Two men and one woman enjoy outdoor adventure and relaxation generated by artificial intelligence

הנדון: חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים

הנחיות ליישום

533-24-10

א.ג.נ.,

הנדון:         חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי

מילואים – הנחיות ליישום

ביום 18.3.2024 פורסם חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ”ד2024– (להלן: “החוק”).

בחוק נקבע כי מעסיק יפחית לעובד מתשלום דמי ההבראה בשנת 2024, במועד התשלום, את “מחיר יום הבראה” (כפי שהוגדר בחוק) החל לגבי אותו עובד. ההפחתה כאמור, תחול על שכרו של עובד שזכאי לפי הסכם או נוהג לדמי הבראה בשנת 2024 (למעט עובד המועסק על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד, לדוגמא- עובד במשק בית המועסק כאמור).

הסכום שיופחת על ידי המעסיק (המוגדר בחוק כ”סכום השתתפות”), יועבר לאוצר המדינה, ומנגנון העברת התשלום על ידי המעסיקים יהיה באמצעות העברתו לפקיד השומה כאילו היה מס שנוכה במקור. סכום ההשתתפות האמור, כולל את מחיר יום ההבראה שחושב לגבי כל עובד (הסכום שיש להפחית מדמי ההבראה), וכן תשלומים שהמעסיק היה נדרש להוציא אלמלא ההפחתה של מחיר יום ההבראה ובכלל זה תשלומי ביטוח לאומי, תשלום לקרן השתלמות, מס שכר וכד’.

עוד נקבע בחוק, שסכום יום הבראה שלפיו יחושבו דמי ההבראה בשנת 2024 לעובד, יהיה זהה לסכום של יום הבראה שלפיו חושבו דמי ההבראה לאותו עובד בשנת 2023.

בהנחיה זו מפורטים הכללים בדבר הפחתת מחיר יום הבראה והעברת סכום ההשתתפות לפקיד השומה כפי שנקבעו בחוק:

 1. קביעת “מחיר יום הבראה” להפחתה מדמי ההבראה המשולמים לעובד:
 2. ממשכורתו של עובד המועסק במשרה מלאה, יופחת יום הבראה אחד.
 3. ממשכורתו של עובד המועסק במשרה חלקית, יופחת חלק יחסי מיום הבראה בהתאם לחלקיות המשרה.
 • מועדי הפחתת יום ההבראה:
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי, יופחת מחיר יום הבראה ביום התשלום.
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום חודשי או מדי תקופה, הפחתת מחיר יום הבראה תיקבע כדלקמן: עובד שתשלום דמי ההבראה משולמים לו במספר פעימות במהלך שנת 2024, כמו: מדי חודש או במספר פעימות אחר (ולא פעם בשנה), מחיר יום ההבראה שיופחת משכרו בכל פעימה יהיה באופן יחסי בהתאם למספר הפעימות בו משולמים לו דמי ההבראה.

דוגמא: עובד המועסק במשרה מלאה המקבל דמי הבראה מדי חודש ושווי יום הבראה לו הוא זכאי עומד על 480 ש”ח, יש לנכות משכרו בכל חודש 40 ש”ח (480/12) המהווים את החלק היחסי ממחיר יום ההבראה ששולם לו.

 • עובד שבמקום דמי הבראה ממומן לו נופש או שניתנת לו הטבה אחרת בעין, הפחתת מחיר יום הבראה תיקבע כדלקמן:

במקרים בהם לעובד ממומן נופש או ניתנת לו הטבה אחרת בעין, חלף תשלום דמי ההבראה בשנת 2024, יחושב מחיר יום ההבראה לעובד בהתאם לעלות השווי הכולל של ההטבה שניתנה לעובד, מחולקת במספר ימי ההבראה להם הוא זכאי בשנת 2024, לפי הנהוג במקום עבודתו, אילו היו משולמים לו דמי הבראה ואלמלא הוראות חוק זה.

במקרים אלו המעסיק יקטין את מימון הנופש בגובה מחיר יום ההבראה או יקטין את סכום ההטבה האחרת הניתנת בעין לעובד, וסכום ההקטנה יועבר לפקיד השומה.

דוגמא: עובד זכאי לעשרה ימי הבראה ומעסיקו נוהג להוציא את עובדיו לנופש שעלותו 5,000 ש”ח לעובד. לפיכך, מחיר יום הבראה של עובד זה הינו 500 ש”ח. בשנת 2024 המעסיק יוציא את העובד לנופש שעלותו 4,500 ש”ח ויעביר את מחיר יום ההבראה, בתוספת סכום ההשתתפות, לפקיד השומה.

 • מקרים בהם יופחת רק מחצית ממחיר יום הבראה, “עובד בהפחתה חלקית”:

על אף האמור לעיל, בהתאם לחוק ישנם עובדים שממשכורתם יופחת רק מחצית מחיר יום הבראה, בכפוף לשני התנאים המצטברים הבאים:

 • עובד שמשכורתו החודשית הממוצעת ברוטו אינה עולה על 6,000 ש”ח.
 • עובד שאלמלא חוק זה היה זכאי בשנת 2024 לחמישה ימי הבראה בלבד.
 • הפחתת דמי ההבראה כאמור, לא תפגע בסכום המשולם לעובד לקופת גמל לקיצבה/פנסיה.
 • דגשים נוספים להנחיה זו:
 • החוק חל על דמי הבראה המשולמים בפועל על ידי המעסיק בשנת 2024.
 • יובהר כי כל הוראה בהסכם עבודה שלפיה תשלום דמי ההבראה האמורים להיות משולמים בשנת 2024 יעשה במועד שאינו במהלך השנה האמורה – אין לה תוקף.
 • דמי הבראה שלא שולמו לעובד לפי חוק זה לא ישולמו לו גם לאחר תום שנת 2024.
 • עובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד, כל מעסיק יפעל בהתאם להנחיה זו בגין דמי ההבראה שהוא משלם בשנת 2024.
 • מכיוון שמעסיק מחויב להעביר את סכום ההשתתפות עבור עובד לפקיד השומה במועד שבו משולמים דמי ההבראה לעובד בשנת 2024, במקרה בו עובד סיים את עבודתו אצל המעסיק ושולמו לו דמי הבראה בשנת 2024 לרבות תשלומי הפרשים וכלל חובות המעסיק, בטרם כניסת החוק לתוקף, אין חובת תשלום של סכום ההשתתפות.
 • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לקבוע בחוק.
 • הנחיות לדיווח ותשלום:

לתשומת לב חשבי השכר – פורסמו גם הנחיות לגבי דווחים ספציפיים במישור הנכויים בקשר להעברת דמי ההבראה שקוזזו לעובדים.

עליכם ליצור קשר עם תוכנת השכר עימה אתם עובדים, אנשי התוכנה מעודכנים בנושא.

אנו לשרותכם.

Accountant calculating profit with financial analysis graphs. Notebook, glasses and calculator lying on desk. Accountancy concept. Cropped view.

הנדון: דו”ח אישי על ההכנסות לשנת 2023

01.05.2024

                                     538-24-09

א.ג.נ.,

הנדון: דוח אישי על ההכנסות לשנת 2023

כידוע לכם יש להגיש לשלטונות מס הכנסה את הדוח לשנת המס 2023 (1.1.23 – 31.12.23) עד ליום 31.07.2024.

לצורך הכנת הדוח יש להכין את המפורט להלן: (1) (2) – ראה הערותינו בסוף המכתב

 1. ספר התקבולים והתשלומים.
 2. המסמכים שעל פיהם נרשם ספר התקבולים והתשלומים (חשבוניות מס, קבלות וכו’)
 3. העתקי הדוחות בגין תשלומי ניכויי שכר מעובדים (טופס 102 וטופס 126) וכן דוחות ניכויי מס מספקים ונותני שירותים (טופס 856).
 4. פוליסות ביטוח: רכב, עסק, אחריות מקצועית וכד’.
 5. מסמכים להוכחת הוצאות שלא נתבעו במשך השנה ורלבנטיים לדוח השנתי כגון: חשבונית על רכישת רכב, נסיעות עסקיות לחו”ל, שיפוי מחברת ביטוח, אישור מהבנק על תשלום עמלות, ריבית ודמי ניהול ששולמו וכו’.
 6. רשימת המלאי ליום 31.12.2023 (כמויות ומחירי עלות).
 7. אישורים שנתיים על מס שנוכה במקור ע”י לקוחותיך.
 8. אישורים על הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים, לקופות גמל, קרן פנסיה עבורך ועבור בן/בת הזוג.
 9. במידה והעסק משלם דמי שכירות – נא להמציא אישור על ניכוי מס במקור מהתשלומים למשכיר, או אישור “פטור” שהמציא לכם המשכיר וכן המציאו פרטים על גובה דמי השכירות המשולמים.
 10. טופסי 106 על הכנסה ממשכורת (שלך ושל בן/בת הזוג).
 11. פרטים לגבי הכנסות נוספות כגון: דמי שכירות, ריבית, תגמולי מילואים, דמי לידה, אבטלה, הכנסות מהשכרת דירות למגורים כולל הכנסות פטורות ממס.
 12. אישור על תשלומי פרמיה לביטוח חיים + אובדן כושר עבודה.
 13. אישורים/קבלות על תרומות למוסדות מוכרים.
 1. אישורים לגבי תמיכה בבני משפחה (ילד, בן זוג, הורה) הנטולים יכולת פיזית לקיים את עצמם, ופרטים לגבי תשלומים עבור אשפוז במוסד ע”י מגיש הדוח או בן זוגו.
 2. אישור קבלת גמלת ילד נכה מביטוח לאומי.
 3. אישור לגבי ילד בעל ליקויי למידה – אישור ועדה השמה.
 4. אישור סיום לימודים לתואר אקדמאי / תעודת מקצוע.

18.      טופס 867 – אישור מהבנק ו/או מחברת ניהול תיקים על רווחים/הפסדים מניירות ערך בשנת 2023 ופרטי המס שנוכה, ועמלות השונות ששולמו.

19.      פרטים על הכנסות מחו”ל: עסק, שכ”ד, ריבית, דיבידנד, הכנסות מניירות ערך 
שמוחזקים בבנקים זרים, קיצבאות, רווחי הון וכד’.

 • פרטים על החזקות בחברות בחו”ל, שיעורי ההחזקה ופרטים לגבי החברות המוחזקות.

נא ארגנו את החומר הנ”ל והעבירו אותו למשרדנו בהקדם.

אנו לשרותכם בהסברים נוספים ככל שיידרש.

 • באם הינך שכיר בלבד התייחס לסעיפים 10 ואילך.
 • באם משרדנו מנהל עבורך את מערכת החשבונות, אזי סעיפים 1 עד 3 אינם רלוונטים.