african-american-businessman-caucasian-businessman-shaking-hands-buildings-close-up

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

             דצמבר 2023

             524-23-23

א.ג.נ.,

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

הרינו לעדכן אתכם כדלקמן:

 1. דמי שכירות ממגורים בשנת 2023 עד לסך של 5,470 ש”ח לחודש, פטורים ממס.

            באם דמי השכירות עולים על הסך הנ”ל, הסכום חייב במס.

            קיימות שלוש דרכים לחישוב ההכנסה ותשלום המס במקרה זה, ואנו לשרותכם בבחירת האופציה המתאימה לכם.

 • באם בחרתם במסלול תשלום מס בשיעור 10% מדמי שכירות ממגורים, עליכם לשלם את המס המתייחס לשנת 2023 עד 30.1.2024.
 • החל מ- 1.1.2023, משכיר שהינו בעל דירה יחידה ומשכיר את דירתו לצד ג’, ובמקביל שוכר דירה חליפית, יכול לקזז מדמי השכירות שהוא משלם את דמי השכירות שהוא מקבל במלואם או עד לסך 90,000 ש”ח בשנה – כנמוך שבהם, ורק על היתרה עליו לשלם מס בשיעור 10%.

יצוין כי הדירה החליפית כולל גם תשלום שנתי המשולם למגורים בבית אבות (דיור מוגן).

 • נא הודיעו למשרדנו בהקדם ונטפל בהשגת שובר תשלום בהתאם. 
rent

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

04.02.2024

531-24-04

א.ג.נ.,

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

הרינו להודיעכם כי בתאריך 10.1.2024 פרסמה הקרן שבנדון תוכנית ייחודית להלוואות בערבות מדינה הנקראת מסלול “מילואים”. מסלול זה נועד לתת מענה לציבור משרתי המילואים בעלי עסקים קטנים או בינוניים, ולסייע להם בהתמודדות עם קשיי תזרים וצורכי הון חוזר בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

 1. תנאי הזכאות להלוואות
 1. עסק שבעליו הוא עצמאי הנמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7.10.2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.
 1. עוסק פטור או עסק קטן שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש”ח.
 1. במקרה של חברה בע”מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%.

תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

תנאי הסף הם:

 • העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע”מ.
  • העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש”ח בשנה.
  • חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  • העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985.
  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  • העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.
 • תנאי ההלוואה

סכום הלוואה מרבי

 500,000ש”ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

שיעור ריבית

שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על ריבית הפריים*).)

בטוחה מרבית

לא יידרשו בטוחות, אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת האשראי.

תקופת החזר כוללת

עד 5 שנים.

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס)

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית ל- 12 חודשים. בתקופת הגרייס לא ישלם הלווה את תשלומי הקרן ו/או הריבית.

תשלום מרכיב הריבית בשנה הראשונה

המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע בהלוואה, או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך.

תשלומי עמלות ואגרות

עסק לא יידרש לשלם עמלה או אגרה.

(*) שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 1.5% (כאל ומקס) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).

 • הגשת הבקשה: בקישור דלהלן:  הקרן 

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

rent

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

03.01.2024

528-24-01

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

הרינו להודיעכם כי ביום 1 בינואר 2024 אישרה ועדת הכספים של הכנסת הארכת חוק התכנית לסיוע כלכלי בשל מלחמת “חרבות ברזל” עד לסוף חודש דצמבר 2023.

להלן עיקרי האישור והמתווה:

 1. חישוב המענק לחודשים 11-12/2023 יבוצע ביחד, לכל העוסקים, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש 10/2023.

דהיינו – השתתפות בהוצאות קבועות והוצאות שכר עבודה.

 • למענק זכאים עוסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם הוא בין 12 אלף ש”ח ל- 400 מ’ ש”ח וקיימת ירידה במחזורם של מעל 25% בדיווחים לחודשים 11-12/2023 לעומת 11-12/2022 (גם למדווחי דו-חודשי וגם למדווחי חד-חודשי).
 • המקדם ושיטת החישוב נותרו כפי שנקבעו לפיצוי בגין 10/2023.
 • עסקים קטנים ועצמאים עם מחזור נמוך מ- 300 אלפי ש”ח (וגבוה מ- 12 אלפי ש”ח) יהיו זכאים לפיצוי קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק.
 • הוארכו הקלות לגבי הוצאת עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת).
 • הגשת הבקשה למענקים תתאפשר החל מיום 15.1.2024, למשך 90 יום, בתנאי שדווחו הדוחות התקופתיים למע”מ לחודשים 11-12/2023.

משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות לקבלת הפיצוי.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

דצמבר 2023

526-23-25

א.ג.נ.,

הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

לקראת סיומה של שנת המס 2023 ברצוננו להביא לידיעתכם את הנתונים בקשר להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

עצמאי

בשנת 2017 חל שינוי בניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים. בעבר קיבל עצמאי ניכוי בגין סכום ההפרשה העולה על 2.5% מההכנסה הקובעת. לפי נוסחה זו, כדי לקבל ניכוי של 4.5% היה העצמאי צריך להפריש 7% מההכנסה הקובעת.

החל בשנת 2017 מקבלים העצמאים ניכוי החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת (ועד תקרה של 283,905 ש”ח). לפיכך כדי לקבל ניכוי מירבי יש להפריש 4.5% מההכנסה הקובעת – קרי 12,776 ש”ח.

במידה ומופקדים סכומים מעל 4.5% ועד 7% מההכנסה הקובעת, קרי 19,920 ש”ח, נהנה המפקיד מפטור ממס מהרווחים שנצברו בקרן.

שכיר שאינו בעל שליטה

משכורת שנתית מירבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד עד 7.5% והפרשת העובד עד 2.5%.

שכיר בעל שליטה

משכורת מרבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד מוכרת עד 4.5%, מותנה בהפרשת עובד של 1.5%.

אנו ממליצים לבעלי שליטה להפקיד עד 10% מהתקרה, קרי 18,854 ש”ח, כאשר 75% מההפרש תשלם החברה ו- 25% יזקפו ע”ח בעל השליטה. יצוין כי ההוצאה בחברה תותר בשיעור של 4.5% מהמשכורת הקובעת בלבד.

אנו לשרותכם.

Network with pins

הנדון:   מפקד המצאי ליום 31.12.2023

                                                                                                                         דצמבר 2023

525-23-24

א.ג.נ,

הנדון:   מפקד המצאי ליום 31.12.2023

תום שנת המס 2023 יחול ביום 31.12.2023. לפיכך, יש לערוך מפקד המצאי לתאריך זה. המצאי כולל הן מלאי והן קופה (מזומנים והמחאות).

מפקד המלאי

1.         אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין (31.12.2023) אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך (עד עשרה ימים לפני ואחרי ה- 31) ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצוע התאמה בין כמויות המלאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31.12.2023. נישום המבקש לפקוד את המלאי בתאריך אחר שאינו 31 בדצמבר ושאינו בגבולות עשרת הימים שצוינו חייב להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

2.         עריכת המפקד

נא להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין באשגרה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב- 3 עותקים לפחות.

הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

1.          תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם;

2.          מצב הטובין תוך ציון תקינותם (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד’);

3.          יחידת המדידה (ק”ג, מטרים, תריסרים וכד’);

4.          הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

לגבי מלאי של מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו ומכשירי רדיו יש לציין גם את שם היצרן ומס’ סידורי של המוצר המוטבע ע”י היצרן.

            רצוי להשאיר מקום ל- 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

…/2

–  2  –

תוצרת בעיבוד תרשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה. רצוי להשאיר 3 עמודות נוספות לחישוב תפוקה שוות הערך (כמות היחידות הפיזיות מוכפל ברמת הגמר), לעלות ליחידה ולשווי הכולל. הרשימות ירשמו בדיו ולא בעפרון. מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גליון ויציינו את שמם המלא. נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום הביקור.

3.         חישוב שווי המלאי

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע”מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי “ערך המימוש הנקי” (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש תוך ציון בסיס החישוב. העלות חושב לפי שיטת “פיפו” (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

4.         שמירת הרשימות

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

מפקד קופה

מומלץ להפקיד בבנק את המזומנים וההמחאות שבקופה עד ליום המפקד. במידה וטרם הופקדו, יש לערוך רשימות המפרטות את כמות המזומנים שבקופה הראשית, מספר ההמחאות, פרטיהם וסכומם.

אנו לרשותכם להסברים נוספים ככל שיידרשו.

counting-business-taxes

הנדון: פרוייקט “חשבוניות ישראל” – הקצאת מספרי חשבוניות

03.03.2024

529-24-02

א.ג.נ.,

הנדון: פרוייקט “חשבוניות ישראל” – הקצאת מספרי חשבוניות

בהמשך לחוזר משרדנו מחודש ספטמבר 2023:

כללי

מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה.

במסגרת המודל ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית התשפ”ג-2023 נקבע, כי החל מיום  5.5.2024 רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס באמצעות מערכת מקוונת.

מספרי ההקצאה יידרשו כתנאי לניכוי מס תשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ש”ח לשנת 2024 ובהמשך תרד עד לרמה של 5,000 ש”ח).

המודל חל על עוסקים כלומר, מי שמפיק חשבוניות מס.

הרעיון של מודל חשבוניות ישראל הינו, לאפשר למקבל החשבונית לנכות את מס התשומות רק מחשבוניות הכוללות הקצאת מספר, ובאם לא נדרש מס התשומות, לא חלה החובה להשתמש במודול הנ”ל.

לכן מלכ”רים ,מוסדות כספיים ואנשים פרטיים לא ידרשו להשתמש במודל הנ”ל.  

בנוסף, חשבוניות פטורות ממע”מ או חשבוניות במע”מ בשיעור אפס או חשבונית מס שמקבל החשבונית לא דורש בגינה ניכוי מס תשומות אין צורך בקבלת מספר הקצאה בגינה.

החוק משתמש במונח “לבקשת הקונה”, דהיינו גם אם הקונה לא זכאי לנכות מס תשומות, אולם ביקש מהמוכר מספר הקצאה, יהא חייב המוכר להפיק חשבונית מס עם מספר הקצאה.

החל מיום 5.5.2024, העוסק יהיה חייב לבדוק באמצעות מנהל/ת החשבונות שכל חשבונית המדווחת במערכת הנהלת החשבונות וסכומה עולה על 25,000 ש”ח, כוללת מספר הקצאה כנדרש בחוק.

החל מיום 5.5.2024 חייבים להשתמש בהקצאת מספרי חשבוניות בחשבוניות שסכומן עולה 25,000 ש”ח.

יש לשים לב שקליטת החשבונית במערכת הנהלת החשבונות חייבת לכלול את מספר ההקצאה שמופיע על גבי החשבונית (יש רק 9 ספרות בלבד מימין לשמאל).

קיימת אפשרות לבדוק באתר רשות המיסים את תקינות מספר ההקצאה, כדי שבמהלך קליטת הקובץ לא תופיע שגיאה שתמנע את שידור הקובץ PCN.

בנוסף, לא חייבים לבדוק כל חשבונית בפני עצמה וניתן להכין סימולטור לשידור שיבדוק את כל קובץ ה- PCN לפני השידור, שאכן אין חשבונית עם מספרי הקצאה שגויים ורק לאחר מכן אפשר לשדר את הקובץ.

איך התהליך מתחיל?

 1. בשלב ראשון, על החברה/עוסק לפנות לבית התוכנה לצורך התקנת המודול בהקדם האפשרי.
 2. קבלת מספר ההקצאה תתבצע במנגנון אוטומטי ישירות מהתוכנה איתה מפיקים חשבוניות.
 3. כדי להשתמש במנגנון האוטומטי, על כל חברה / תאגיד להגדיר נציגים המורשים לביצוע פעולה זו – באמצעות נותן ההרשאה.

מיהו נותן ההרשאה?

נותן ההרשאה הינו בעל התיק ברשות המיסים, ואם מדובר בתאגיד, מי שיוכל לתת הרשאה הוא:

בחברה – דירקטור בחברה, כפי שמופיע ברשם החברות.

בעמותה  – מורשה חתימה בעמותה, כפי שרשום ברשם העמותות.

בשותפות רשומה – כל אחד מהשותפים.

בשותפות לצרכי מע”מ – שותף נציג, כפי שנרשם ברשות המיסים.

מיהו מקבל ההרשאה?

מקבל ההרשאה הינו נציג שהוסמך על ידי בעל התיק (נותן ההרשאה) האחראי על הפקת חשבוניות (סמנכ”ל כספים, חשב, מנהל חשבונות וכד’).

כיצד מגדירים הרשאה לנציג?

תהליך הענקת / קבלת הרשאה לפעילות “הקצאת חשבונית” מתבצע באזור האישי באתר רשות המיסים ומחייב פעולה מקדימה של נותן ההרשאה ושל מקבל ההרשאה.

פעולות הנדרשות על ידי נותן ההרשאה באתר רשות המיסים

 1. יצירת קוד משתמש אישי.
 2. רישום התאגיד.
 3. מתן הרשאה לנציגים מטעמו לפעולת “הקצאת חשבונית” / אימות חשבוניות עולות הנדרשות על ידי מקבל ההרשאה.
 4. יצירת קוד משתמש אישי ברשות המיסים למקבל ההרשאה.
 5. הסכמה לקבלת ההרשאה לפעולת “הקצאת חשבונית”

את הפעולות הנדרשות לביצוע יצירת קוד אישי ניתן לבצע בכניסה לאזור האישי ברשות המיסים.

עוסקים שאין להם בתי תוכנה ועובדים עם חשבוניות מס ידניות

העוסק ירשם באתר רשות המיסים על פי התהליך הבא:

 1. יצירת קוד משתמש.
 2. רישום לשירותים דיגיטלים וכניסה למערכת הרשאה לפעולות דיגיטליות.
 3. דווח על פרטי העסקה כגון: מס’ חשבונית, סכום העסקה, שם הקונה וכו’ ויוקצה להם מספר הקצאה לכל חשבונית שדווחה על ידם.

ניתן לרשום באופן ידני את מספר ההקצאה על גבי החשבונית.

דיווח על בסיס מזומן

עוסקים המדווחים על בסיס מזומן יוכלו לבקש אשור על הקצאה בהתאם לחשבונית עסקה או מסמך אחר, ובמועד הוצאת החשבונית (בהתאם למועד התקבול) יונפק להם מספר הקצאה וידווחו על החשבונית עם מספר ההקצאה.

המודול להקצאת מספרי חשבוניות פעיל ברשות המיסים החל מיום 1.1.2024 וניתן להשתמש בו כבר מהיום.

באתר רשות המיסים קיים ריכוז של המידע שפורסם ביחס למודול, כולל שאלות ותשובות שכיחות בנושא והנחיות ליצרני התוכנה לתפעול המודול.

אנו לשרותכם.

הנדון: הצהרת עוסק פטור על מחזור הכנסותיו בשנת המס 2023 – דחיית מועדים

10.03.2024

532-24-05

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת עוסק פטור על מחזור הכנסותיו בשנת המס 2023 – דחיית מועדים

במסגרת ההקלות לציבור בשל הימשכות מלחמת חרבות ברזל, החליט מנהל רשות המיסים מר שי אהרונוביץ על הקלה לעסקים פטורים. בהתאם להחלטת מנהל הרשות, עוסק פטור החייב בהגשת ההצהרה השנתית על פי סעיף 15 לתקנות מע”מ (רישום), יוכל להגיש את ההצהרה הנ”ל עד ליום 31.3.2024 מבלי שיינקטו כלפיו אמצעים (קנסות מנהליים וכדומה).

כמו כן יצוין כי תקרת מחזור עסקאות לדיווח כעוסק פטור בשנת 2023 הינה 107,692 ש”ח, בעוד שהתקרה לשנת 2024 הועלתה לסך של  120,000 ש”ח.

יובהר כי במידה ואין לעוסק הפטור פעילות עסקית בתיק ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק.

אנו לשרותכם.