מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – תוספת

בהמשך לפוסט בנושא שבנדון שפורסם באתר, להלן קישורים רלוונטים לעניין הגשת הבקשה:

 1. הסבר מורחב וטפסים רלוונטים לצורך הגשת הבקשה:

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_56

 1. לצורך שאלות והבהרות ניתן לפנות לגב’ אידית ברזני – מנהלת תחום ניהול מענקים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

טלפון: 074-7502426

דוא”ל: michshuv@economy.gov.il

הנדון:    מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – הגשה עד 15.8.2023

יולי 2023

א.ג.נ.,

הנדון:    מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – הגשה עד 15.8.2023

 1. במטרה לקדם את רמת הדיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים ככלי ניהול ותפעול שיעלו וישפרו את רמת הפריון, פרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה חדש בתוכנית מענקים במסגרת תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הוראה זו תינתן השתתפות חלקית בהוצאותיהם של עסקים קטנים ובינוניים מתחום התעשייה המסורתית, המסחר והשירותים, המתחייבים לפעול להטמעה וקידום המחשוב בעסקים .

תנאי סף עיקריים

 • להלן תנאי הסף העיקריים להגשת בקשה:
 • מגיש הבקשה הינו חברה בע”מ, שותפות או “עוסק מורשה”. כמו כן זכאי להגיש תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית .
 • מגיש הבקשה הינו בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ש”ח .
 • מגיש הבקשה משתייך לאחד מענפי הכלכלה הבאים:
 • ענפי התעשייה המסווגים בעצמה טכנולוגית מסורתית או עצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית שהינם, בין היתר: ייצור מוצרי מזון, משקאות, מוצרי טבק, טקסטיל, מוצרי הלבשה, מוצרי נפט מזוקק, מוצרי גומי ופלסטיק, תעשיית מתכות בסיסיות, תיקון חוזקה והתקנה של מכונות וציוד ועוד.
 • עסקים מענפי מסחר והשירותים הבאים: שירותי ניהול ותמיכה, מסחר סיטונאי וקמעונאי, תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, שירותי אירוח ואוכל, שירותי תחבורה, אחסנה דואר ובלדרות, תיקון של מחשבים, ציוד אישי וציוד לבית ושירותים אישים אחרים כמו שירותי כביסה וכד’.
 • מגיש הבקשה היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה.
 • מגיש הבקשה הגיש תכנית מחשוב המציגה את הכלים שבעזרתם הוא מבקש למחשב תהליכים תומכי ייצור, מתן שירותים מכירה ושיווק וכן לשדרג תהליכי הפעילות העסקית והשיווק הקיימים, זאת על מנת לשפר את התוצאות העסקיות.
 • מגיש הבקשה מתחייב כי יישום תכנית המחשוב שבבסיס הבקשה תתבצע בישראל.
 • מגיש הבקשה אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ”ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה ולרשויות המס.
 • מי שיקבל סיוע בהתאם להוראה זו לא יהיה זכאי לקבל סיוע עבור אותם מרכיבי סיוע במסגרת מסלולים אחרים של הממשלה.

ההשקעות המזכות

 • התוכנית תסייע במימון הוצאות תכנית המחשוב בתחומים הבאים:
 • עלויות רכש של המערכות הממוחשבות במערך הייצור – כולל מערך התמיכה בייצור לרבות שינוי מוצרים וכיוצ”ב.
 • עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה – בתהליכי העבודה ותהליכים תומכים.
 • עלויות קידום החדשנות באמצעות תוכנות מחשוב במערך הניהול, מערך המלאי והספקים:
 • עלויות תוכנות למערך ניהול רכש, אפיון והטמעה של טכנולוגיות חדשות לטכנולוגיה קיימת, כגון מערכות ERP, תוכנות רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, רישיונות שימוש במערכות מחשוב (SAAS), ענן וכיוצ”ב לתקופת התוכנית, ובלבד שלא היו בשימוש טרם תקופת התוכנית.
 • עלויות רכש והטמעה של רכיבי תוכנה לייעול תהליכי עבודה / תפעול / אספקה / מלאי / שינוע / שרשרת אספקה בקרת איכות וכיוצ”ב.
 • עלויות תוכנות למערך ניהול והפקת תובנות ממאגרי הידע של הגורם העסקי (כגון מערכות BI בסיסיות, סטטיסטיות, אנאליטיות וכדומה).
 • יצויין כי לא יוכרו הוצאות עבור שדרוג מודולים או רכיבים הקיימים כיום וכן לא יוכרו הוצאות עבור תוכנות ליבה כגון Windows, Office וכד’ .
 • עלויות קידום החדשנות במערך המכירות:
 • עלויות רכש תוכנות לטכנולוגיה קיימת כגון: מערכת CRM, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, ממשקים לאתר אינטרנט, ממשקים עם ספקים או לקוחות וכיוצ”ב.
 • יצויין כי סעיף זה אינו כולל השתתפות בשיווק מכל סוג לרבות ברשתות חברתיות, פרסום, קידום ממומן, אנשי שיווק ומכירות וכיוצ”ב .
 • עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות – עלויות ייעוץ לגורם העסקי הכוללות תכנון, הנדסה וליווי הטמעה. זאת בתנאי שלא מדובר בעובדים שכירים של הגורם העסקי.
 • עלויות חומרה ורכיבים פיזיים – הכרה של עד 30% בעלויות של מרכיבים פיזיים ורכיבי חומרה הנובעים וקשורים באופן ישיר להשקעות בתוכנה. במידה ולא יוכרו הוצאות תוכנה ע”י הוועדה, לא יוכרו גם הוצאות החומרה הנובעות מהם. יצויין כי לא יוכרו הוצאות עבור מחשבים, מדפסות מכל סוג, שרתים וכד’, אלא רק הוצאות הקשורות לתוכנות המבוקשות עצמן .

שיעורי וסכומי המענקים

 • שיעור המענק יהיה בגובה של 35% מסך עלות תכנית המחשוב המאושרת ועד לתקרת מענק של 350 אלף ש”ח.
 • סכום הסיוע ישולם באופן הבא :
 • 85% מהתשלום יינתן על בסיס יישום וביצוע אבני הדרך של התוכנית.
 • 15% מהתשלום יינתן על בסיס דוחות של שנה מלאה לאחר סיום התוכנית ובכפוף למילוי סקר דיגיטציה.
 • ככל שהמע”מ ניתן לקיזוז על ידי מקבל הסיוע, סכום המע”מ לא יוכר כחלק מההשקעה המזכה בסיוע.
 • תקופת התוכנית לא תעלה על 24 חודשים ממועד הגשת הבקשה או ממועד חתימת כתב האישור, בהתאם לבחירתו מראש של מגיש הבקשה. במהלך התוכנית, הוועדה רשאית להאריך את תקופת התוכנית לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.
 • הבקשות ידורגו בהתאם לקריטריונים מסוימים ויאושרו לפי סדר דירוגן ובכפוף ליתרת תקציב. להלן חלק מהקריטריונים הנבחנים על ידי הוועדה בבואה לבחון מתן סיוע: תרומת תכנית המחשוב לתהליכים העסקיים ורמת החדשנות בעסק, פוטנציאל שיפור הפריון, צפי להרחבת היקפי הפעילות של העסק והתרשמות כללית של חברי הוועדה.

המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הינו 15 באוגוסט 2023.

אנו לשרותכם.