הנדון:         חברות שבבעלותכם שאינן פעילות

מאי 2023

א.ג.נ.,

הנדון:         חברות שבבעלותכם שאינן פעילות

  1. כפי שהודענו לכם בעבר, רשם החברות ממשיך לחייב חברות פרטיות שאינן פעילות בסך כ- 1,500 ש”ח לשנה.
  • מנסיון שצברנו, עולה כי חברות שאינן פעילות אינן משלמות את האגרה הנ”ל וצוברות חובות בסך אלפי שקלים רבים.

רשם החברות רשאי, עפ”י החוק, לפנות אל בעלי המניות לתשלום חוב זה!

  • מאחר וכך, המלצנו לבעלי חברות שכאלה לבצע לחברה הליך של “פירוק מרצון”.

רשם החברות הסכים, לפנים משורת הדין, כי בחברה שתתפרק כאמור, הוא יבטל את החובות בגין האגרות.

  • כדי להנות ממחיקת חובות העבר בגין אגרות, הפירוק היה אמור להתבצע עד ליום 31.3.2023.
  • לקוחות רבים מימשו את ה”הטבה” הנ”ל ופירקו את חברותיהם במועד.
  • לפני מס’ ימים פורסמו תקנות חדשות ומקלות כלהלן:
  • חברות שתתפרקנה ברצון ב”הליך מזורז” (פירוק שמתאפשר רק לחברות שאין להם נכסים, חובות וכיוצ”ב) ופירוקן נחשב פשוט ומהיר – הפטור מחובות האגרות ינתן עם הפירוק יסתיים עד ליום 31.12.2023.
  • חברות שתתפרקנה ברצון ב”הליך רגיל” – הפטור ינתן אם הליך הפירוק יחל עד 31.12.2023 ויסתיים עד ליום 31.12.2024.
  • מאחר ומדובר בחובות כבדים שלבסוף אתם, בעלי המניות, תאלצו לפרוע, אנו ממליצים להתחיל בדחיפות בהליך הפירוק (שהינו הליך פשוט) ולעיתים מתבצע ע”י עו”ד בסיוע משרדנו.
  • במידה ותבקשו, נפנה אתכם לעורכי דין שאנו עובדים עימם והמתמחים בנושא זה.

אנו לשרותכם.

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים

מאי 2023

                                     506-23-5

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים

הרינו להודיעכם כי ביום 20.4.2023 פורסם ברשומות חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה, בגדרו הוארך תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 12-6 עד תום שנת המס 2023.

נזכיר, כי במהלך שנת 2022 הורים לילדים בגילאים 12-6 היו זכאים לנקודת זיכוי נוספת במס, מכוח חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה שתוקפה הוארך עד סוף פברואר 2023, בעקבות הקדמת הבחירות.

התיקון מאריך אפוא, את תוקף ההטבה עד תום שנת המס 2023, אולם נקבע בו כי אם עד יום 1.6.2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה בסוף חודש מאי 2023.

על-פי התיקון, הורים לילדים שמלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת המס 2023 אך טרם מלאו להם 13 שנים במהלך שנת מס זו, ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס כך שאשה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים אלה, וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. הורה במשפחה חד-הורית, שהילדים בחזקתו ומקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים, והורה אשר הילדים אינם בחזקתו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת לכל ילד בגילאים אלה.

ההטבה תוענק רטרואקטיבית החל מחודש מרץ 2023.

אנו לשרותכם.