demo-attachment-1075-Mask-Group-45@2x

ביטול “היטל עובדים זרים”

הנדון: ביטול “היטל עובדים זרים”
הרינו להודיעכם כי אתמול ביטלה הכנסת את ההיטל על העסקת עובדים זרים בשיעור 20% משכר הברוטו של העובד הזר ו/או 15% במקרה שמדובר בעובד זר מומחה.
בהתאם לחוק, ביטול ההיטל ייכנס לתוקף החל מיום 01.01.2022 כך שבגין משכורות ינואר לא ישולם ההיטל.
לאלו מכם אשר התקשרו עם קבלני כח אדם ו/או שירות בתחום הניקיון למתן שירותים בחצריהם, יצוין כי יש מקום לדרוש הפחתה של התמורה השעתית בהתאם לתיקון החוק כמפורט לעיל.
אנו לשרותכם.