The three happy children lying on the white floor

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3, רטרואקטיבית מתאריך 1.1.2024

10.04.2024

535-24-08

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3, רטרואקטיבית מתאריך 1.1.2024

הרינו להודיעכם כי ביום 20.03.2024 פורסם “חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש.

בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40(ב) ו-66(ג) לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן:

 • עבור כל ילד שנולד בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.
 • עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה.
 • עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.

חוק זה יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2024.

להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי המגיעות לכל אחד מההורים:

גיל הילד בשנת המסעד שנת 2023משנת 2024
        שנת לידה  (*)                                 1.52.5
12.54.5
22.54.5
32.53.5

(*) האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 2.5 נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה,   
      לשנה שלאחר שנת הלידה.

אנו לשרותכם.

הנדון:         הלוואות לצדדים קשורים – ריבית מינימלית לפי סעיף 3(י) וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2024

04.04.2024

534-24-07

א.ג.נ.,

הנדון:         הלוואות לצדדים קשורים – ריבית מינימלית לפי סעיף 3(י) וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2024

 1. כידוע לכם, רשות המסים קבעה לפני מס’ שנים כי הלוואות שמעניקים תאגידים לצדדים קשורים (חברות קשורות, בעלי שליטה, עובדים וכד’), חייבות לשאת ריבית בה אמור להיות מחוייב מקבל ההלוואה, ומנגד נוצרת לחברה הכנסה מריבית זו. שלטונות המס אף החמירו וקבעו שיעור ריבית מינימליים בהם על החברה לחייב את מקבל ההלוואה.
 • כתוצאה מכך, חוקקו סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה הקובעים חיוב במס לגבי הלוואה או אשראי שניתנו בריבית הנמוכה מהריבית שנקבעה בתקנות, כאשר לכל אחד מהסעיפים הנ”ל יש הגדרות שונות לפיהן ניתן להיכנס לתחולתם.
 • ביום 15.2.2024 פורסמו שיעורי הריבית המינימליים לעניין סעיפים אלה ונקבע כי שיעור הריבית השנתי המינימלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה לשנת 2024 הינו 5.18% (לעומת 2.9% לשנת 2023) ולעניין סעיף 3(ט) לפקודה 6.91% (לעומת 3.87% בשנת 2023). שיעורים אלה כוללים מע”מ.

לאור העלייה הדרמטית בשיעור הריבית המינימלית יש לבחון צמצום יתרות בין צדדים קשורים, בעיקר בהלוואות שמעניקה חברה ליחיד.

 • סעיף 3(ט) לפקודה
 • הסעיף קובע כי במקרה בו ניתנה לאדם הלוואה (לרבות כל חוב) בלי ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור הנקוב בתקנות מס הכנסה, אזי יראו בהפרש בין הריבית שנקבעה בין הצדדים לריבית הנקובה בתקנות כהכנסה (הכנסת עבודה או הכנסה מעסק או הכנסה מריבית, והכל בהתאם לאופי היחסים בין נותן ההלוואה למקבלה: עובד-מעביד, ספק-לקוח או יחסים מיוחדים אחרים בהתאמה).
 • הסעיף מופעל פרקטית במקרים של הלוואת חברה ליחידים (בעלי שליטה, עובדים וכד’).
 • יצוין כי לגבי הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה ואינו חבר בני אדם בסכום קרן של עד 8,640 ש”ח (מעודכן לשנת 2024) ו- 8,400 ש”ח לשנת 2023, שיעור הריבית הינו שעור עליית המדד בלבד (ולא הריבית המינימלית שנקבעה בתקנות).
 • סעיף 3(י) לפקודה
 • הסעיף קובע כי במקרה שבו חברה נתנה הלוואה, וההלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מהקבוע בתקנות מס הכנסה אזי יראו בהפרש בין הריבית שנקבעה בין הצדדים לריבית הנקובה בתקנות כהכנסה מריבית בידי נותן ההלוואה.
 • הסעיף חל בעיקר במקרים בהם אינו חל סעיף 3(ט), למשל הלוואה בין חברות קשורות.
 • יש לציין כי בתקנות נקבעו 3 חריגים בהם שיעור הריבית שקבוע בתקנות יהיה שונה לגביהן:
 • הלוואה שניתנה במט”ח – שיעור הריבית יהיה השינוי בשער החליפין של אותו מטבע חוץ בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 3%.
 • הלוואות BACK TO BACK – כלומר הלוואה שניתנה ומומנה באמצעות הלוואה אחרת. במקרה כזה בו ההלוואה שניתנה הינה בתנאים זהים להלוואה שהתקבלה, יהיה קביל בעיני רשויות המס.
 • הלוואה שנתן מוסד כספי – מוסד כספי שנתן הלוואה במהלך העסקים הרגיל לחברה אחות או חברה שבשליטתו, יהיה שיעור הריבית שבו מקובל לתת הלוואות ע”י המוסד לצד ג’ בלתי קשור.

אנו לשרותכם.

counting-business-taxes

הנדון: מודל חשבוניות ישראל – תזכורת

02.04.2024

537-24-06

א.ג.נ.,

הנדון: מודל חשבוניות ישראל – תזכורת

הרינו להזכירכם כי החל מיום 5.5.2024 עוסקים יוכלו לקזז תשומות מע”מ מחשבוניות שמעל 25 אלף ש”ח רק עם “מספר הקצאה”.

בחוזרנו מיום 3.3.2024, פירטנו את התהליך אותו עליכם לבצע כדי שתוכלו להפיק מספרי הקצאה.

הרינו להודיעכם כי לאחר שהעברנו לכם את החוזר המפורט הנ”ל, עידכנה רשות המיסים את הליך רישום “מורשה-העל” בחברה כמפורט להלן:

 1. רישום “מורשה-על” ב”חברת יחיד” בשירות עצמי:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” לדירקטורים יחידים ב”חברת יחיד”, קרי בעל מניות יחיד המחזיק ב- 100% מהון המניות והוא רשום כדירקטור יחיד במרשמי רשות התאגידים.

במסלול זה הדירקטור נדרש לעבור הליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים, ולבצע באזור האישי “רישום פרטי תאגיד” לחברה שבבעלותו. לאחר הרישום, הדירקטור יוגדר באופן אוטומטי כ”מורשה-העל” בחברה והוא יוכל לבצע את הפעולות בעצמו, או להסמיך אחרים לביצוע הפעולות שיוגדרו, מתוך רשימת הפעולות המפורטות באתר.

 • רישום “מורשה-על” בתאגיד בשירות עצמי לבעל תפקיד רשום:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” שהינו בעל תפקיד בתאגיד ובכלל זה, דירקטורים, שותפים בשותפות רשומה, שותף נציג בשותפות מע”מ ומורשה חתימה בעמותה, הרשומים במרשמי רשות התאגידים או במרשם חוקי אחר המצוי במאגרי המידע ברשות המיסים.

במסלול זה הדירקטור נדרש לעבור הליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים, ולבצע באזור האישי “רישום פרטי תאגיד” לתאגיד בו הוא משמש  בעל תפקיד. לסיום, “מורשה-העל” נדרש להעלות “אישור עורך דין” (נספח א’ מצ”ב), המאשר כי הגורמים המורשים בתאגיד מינו אותו כ”מורשה-על” מטעם התאגיד.

מסלול זה מיועד למשל לחברות שבהן יש יותר מדירקטור אחד, והחברה מסמיכה אחד מהדירקטורים לשמש כ”מורשה-על”.

 • רישום “מורשה-על” בתאגיד בשירות עצמי למי שאינו בעל תפקיד רשום:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” למי שאינו בעל תפקיד בתאגיד. במסלול זה יש לבצע תהליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים באזור האישי “רישום פרטי תאגיד”, לתאגיד בו הוא הוסמך להיות “מורשה-על”. לסיום, “מורשה-העל” יסרוק למערכת את אישור עורך הדין (נספח א’ מצ”ב) המאשר את הסכמת המורשים בתאגיד למנותו “מורשה-על”.

מאחר והזמן קצר, אנו ממליצים לכל מי שעדיין לא ביצע את הרישומים הנדרשים באתר רשות המיסים לבצע את הרישומים בדחיפות.

אנו לשרותכם בהסברים בנושא בכל עת.