הנדון:    הקצאת מספרי חשבוניות

חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר לאחרונה בכנסת והוא כולל תיקון לחוק מע”מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות על ידי רשות המיסים (להלן: “מודל הקצאת חשבוניות”). מטרת התיקון היא להקשות על מנגנון הוצאת חשבוניות מס שלא כדין (חשבוניות “פיקטיביות”), במסגרת המאבק בהון השחור.

מטרת הקצאת החשבוניות הינה כי מקבל החשבונית יהא זכאי לנכות את המע”מ הכלול בחשבונית המס, בכפוף לכך שעל גבי החשבונית מופיע מספר ההקצאה שהוקצה כאמור על ידי רשות המיסים.

המודול צפוי לפעול כדקלמן: כל עוסק שיוציא חשבונית מס לקונה אשר מעוניין לקזז את המע”מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש”ח לפני מע”מ (להלן “הסכום הקובע”), יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע”מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). ללא המספר הסידורי – הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע”מ הכולל באותה חשבונית מס.

הוראת השעה תחל ביום 1 בינואר 2024, ותהא תקפה למשך חמש שנים. כאשר, בשנה הראשונה מרכז הבקרה יפעל במתכונת “פיילוט” כדלקמן:

 • עוסק מורשה המבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ש”ח (לפני מע”מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע”מ להקצות מספר לחשבוניות המס, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.
 • בתקופה הפיילוט (שנת 2024) כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע”מ לא יהיו רשאיות לסרב לעשות כך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה כאמור.
 • לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ש”ח (לפני מע”מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). חשבונית מס כאמור ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע”מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות).

בתום תקופת הפיילוט, ולאחר אישור ועדת הכספים, יוחלט על אחד מאלה:

 1. הארכת הפיילוט לתקופה של שנה נוספת, ככל שיעלו קשיים ביישום מצד עוסקים ו/או רשויות מע”מ.
 2. קביעה בהוראת שעה שתקופת הפיילוט הסתיימה ומאותו מועד רשאית רשות המע”מ שלא להקצות מספר לחשבונית מס, “אם למנהל יסוד סביר לחשש שחשבונית המס שלגביה הוגשה הבקשה תוצא שלא כדין”.
 3. פקיעת תחולה הוראת השעה.

הערות כלליות:

 • “הסכום הקובע” הינו: בשנת 2024 – 25,000 ש”ח, בשנת 2025 – 20,000 ש”ח, בשנת 2026 – 15,000 ש”ח, בשנת 2027 – 10,000 ש”ח ובשנת 2028 – 5,000 ש”ח.
 • המודול נועד למנוע קיזוז מע”מ מחשבוניות פיקטיביות. על כן ההקצאה רלוונטית רק למקרים בהם הקונה זכאי לקזז מס תשומות. לכן, בעסקאות מול אנשים פרטיים לא נדרשת ההקצאה כאמור.
 • חשבוניות עצמיות: כאמור, על מנת לקזז מס תשומות נדרש יהיה לדווח על מספר ההקצאה. כלומר, עוסק המוציא חשבונית מס עצמית בסכום העולה על הסכום הקובע ואשר מעוניין לקזז את המע”מ הכלול בה – יידרש לקבל מספר הקצאה גם לחשבונית העצמית – אחרת, לא יהיה רשאי לנכות את המע”מ.
 • חשבוניות באיחוד עוסקים: החוק אינו מחריג עסקאות בתוך האיחוד. בהתאם האמור יחול גם בעסקאות בתוך איחוד עוסקים.
 • בסמכות המנהל לאשר ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית שלא הוקצה לה מספר.
 • ניכוי במכירת מקרקעין: סעיף 43א לחוק מע”מ, מאפשר בנסיבות מסוימות, בעסקאות במקרקעין, קיזוז של המס ששולם בשל ריכשת המקרקעין והשבחתם – בין היתר כאשר המוכר הוא מלכ”ר או מוסד כספי. הסעיף תוקן כך שהניכוי מכוח הסעיף, כאשר חשבונית הרכישה או ההשבחה היא מעל הסכום הקובע, כפוף לכך שחשבונית המס כוללת מספר הקצאה כאמור.

משרדנו יעדכן אתכם לכשיתפרסמו הוראות הביצוע בקשר להקצאת מספרי החשבוניות.

אנו לשרותכם.