מזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן

הנדון:    החוק לצמצום השימוש במזומן – שינויים החל מיום 1.8.2022

מבוא

כידוע לכם החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בזמנו ביום 1.1.2019 והתייחס להגבלות על השימוש במזומן וגם לשינויים בנוגע לשימוש בצ’קים ורכישות נדל”ן.

להלן רוב ההוראות הפרקטיות המופיעות בחוק שנערכו בצורה שתקל על למידת הנושא:

סקירת הגבלת שימוש במזומן

לעניין הגבלת השימוש במזומן עד לסך של 6,000 שח )כולל מע”מ) לעסקה (במקום 11,000 ש”ח לפני התיקון):

 1. כאשר אחד הצדדים, או שני הצדדים, הינם עוסק לעניין מע”מ.
 2. עסקה לעניין זה כוללת: שרות, שכר עבודה, תרומה והלוואה (למעט מגוף פיננסי מפוקח(.
 3. בתשלום תקופתי (ריטיינר, שכירות וכו’) כל תשלום יחשב כעסקה עצמאית לעניין החוק.
 4. בעסקה של מעל 6,000 ש”ח, ניתן לקבל  במזומן 10% מגובה העסקה או 6,000 ש”ח, כנמוך מבין השניים.
 5. בעסקה שעוסקת במזומן, כגון המרה של מטבע, סכום המזומן לא יהווה חלק מהעסקה.
 6. בעסקה בין תייר לעוסק – תיירים אינם מוגבלים לגבי תשלום לעוסקים עד לסכום של  40,000ש”ח.

לעסקה מעל סכום זה התיירים יכולים לשלם מזומן לעוסקים רק עד 10% ממחיר העסקה או 40,000 ש”ח לפי הנמוך שבהם.

הוראות החוק לגבי אדם שאינו עוסק (להלן אנשים פרטיים)

 1. בעסקה בין שני אנשים פרטיים אין הגבלה על קבלה או תשלום במזומן עד לסך של 15,000 ש”ח (למעט בעסקת רכישת רכב שם הסכום ישאר 50,000 ש”ח).
 2. בעסקת רכישה מעוסקים, אין לאנשים פרטיים הגבלה על תשלום במזומן עד לסך של 6,000 ש”ח.
 3. בעסקת מכירה לעוסקים, אין לאנשים פרטיים הגבלה על תשלום במזומן עד לסך של 15,000 ש”ח.
 4. אנשים פרטים הנותנים הלוואה או תרומה יכולים לקבל ו/או לתת במזומן עד סך של 6,000 ש”ח.
 5. אנשים פרטים המשלמים או מקבלים שכר עבודה אינם מוגבלים לגבי קבלת תשלום במזומן על לסכום של 6,000 ש”ח.
 6. אנשים פרטים המקבלים מתנה אינם מוגבלים לגבי נתינה או קבלה במזומן עד לסך של 15,000 ש”ח. ההגבלות על שימוש במזומן אינן חלות בין קרובי משפחה, חוץ מתשלום או תקבול במזומן מקרובי משפחה עבור שכר עבודה.

לגבי סעיפים 1-5 לעיל, בעסקה מעל סכום זה (6,000 ש”ח או 15,000 ש”ח בהתאמה), ניתן להשתמש במזומן רק עד 10% ממחיר העיסקה או 6,000 ש”ח, לפי הנמוך שבהם.

הוראות לגבי עורכי דין ורואי חשבון

 1. עו”ד או רו”ח אינו מוגבל בקבלת תשלום במזומן עבור שירות עיסקי:
 2. בסך של עד 6,000 ש”ח הניתן ללקוחות שהם עוסקים.
 3. בסך של עד 15,000 ש”ח ללקוחות שהם אנשים פרטיים.
 4. בשירות עיסקי שמעל 6,000 ש”ח לעוסקים, או 15,000 ש”ח לאנשים פרטיים, לעו”ד או רו”ח אסור לקבל תשלום במזומן החל מהשקל הראשון.

הערות כלליות לעניין הגבלת השימוש במזומן

 1. ההגבלות הן לעסקה בודדת. פיצול עסקה באופן מלאכותי יחשב לעבירת “מרמה” בהתאם לחוק זה.
 2. תשלום בשווה כסף כמוהו כתשלום מזומן.
 3. החוק מטיל אחריות זהה על שני הצדדים, הנותן והמקבל.
 4. עוסק חייב לתעד את אמצעי התשלום ששימש אותו להעביר או לקבל תשלום.

סקירת הגבלת שימוש בצקיםנותר ללא שינוי

 1. 1.       קיים איסור על עוסק לקבל או לתת “צ’ק פתוח” ללא שם הנפרע או המסב.
 2. קיים איסור על כל אדם לקבל צ’ק של יותר מ- 5,000 ש”ח ללא שם הנפרע או המסב.
 3. 3.       על צ’ק מוסב חייב להופיע שם ומספר תעודת הזהות של המסב.
 4. 4.       ניתן להסב צ’ק פעם אחת בלבד (בנק וכו’ ולא יחשבו לעניין זה).
 5. צ’ק לעניין זה יכול להיות עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.

עסקאות מקרקעין – נותר ללא שינוי

 1. 1.       הצהרת רוכש מקרקעין תכלול את מקורות המימון לרכישה המדווחת בצרוף אסמכתאות.
 2. 2.       לחילופין, הרוכש יוכל להצהיר שנכון לאותו מועד אינו יודע עדיין את מקורות המימון. במצב זה, תהיה לו שהות להמציא את הפרטים עד חצי שנה מקבלת הנכס.
 3. 3.       אגף מיסוי מקרקעין ינפיק אישור מיסים לטאבו רק לאחר המצאת המידע על מקורות המימון, כך שאי מילוי הוראה זו תמנע רישום זכויות הרוכש בנכס.

סנקציות שיוטלו על מי שיעבור על החוק – נותר ללא שינוי

בחוק נקבעו הן סנקציות במישור האזרחי (“עיצומים כספיים”) המותנים בגובה סכום העבירה, והן סנקציות במישור הפלילי, שהעונש בגינן עלול להגיע עד מאסר של 3 שנים.

חריגיםנותר ללא שינוי

 • החוק לא יחול על עסקאות ו/או התקשרויות שנחתמו טרם השינויים בחוק, למעט עסקאות מתמשכות )מתן שרות ריטיינר, שכירות וכו’)
 • החוק גם לא יחול על צ’קים למשמרת שנמסרו לבנק או למוסד פיננסי אחר טרם השינויים בחוק.

אנו לשרותכם.

הורים

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים

הנדון:    חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ”ב-2022

הרינו להודיעכם כדלקמן:

 1. ביום 18.5.2022 פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ”ב-2022.
 • בהתאם להוראת השעה ניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס, וזאת לשנת 2022 בלבד. כלומר, כל הורה לילד שמלאו לו 6 עד 12 שנים בשנת המס 2022, יהיה זכאי, לנקודת זיכוי נוספת בגינו.
 • להלן טבלה המסכמת את מתן נקודות זיכוי כולל הוראת השעה:

נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):

גיל הילד בשנת המסלפי הוראת השעהכולל הוראת השעה
שנת הלידה1.51.5
שנה עד חמש שנים2.52.5
12-612
17-1311
180.50.5

נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו לא בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

גיל הילד בשנת המסלפי הוראת השעהכולל הוראת השעה
שנת הלידה1.51.5
שנה עד חמש שנים2.52.5
12-601
17-1300
1800
 • הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מיום 1.1.2022.
 • הנחיות למעסיקים:
 • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לאמור לעיל.
 • תחולת הוראת שעה זו הינה מיום 1.1.2022 ולכן יש לחשב את נקודות הזיכוי האמורות מתחילת השנה.
 • תיקוני דוחות 102

בעקבות חקיקה זו שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים רטרואקטיבית מתחילת שנת 2022, ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם מתחילת השנה ועד היום ואשר יוחזר לעובדים במשכורת הקרובה יהיה גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש הקרוב, ולכן לא ניתן יהיה לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה.

מעסיקים אלה יהיו זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שינכו מהעובדים ויעבירו לרשות המסים בגין החודשים הללו מתחילת השנה, כאמור.

לצורך קבלת ההחזר, יפנו המעסיקים למשרדי השומה בבקשה לתיקוני דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יישום תיקון החקיקה ואחורה.

 • מערכת תאומי המס תעודכן בקרוב ועל כך תישלח הודעה בהמשך. עם פתיחת המערכת יונפקו אישורי תאום מס חדשים לאוכלוסיית הזכאים.

אנו לשרותכם.

classic-car-illustration

“שווי שימוש”ברכב

הנדון:   “שווי שימוש”ברכב

הרינו להודיעכם כי “הוראת השעה” באשר להפחתת סכומי “שווי השימוש” ברכב חשמלי לסוגיו הוארכה לשנים 2022 עד שנת 2025 כדלהלן:

 • רכב היברדי – ההטבה משווי השימוש הרגיל – נותרה ללא שינוי, 500 ש”ח לחודש.
 • רכב פלאג אין – ההטבה נותרה גם היא ללא שינוי, 1,000 ש”ח לחודש.
 • רכב חשמלי – ההטבה גדלה מסך 1,000 ש”ח ל- 1,200 ש”ח לחודש.

אנו לשרותכם.

בידוד-קורונה

ימי בידוד – עדכון

הנדון:   ימי בידוד – עדכון

הרינו להודיעכם כי ביום 1.2.2022 אושרה “הוראת שעה” המתייחסת לתקופה 21.12.2021 ועד ליום 31.1.2022, המעדכנת את חוק הבידוד (שתוקפו אמור לפוג ביום 28.2.2022) עליו כתבנו לכם בחוזרנו מיום 31.1.2022.

הוראת השעה מתייחסת ל- 2 נקודות עיקריות:

 1. שינוי בהגדרת “הורה מלווה” כך שהורה מלווה הוא גם: הורה מלווה שנעדר מעבודתו לסירוגין עם עצמאי שהוא הורה מלווה במהלך תקופת הבידוד של ילדם.

לאור השינוי בהגדרה, לא יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא של העובד, ובלבד שבהצהרה שמסר העובד למעסיקו הוא הודיע על כך שההורה שהוא עצמאי חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם וצירף אליה את ההצהרה שהגיש ההורה שהוא עצמאי למוסד לביטוח לאומי.

 • בחוק הבידוד כפי שתיארנו אותו בחוזרנו מיום 31.1.2022, צוין כי העובד לא יהיה זכאי לתשלום בעבור יום העבודה הראשון.

הוראת השעה שפורסמה עתה תיקנה נקודה זו וקבעה כי העובד יהיה זכאי לתשלום מלוא שכרו גם עבור יום העבודה הראשון.

עוד נקבע, כי יום ההיעדרות המשולם כאמור, לא ינוכה מימי המחלה הצבורים של העובד, והמעסיק יהיה זכאי לשיפוי בעבורו.

אנו לשרותכם.

בידוד-קורונה

ימי בידוד

הנדון:  ימי בידוד

עקב התפשטות נגיף האומיקרון וריבוי ימי הבידוד, ברצוננו לרענן את נושא הבידוד הן בקשר לעובדים והן בקשר למעסיקים.

יודגש כי באשר לעובדים מאומתים שחלו, חל חוק “דמי מחלה” כפי שהוא חל לגבי כל מחלה אחרת.

 1. מטרת החוק היא לתת פתרון כלכלי לחובה שחלה על עובדים להיכנס לבידוד או לשמור על ילדיהם שאינם מסוגלים לשהות בבידוד לבדם וזקוקים להשגחה.
 • החוק מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד, וכן מסדיר את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה.
 • החוק יחול עד ליום 28.2.2022.
 • “עובד שהוא הורה מלווה” – עובד שמתקיימים בו כל אלה:
 • הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד.
 • לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים.
 • ילדו אינו חוזר מחו”ל או חולה.
 • הוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו ושל עצמו והמציא למעסיקו אישור של משרד הבריאות על תקופת הבידוד.
 • תשלום לעובדים
 • התשלום עבור שהייה בבידוד הוא רק עבור ימי עבודה שבהם העובד אמור לעבוד בהתאם למשרתו הרגילה.
 • כמו כן, קיימת בחוק הבחנה בין עובד שהוא מחוסן/מחלים לבין עובד שהוא לא מחוסן ואין מניעה רפואית להתחסן.
 • עובד מחוסן או מחלים או הורה מלווה, יהיו זכאים לקבל ממעסיקם 100% תשלום בעד ימי העבודה שבהם נעדרו מעבודתם בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה.

אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום זה על חשבון חופשה שנתית.

 • עובד שאינו מחוסן ואין מניעה רפואית לחסנו, זכאי לתשלום של 75% משכרו, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה, אותו זכאי לבחור לנצל על חשבון חופשה שנתית.
 • ניכוי ימי מחלה ממכסת ימי המחלה של העובד
 • עבור הימים שהעובד שהה בבידוד יופחתו לו רק 3 ימים מצבירת ימי המחלה.
 • אם אין לעובד מספיק ימי מחלה בצבירה, ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית (מחלה במינוס). אם בסיום ההעסקה לעובד לא תהיה יתרת מחלה לקיזוז, המעסיק יהיה רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון. אם לעובד לא יהיה גם ימי חופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזז עבור ימי מחלה אלה.
 • עובד שחזר מחו”ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד יהיה זכאי לתשלום מהמעסיק בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר.

יחד עם זאת, עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו”ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאים לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד.

 • מועד תשלום דמי בידוד
 • מעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד הציג למעסיק דיווח 7 ימים לפני המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח.
 • על פי החוק דין דמי בידוד כדין מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק.
 • עבודה בזמן בידוד

עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.

 • עובד שהיה בבידוד והפך לחולה קורונה
 • עובד שחדל להיות עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה, יימנו לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה.
 • יודגש, כי על פי הנחיות הביטוח הלאומי לעניין זה, עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת – המעסיק יהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.
 1. שיפוי למעסיק
 1. מעסיק אשר שילם לעובד דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:
 1. עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – 100%.
  1. בעד שאר ימי הבידוד –
   1. מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא.
   1. מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.
 1. יודגש, כי מעסיק יהא זכאי לשיפוי מהמדינה רק אם העובד דיווח למשרד הבריאות והציג למעסיק העתק. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.
 1. שיפוי נוסף בגין עלויות מעסיק

המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם בפועל לעובד ובנוסף, סכום השווה לעלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד בשל תשלום דמי בידוד (כגון: זכויות סוציאליות ודמי ביטוח מעסיקים) ובלבד שלא יעלה על 30% מדמי הבידוד.

 1. מועד הגשת בקשה לשיפוי

המעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון, וזאת על ידי מנהל החברה.

הבקשה לשיפוי מטעם מעסיק תוגש למוסד לביטוח לאומי החל מיום 15.10.21.

את הבקשה לשיפוי יש להגיש תוך 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו.

נ.ב.

בהזדמנות זו הרינו לעדכן כי לאחרונה פורסמה הצעת חוק לגבי תשלום דמי בידוד לעצמאי שנעדר מעבודתו עקב שהותו או שהות ילדו בבידוד.

לכשיאושר החוק, נעדכן בהתאם.

אנו לשרותכם.

רשות המיסים

פקודת מס הכנסה (פטור בגין נכות)

הנדון:  סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה (פטור בגין נכות)

הרינו להודיעכם כי ביום 15.11.2021 תוקן, נוסח הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ולפיו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטור בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית (הכנסת עבודה כשכיר או בעל עסק) וזאת מכוח סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1) לפקודה (המתייחסים לפטור בגין נכות).

שתי התקרות מתייחסות לנכות שנקבעה לתקופה של 365 ימים ויותר.

בפסקת משנה (א) תוקן הנוסח כך שהתקרה הקיימת (628,800 ש”ח ב-2022) תינתן אך ורק לזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל-1970.

נוספה פסקת משנה (א1) ובה נקבעה תקרת פטור חדשה של 409,200 ש”ח בשנת 2022 בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית של עיוור או נכה שלא נכללים בפסקה משנה (א) (הפחתה מהותית לעומת תקרת הפטור הקודמת).

הנחיה לפעולה:

עם מילוי טופס 101, עובדים הזכאים לפטור מהכנסתם מכוח סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, המקבלים תגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה בכל שנת המס, יצרפו אישור על זכאות זו ויהיו זכאים לתקרת הפטור הגבוהה.

ככל שאישור זה מתייחס לחלק משנת המס, יש להפנות לפקיד השומה לתיאום מס לצורך קביעת תקרת ההכנסה הפטורה.

עובדים שלא יצרפו אישורים כאמור, יהיו זכאים לתקרת הפטור הנמוכה שנקבעה בסעיף 9(5)(א1) – 409,200 ש”ח, כאמור.

אנו לשרותכם.

משקאות ממותקים

מס קניה – משקאות מתוקים

הנדון: הטלת מס קניה והיטל מלאי על משקאות מתוקים, תרכיזים ואבקות

הרינו להודיעכם כי בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס’ 10), התשפ”ב – 2021, שפורסם ביום ה- 14.12.21 חל מס קניה על משקאות מתוקים, תרכיזים ואבקות, המפורטים בהמשך והיטל מלאי עפ”י סעיף 5 לצו .

ההיטל חל על מלאי המשקאות, התרכיזים והאבקות, שנמצא ברשות הסוחרים בהם לצורך עסקים בתאריך 31.12.2021 בשעה 24:00.

היטל המלאי יחול על ליטר משקה או תרכיז, ובאופן יחסי גם על חלק מליטר,

ועל אבקה יחול ההיטל על ק”ג אבקה ובאופן יחסי גם על חלק מק”ג אבקה כמפורט להלן:

 • על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 1 ש”ח לליטר.
 • על תרכיז להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 6 ש”ח לליטר להכנת משקה מתוק.
 • על אבקה להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 6 ש”ח לקילוגרם להכנת משקה מתוק .
 • על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר, וכן מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה, יוטל מס בסכום של 0.7 ש”ח לליטר.
 • על תרכיז להכנת המשקאות והמיץ האמורים להלן, יוטל מס בסכום של 4.2 ש”ח לליטר להכנת משקה מתוק:
  • משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה ;
  • משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר;
  • מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה.
 • על אבקה להכנת המשקאות והמיץ האמורים להלן, יוטל מס בסכום של 4.2 ש”ח לקילוגרם להכנת משקה מתוק :
 • משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה ;
 • משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר;
 • מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ- 5 גרם ל- 100 מ”ל משקה.
 • מס לפי סעיפים (א) עד (ו) לא יחול על סוחר שסך כל המס האמור, החל על כל הטובין המפורטים בסעיפים האמורים המצויים בידו ביום התחילה כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 ש”ח .

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המיסים בכתובת:

https://secapp.taxes.gov.il/EmHanPayment ולבחור בנושא התשלום:”היטל מלאי מס קניה” .

את ההצהרה המצ”ב יש לשלוח לדוא”ל: metukim@taxes.gov.il וזאת לא יאוחר מיום 30.01.22.

לבירורים ניתן לפנות למרכז המידע והשירותים המקוונים בטלפון 5656400-02 4954 *

(כוכבית מסים), 4954-222-1 , מענה טלפוני יינתן בימים א’ – ה’ בין השעות: 16:00-8:15 .

בנוסף, ניתן לפנות ליחידה הארצית לבלו ומס קניה בדוא”ל : metukim@taxes.gov.il

אנו לשרותכם.

מלאי

מפקד המצאי ליום 31.12.2021

הנדון:   מפקד המצאי ליום 31.12.2021

תום שנת המס 2021 יחול ביום 31.12.2021. לפיכך, יש לערוך מפקד המצאי לתאריך זה. המצאי כולל הן מלאי והן קופה (מזומנים והמחאות).

מפקד המלאי

1.          אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין (31.12.2021) אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך (עד עשרה ימים לפני ואחרי ה- 31) ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצוע התאמה בין כמויות המלאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31.12.2021. נישום המבקש לפקוד את המלאי בתאריך אחר שאינו 31 בדצמבר ושאינו בגבולות עשרת הימים שצוינו חייב להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

2.          עריכת המפקד

נא להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין באשגרה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב- 3 עותקים לפחות.

הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

1.           תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם;

2.           מצב הטובין תוך ציון תקינותם (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד’);

3.           יחידת המדידה (ק”ג, מטרים, תריסרים וכד’);

4.           הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

לגבי מלאי של מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו ומכשירי רדיו יש לציין גם את שם היצרן ומס’ סידורי של המוצר המוטבע ע”י היצרן.

             רצוי להשאיר מקום ל- 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

…/2

–  2  –

תוצרת בעיבוד תרשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה. רצוי להשאיר 3 עמודות נוספות לחישוב תפוקה שוות הערך (כמות היחידות הפיזיות מוכפל ברמת הגמר), לעלות ליחידה ולשווי הכולל. הרשימות ירשמו בדיו ולא בעפרון. מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גליון ויציינו את שמם המלא. נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום הביקור.

3.          חישוב שווי המלאי

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע”מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי “ערך המימוש הנקי” (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש תוך ציון בסיס החישוב. העלות חושב לפי שיטת “פיפו” (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

4.          שמירת הרשימות

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

מפקד קופה

מומלץ להפקיד בבנק את המזומנים וההמחאות שבקופה עד ליום המפקד. במידה וטרם הופקדו, יש לערוך רשימות המפרטות את כמות המזומנים שבקופה הראשית, מספר ההמחאות, פרטיהם וסכומם.

אנו לרשותכם להסברים נוספים ככל שיידרשו.

rent

דמי שכירות ממגורים לשנת 2021

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2021

הרינו לעדכן אתכם כדלקמן:

1.          דמי שכירות ממגורים בשנת 2021 עד לסך של 5,070 ש”ח לחודש, פטורים ממס.

             באם דמי השכירות עולים על הסך הנ”ל, הסכום חייב במס.

             קיימות שלוש דרכים לחישוב ההכנסה ותשלום המס במקרה זה, ואנו לשרותכם בבחירת האופציה המתאימה לכם.

2.          כפי שיידענו אתכם בעבר, באם בחרתם במסלול תשלום מס בשיעור 10% מדמי שכירות ממגורים, עליכם לשלם את המס המתייחס לשנת 2021 עד 30.1.2022.

3.          נא הודיעו למשרדנו בהקדם ונטפל בהשגת שובר תשלום בהתאם.