (אחרת יחשב החל”ת לפיטורין).

תקופת החל”ת תכנס לתוקף (לצורך קבלת דמי אבטלה) רק לאחר ניצול ימי חופשה צבורים של העובד, לפחות לתקופה של 30 יום, ועמידה בתנאי אכשרה לפי חוק ביטוח לאומי.

 • עובדים שגוייסו בצו 8 למילואים – זכאים לדמי מילואים באמצעות המעביד.
 • פיטורי עובד – חל איסור על פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל הנחיות פיקוד העורף ו/או נשאר בבית עם ילד מתחת לגיל 14.

אנו לשרותכם ומקווים ביחד אתכם לבשורות טובות.

הנדון:    הקצאת מספרי חשבוניות

חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר לאחרונה בכנסת והוא כולל תיקון לחוק מע”מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות על ידי רשות המיסים (להלן: “מודל הקצאת חשבוניות”). מטרת התיקון היא להקשות על מנגנון הוצאת חשבוניות מס שלא כדין (חשבוניות “פיקטיביות”), במסגרת המאבק בהון השחור.

מטרת הקצאת החשבוניות הינה כי מקבל החשבונית יהא זכאי לנכות את המע”מ הכלול בחשבונית המס, בכפוף לכך שעל גבי החשבונית מופיע מספר ההקצאה שהוקצה כאמור על ידי רשות המיסים.

המודול צפוי לפעול כדקלמן: כל עוסק שיוציא חשבונית מס לקונה אשר מעוניין לקזז את המע”מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש”ח לפני מע”מ (להלן “הסכום הקובע”), יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע”מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). ללא המספר הסידורי – הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע”מ הכולל באותה חשבונית מס.

הוראת השעה תחל ביום 1 בינואר 2024, ותהא תקפה למשך חמש שנים. כאשר, בשנה הראשונה מרכז הבקרה יפעל במתכונת “פיילוט” כדלקמן:

 • עוסק מורשה המבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ש”ח (לפני מע”מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע”מ להקצות מספר לחשבוניות המס, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.
 • בתקופה הפיילוט (שנת 2024) כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע”מ לא יהיו רשאיות לסרב לעשות כך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה כאמור.
 • לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ש”ח (לפני מע”מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). חשבונית מס כאמור ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע”מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות).

בתום תקופת הפיילוט, ולאחר אישור ועדת הכספים, יוחלט על אחד מאלה:

 1. הארכת הפיילוט לתקופה של שנה נוספת, ככל שיעלו קשיים ביישום מצד עוסקים ו/או רשויות מע”מ.
 2. קביעה בהוראת שעה שתקופת הפיילוט הסתיימה ומאותו מועד רשאית רשות המע”מ שלא להקצות מספר לחשבונית מס, “אם למנהל יסוד סביר לחשש שחשבונית המס שלגביה הוגשה הבקשה תוצא שלא כדין”.
 3. פקיעת תחולה הוראת השעה.

הערות כלליות:

 • “הסכום הקובע” הינו: בשנת 2024 – 25,000 ש”ח, בשנת 2025 – 20,000 ש”ח, בשנת 2026 – 15,000 ש”ח, בשנת 2027 – 10,000 ש”ח ובשנת 2028 – 5,000 ש”ח.
 • המודול נועד למנוע קיזוז מע”מ מחשבוניות פיקטיביות. על כן ההקצאה רלוונטית רק למקרים בהם הקונה זכאי לקזז מס תשומות. לכן, בעסקאות מול אנשים פרטיים לא נדרשת ההקצאה כאמור.
 • חשבוניות עצמיות: כאמור, על מנת לקזז מס תשומות נדרש יהיה לדווח על מספר ההקצאה. כלומר, עוסק המוציא חשבונית מס עצמית בסכום העולה על הסכום הקובע ואשר מעוניין לקזז את המע”מ הכלול בה – יידרש לקבל מספר הקצאה גם לחשבונית העצמית – אחרת, לא יהיה רשאי לנכות את המע”מ.
 • חשבוניות באיחוד עוסקים: החוק אינו מחריג עסקאות בתוך האיחוד. בהתאם האמור יחול גם בעסקאות בתוך איחוד עוסקים.
 • בסמכות המנהל לאשר ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית שלא הוקצה לה מספר.
 • ניכוי במכירת מקרקעין: סעיף 43א לחוק מע”מ, מאפשר בנסיבות מסוימות, בעסקאות במקרקעין, קיזוז של המס ששולם בשל ריכשת המקרקעין והשבחתם – בין היתר כאשר המוכר הוא מלכ”ר או מוסד כספי. הסעיף תוקן כך שהניכוי מכוח הסעיף, כאשר חשבונית הרכישה או ההשבחה היא מעל הסכום הקובע, כפוף לכך שחשבונית המס כוללת מספר הקצאה כאמור.

משרדנו יעדכן אתכם לכשיתפרסמו הוראות הביצוע בקשר להקצאת מספרי החשבוניות.

אנו לשרותכם.

מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – תוספת

בהמשך לפוסט בנושא שבנדון שפורסם באתר, להלן קישורים רלוונטים לעניין הגשת הבקשה:

 1. הסבר מורחב וטפסים רלוונטים לצורך הגשת הבקשה:

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_56

 1. לצורך שאלות והבהרות ניתן לפנות לגב’ אידית ברזני – מנהלת תחום ניהול מענקים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

טלפון: 074-7502426

דוא”ל: michshuv@economy.gov.il

הנדון:    מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – הגשה עד 15.8.2023

יולי 2023

א.ג.נ.,

הנדון:    מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – הגשה עד 15.8.2023

 1. במטרה לקדם את רמת הדיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים ככלי ניהול ותפעול שיעלו וישפרו את רמת הפריון, פרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה חדש בתוכנית מענקים במסגרת תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הוראה זו תינתן השתתפות חלקית בהוצאותיהם של עסקים קטנים ובינוניים מתחום התעשייה המסורתית, המסחר והשירותים, המתחייבים לפעול להטמעה וקידום המחשוב בעסקים .

תנאי סף עיקריים

 • להלן תנאי הסף העיקריים להגשת בקשה:
 • מגיש הבקשה הינו חברה בע”מ, שותפות או “עוסק מורשה”. כמו כן זכאי להגיש תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית .
 • מגיש הבקשה הינו בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ש”ח .
 • מגיש הבקשה משתייך לאחד מענפי הכלכלה הבאים:
 • ענפי התעשייה המסווגים בעצמה טכנולוגית מסורתית או עצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית שהינם, בין היתר: ייצור מוצרי מזון, משקאות, מוצרי טבק, טקסטיל, מוצרי הלבשה, מוצרי נפט מזוקק, מוצרי גומי ופלסטיק, תעשיית מתכות בסיסיות, תיקון חוזקה והתקנה של מכונות וציוד ועוד.
 • עסקים מענפי מסחר והשירותים הבאים: שירותי ניהול ותמיכה, מסחר סיטונאי וקמעונאי, תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, שירותי אירוח ואוכל, שירותי תחבורה, אחסנה דואר ובלדרות, תיקון של מחשבים, ציוד אישי וציוד לבית ושירותים אישים אחרים כמו שירותי כביסה וכד’.
 • מגיש הבקשה היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה.
 • מגיש הבקשה הגיש תכנית מחשוב המציגה את הכלים שבעזרתם הוא מבקש למחשב תהליכים תומכי ייצור, מתן שירותים מכירה ושיווק וכן לשדרג תהליכי הפעילות העסקית והשיווק הקיימים, זאת על מנת לשפר את התוצאות העסקיות.
 • מגיש הבקשה מתחייב כי יישום תכנית המחשוב שבבסיס הבקשה תתבצע בישראל.
 • מגיש הבקשה אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ”ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה ולרשויות המס.
 • מי שיקבל סיוע בהתאם להוראה זו לא יהיה זכאי לקבל סיוע עבור אותם מרכיבי סיוע במסגרת מסלולים אחרים של הממשלה.

ההשקעות המזכות

 • התוכנית תסייע במימון הוצאות תכנית המחשוב בתחומים הבאים:
 • עלויות רכש של המערכות הממוחשבות במערך הייצור – כולל מערך התמיכה בייצור לרבות שינוי מוצרים וכיוצ”ב.
 • עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה – בתהליכי העבודה ותהליכים תומכים.
 • עלויות קידום החדשנות באמצעות תוכנות מחשוב במערך הניהול, מערך המלאי והספקים:
 • עלויות תוכנות למערך ניהול רכש, אפיון והטמעה של טכנולוגיות חדשות לטכנולוגיה קיימת, כגון מערכות ERP, תוכנות רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, רישיונות שימוש במערכות מחשוב (SAAS), ענן וכיוצ”ב לתקופת התוכנית, ובלבד שלא היו בשימוש טרם תקופת התוכנית.
 • עלויות רכש והטמעה של רכיבי תוכנה לייעול תהליכי עבודה / תפעול / אספקה / מלאי / שינוע / שרשרת אספקה בקרת איכות וכיוצ”ב.
 • עלויות תוכנות למערך ניהול והפקת תובנות ממאגרי הידע של הגורם העסקי (כגון מערכות BI בסיסיות, סטטיסטיות, אנאליטיות וכדומה).
 • יצויין כי לא יוכרו הוצאות עבור שדרוג מודולים או רכיבים הקיימים כיום וכן לא יוכרו הוצאות עבור תוכנות ליבה כגון Windows, Office וכד’ .
 • עלויות קידום החדשנות במערך המכירות:
 • עלויות רכש תוכנות לטכנולוגיה קיימת כגון: מערכת CRM, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, ממשקים לאתר אינטרנט, ממשקים עם ספקים או לקוחות וכיוצ”ב.
 • יצויין כי סעיף זה אינו כולל השתתפות בשיווק מכל סוג לרבות ברשתות חברתיות, פרסום, קידום ממומן, אנשי שיווק ומכירות וכיוצ”ב .
 • עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות – עלויות ייעוץ לגורם העסקי הכוללות תכנון, הנדסה וליווי הטמעה. זאת בתנאי שלא מדובר בעובדים שכירים של הגורם העסקי.
 • עלויות חומרה ורכיבים פיזיים – הכרה של עד 30% בעלויות של מרכיבים פיזיים ורכיבי חומרה הנובעים וקשורים באופן ישיר להשקעות בתוכנה. במידה ולא יוכרו הוצאות תוכנה ע”י הוועדה, לא יוכרו גם הוצאות החומרה הנובעות מהם. יצויין כי לא יוכרו הוצאות עבור מחשבים, מדפסות מכל סוג, שרתים וכד’, אלא רק הוצאות הקשורות לתוכנות המבוקשות עצמן .

שיעורי וסכומי המענקים

 • שיעור המענק יהיה בגובה של 35% מסך עלות תכנית המחשוב המאושרת ועד לתקרת מענק של 350 אלף ש”ח.
 • סכום הסיוע ישולם באופן הבא :
 • 85% מהתשלום יינתן על בסיס יישום וביצוע אבני הדרך של התוכנית.
 • 15% מהתשלום יינתן על בסיס דוחות של שנה מלאה לאחר סיום התוכנית ובכפוף למילוי סקר דיגיטציה.
 • ככל שהמע”מ ניתן לקיזוז על ידי מקבל הסיוע, סכום המע”מ לא יוכר כחלק מההשקעה המזכה בסיוע.
 • תקופת התוכנית לא תעלה על 24 חודשים ממועד הגשת הבקשה או ממועד חתימת כתב האישור, בהתאם לבחירתו מראש של מגיש הבקשה. במהלך התוכנית, הוועדה רשאית להאריך את תקופת התוכנית לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.
 • הבקשות ידורגו בהתאם לקריטריונים מסוימים ויאושרו לפי סדר דירוגן ובכפוף ליתרת תקציב. להלן חלק מהקריטריונים הנבחנים על ידי הוועדה בבואה לבחון מתן סיוע: תרומת תכנית המחשוב לתהליכים העסקיים ורמת החדשנות בעסק, פוטנציאל שיפור הפריון, צפי להרחבת היקפי הפעילות של העסק והתרשמות כללית של חברי הוועדה.

המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הינו 15 באוגוסט 2023.

אנו לשרותכם.

הנדון:         חברות שבבעלותכם שאינן פעילות

מאי 2023

א.ג.נ.,

הנדון:         חברות שבבעלותכם שאינן פעילות

 1. כפי שהודענו לכם בעבר, רשם החברות ממשיך לחייב חברות פרטיות שאינן פעילות בסך כ- 1,500 ש”ח לשנה.
 • מנסיון שצברנו, עולה כי חברות שאינן פעילות אינן משלמות את האגרה הנ”ל וצוברות חובות בסך אלפי שקלים רבים.

רשם החברות רשאי, עפ”י החוק, לפנות אל בעלי המניות לתשלום חוב זה!

 • מאחר וכך, המלצנו לבעלי חברות שכאלה לבצע לחברה הליך של “פירוק מרצון”.

רשם החברות הסכים, לפנים משורת הדין, כי בחברה שתתפרק כאמור, הוא יבטל את החובות בגין האגרות.

 • כדי להנות ממחיקת חובות העבר בגין אגרות, הפירוק היה אמור להתבצע עד ליום 31.3.2023.
 • לקוחות רבים מימשו את ה”הטבה” הנ”ל ופירקו את חברותיהם במועד.
 • לפני מס’ ימים פורסמו תקנות חדשות ומקלות כלהלן:
 • חברות שתתפרקנה ברצון ב”הליך מזורז” (פירוק שמתאפשר רק לחברות שאין להם נכסים, חובות וכיוצ”ב) ופירוקן נחשב פשוט ומהיר – הפטור מחובות האגרות ינתן עם הפירוק יסתיים עד ליום 31.12.2023.
 • חברות שתתפרקנה ברצון ב”הליך רגיל” – הפטור ינתן אם הליך הפירוק יחל עד 31.12.2023 ויסתיים עד ליום 31.12.2024.
 • מאחר ומדובר בחובות כבדים שלבסוף אתם, בעלי המניות, תאלצו לפרוע, אנו ממליצים להתחיל בדחיפות בהליך הפירוק (שהינו הליך פשוט) ולעיתים מתבצע ע”י עו”ד בסיוע משרדנו.
 • במידה ותבקשו, נפנה אתכם לעורכי דין שאנו עובדים עימם והמתמחים בנושא זה.

אנו לשרותכם.

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים

מאי 2023

                                     506-23-5

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים

הרינו להודיעכם כי ביום 20.4.2023 פורסם ברשומות חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה, בגדרו הוארך תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 12-6 עד תום שנת המס 2023.

נזכיר, כי במהלך שנת 2022 הורים לילדים בגילאים 12-6 היו זכאים לנקודת זיכוי נוספת במס, מכוח חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה שתוקפה הוארך עד סוף פברואר 2023, בעקבות הקדמת הבחירות.

התיקון מאריך אפוא, את תוקף ההטבה עד תום שנת המס 2023, אולם נקבע בו כי אם עד יום 1.6.2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה בסוף חודש מאי 2023.

על-פי התיקון, הורים לילדים שמלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת המס 2023 אך טרם מלאו להם 13 שנים במהלך שנת מס זו, ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס כך שאשה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים אלה, וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. הורה במשפחה חד-הורית, שהילדים בחזקתו ומקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים, והורה אשר הילדים אינם בחזקתו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת לכל ילד בגילאים אלה.

ההטבה תוענק רטרואקטיבית החל מחודש מרץ 2023.

אנו לשרותכם.