Two men and one woman enjoy outdoor adventure and relaxation generated by artificial intelligence

הנדון: חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים

הנחיות ליישום

533-24-10

א.ג.נ.,

הנדון:         חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי

מילואים – הנחיות ליישום

ביום 18.3.2024 פורסם חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ”ד2024– (להלן: “החוק”).

בחוק נקבע כי מעסיק יפחית לעובד מתשלום דמי ההבראה בשנת 2024, במועד התשלום, את “מחיר יום הבראה” (כפי שהוגדר בחוק) החל לגבי אותו עובד. ההפחתה כאמור, תחול על שכרו של עובד שזכאי לפי הסכם או נוהג לדמי הבראה בשנת 2024 (למעט עובד המועסק על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד, לדוגמא- עובד במשק בית המועסק כאמור).

הסכום שיופחת על ידי המעסיק (המוגדר בחוק כ”סכום השתתפות”), יועבר לאוצר המדינה, ומנגנון העברת התשלום על ידי המעסיקים יהיה באמצעות העברתו לפקיד השומה כאילו היה מס שנוכה במקור. סכום ההשתתפות האמור, כולל את מחיר יום ההבראה שחושב לגבי כל עובד (הסכום שיש להפחית מדמי ההבראה), וכן תשלומים שהמעסיק היה נדרש להוציא אלמלא ההפחתה של מחיר יום ההבראה ובכלל זה תשלומי ביטוח לאומי, תשלום לקרן השתלמות, מס שכר וכד’.

עוד נקבע בחוק, שסכום יום הבראה שלפיו יחושבו דמי ההבראה בשנת 2024 לעובד, יהיה זהה לסכום של יום הבראה שלפיו חושבו דמי ההבראה לאותו עובד בשנת 2023.

בהנחיה זו מפורטים הכללים בדבר הפחתת מחיר יום הבראה והעברת סכום ההשתתפות לפקיד השומה כפי שנקבעו בחוק:

 1. קביעת “מחיר יום הבראה” להפחתה מדמי ההבראה המשולמים לעובד:
 2. ממשכורתו של עובד המועסק במשרה מלאה, יופחת יום הבראה אחד.
 3. ממשכורתו של עובד המועסק במשרה חלקית, יופחת חלק יחסי מיום הבראה בהתאם לחלקיות המשרה.
 • מועדי הפחתת יום ההבראה:
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי, יופחת מחיר יום הבראה ביום התשלום.
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום חודשי או מדי תקופה, הפחתת מחיר יום הבראה תיקבע כדלקמן: עובד שתשלום דמי ההבראה משולמים לו במספר פעימות במהלך שנת 2024, כמו: מדי חודש או במספר פעימות אחר (ולא פעם בשנה), מחיר יום ההבראה שיופחת משכרו בכל פעימה יהיה באופן יחסי בהתאם למספר הפעימות בו משולמים לו דמי ההבראה.

דוגמא: עובד המועסק במשרה מלאה המקבל דמי הבראה מדי חודש ושווי יום הבראה לו הוא זכאי עומד על 480 ש”ח, יש לנכות משכרו בכל חודש 40 ש”ח (480/12) המהווים את החלק היחסי ממחיר יום ההבראה ששולם לו.

 • עובד שבמקום דמי הבראה ממומן לו נופש או שניתנת לו הטבה אחרת בעין, הפחתת מחיר יום הבראה תיקבע כדלקמן:

במקרים בהם לעובד ממומן נופש או ניתנת לו הטבה אחרת בעין, חלף תשלום דמי ההבראה בשנת 2024, יחושב מחיר יום ההבראה לעובד בהתאם לעלות השווי הכולל של ההטבה שניתנה לעובד, מחולקת במספר ימי ההבראה להם הוא זכאי בשנת 2024, לפי הנהוג במקום עבודתו, אילו היו משולמים לו דמי הבראה ואלמלא הוראות חוק זה.

במקרים אלו המעסיק יקטין את מימון הנופש בגובה מחיר יום ההבראה או יקטין את סכום ההטבה האחרת הניתנת בעין לעובד, וסכום ההקטנה יועבר לפקיד השומה.

דוגמא: עובד זכאי לעשרה ימי הבראה ומעסיקו נוהג להוציא את עובדיו לנופש שעלותו 5,000 ש”ח לעובד. לפיכך, מחיר יום הבראה של עובד זה הינו 500 ש”ח. בשנת 2024 המעסיק יוציא את העובד לנופש שעלותו 4,500 ש”ח ויעביר את מחיר יום ההבראה, בתוספת סכום ההשתתפות, לפקיד השומה.

 • מקרים בהם יופחת רק מחצית ממחיר יום הבראה, “עובד בהפחתה חלקית”:

על אף האמור לעיל, בהתאם לחוק ישנם עובדים שממשכורתם יופחת רק מחצית מחיר יום הבראה, בכפוף לשני התנאים המצטברים הבאים:

 • עובד שמשכורתו החודשית הממוצעת ברוטו אינה עולה על 6,000 ש”ח.
 • עובד שאלמלא חוק זה היה זכאי בשנת 2024 לחמישה ימי הבראה בלבד.
 • הפחתת דמי ההבראה כאמור, לא תפגע בסכום המשולם לעובד לקופת גמל לקיצבה/פנסיה.
 • דגשים נוספים להנחיה זו:
 • החוק חל על דמי הבראה המשולמים בפועל על ידי המעסיק בשנת 2024.
 • יובהר כי כל הוראה בהסכם עבודה שלפיה תשלום דמי ההבראה האמורים להיות משולמים בשנת 2024 יעשה במועד שאינו במהלך השנה האמורה – אין לה תוקף.
 • דמי הבראה שלא שולמו לעובד לפי חוק זה לא ישולמו לו גם לאחר תום שנת 2024.
 • עובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד, כל מעסיק יפעל בהתאם להנחיה זו בגין דמי ההבראה שהוא משלם בשנת 2024.
 • מכיוון שמעסיק מחויב להעביר את סכום ההשתתפות עבור עובד לפקיד השומה במועד שבו משולמים דמי ההבראה לעובד בשנת 2024, במקרה בו עובד סיים את עבודתו אצל המעסיק ושולמו לו דמי הבראה בשנת 2024 לרבות תשלומי הפרשים וכלל חובות המעסיק, בטרם כניסת החוק לתוקף, אין חובת תשלום של סכום ההשתתפות.
 • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לקבוע בחוק.
 • הנחיות לדיווח ותשלום:

לתשומת לב חשבי השכר – פורסמו גם הנחיות לגבי דווחים ספציפיים במישור הנכויים בקשר להעברת דמי ההבראה שקוזזו לעובדים.

עליכם ליצור קשר עם תוכנת השכר עימה אתם עובדים, אנשי התוכנה מעודכנים בנושא.

אנו לשרותכם.

african-american-businessman-caucasian-businessman-shaking-hands-buildings-close-up

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

             דצמבר 2023

             524-23-23

א.ג.נ.,

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

הרינו לעדכן אתכם כדלקמן:

 1. דמי שכירות ממגורים בשנת 2023 עד לסך של 5,470 ש”ח לחודש, פטורים ממס.

            באם דמי השכירות עולים על הסך הנ”ל, הסכום חייב במס.

            קיימות שלוש דרכים לחישוב ההכנסה ותשלום המס במקרה זה, ואנו לשרותכם בבחירת האופציה המתאימה לכם.

 • באם בחרתם במסלול תשלום מס בשיעור 10% מדמי שכירות ממגורים, עליכם לשלם את המס המתייחס לשנת 2023 עד 30.1.2024.
 • החל מ- 1.1.2023, משכיר שהינו בעל דירה יחידה ומשכיר את דירתו לצד ג’, ובמקביל שוכר דירה חליפית, יכול לקזז מדמי השכירות שהוא משלם את דמי השכירות שהוא מקבל במלואם או עד לסך 90,000 ש”ח בשנה – כנמוך שבהם, ורק על היתרה עליו לשלם מס בשיעור 10%.

יצוין כי הדירה החליפית כולל גם תשלום שנתי המשולם למגורים בבית אבות (דיור מוגן).

 • נא הודיעו למשרדנו בהקדם ונטפל בהשגת שובר תשלום בהתאם. 
rent

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

04.02.2024

531-24-04

א.ג.נ.,

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

הרינו להודיעכם כי בתאריך 10.1.2024 פרסמה הקרן שבנדון תוכנית ייחודית להלוואות בערבות מדינה הנקראת מסלול “מילואים”. מסלול זה נועד לתת מענה לציבור משרתי המילואים בעלי עסקים קטנים או בינוניים, ולסייע להם בהתמודדות עם קשיי תזרים וצורכי הון חוזר בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

 1. תנאי הזכאות להלוואות
 1. עסק שבעליו הוא עצמאי הנמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7.10.2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.
 1. עוסק פטור או עסק קטן שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש”ח.
 1. במקרה של חברה בע”מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%.

תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

תנאי הסף הם:

 • העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע”מ.
  • העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש”ח בשנה.
  • חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  • העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985.
  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  • העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.
 • תנאי ההלוואה

סכום הלוואה מרבי

 500,000ש”ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

שיעור ריבית

שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על ריבית הפריים*).)

בטוחה מרבית

לא יידרשו בטוחות, אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת האשראי.

תקופת החזר כוללת

עד 5 שנים.

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס)

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית ל- 12 חודשים. בתקופת הגרייס לא ישלם הלווה את תשלומי הקרן ו/או הריבית.

תשלום מרכיב הריבית בשנה הראשונה

המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע בהלוואה, או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך.

תשלומי עמלות ואגרות

עסק לא יידרש לשלם עמלה או אגרה.

(*) שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 1.5% (כאל ומקס) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).

 • הגשת הבקשה: בקישור דלהלן:  הקרן 

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

rent

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

03.01.2024

528-24-01

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

הרינו להודיעכם כי ביום 1 בינואר 2024 אישרה ועדת הכספים של הכנסת הארכת חוק התכנית לסיוע כלכלי בשל מלחמת “חרבות ברזל” עד לסוף חודש דצמבר 2023.

להלן עיקרי האישור והמתווה:

 1. חישוב המענק לחודשים 11-12/2023 יבוצע ביחד, לכל העוסקים, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש 10/2023.

דהיינו – השתתפות בהוצאות קבועות והוצאות שכר עבודה.

 • למענק זכאים עוסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם הוא בין 12 אלף ש”ח ל- 400 מ’ ש”ח וקיימת ירידה במחזורם של מעל 25% בדיווחים לחודשים 11-12/2023 לעומת 11-12/2022 (גם למדווחי דו-חודשי וגם למדווחי חד-חודשי).
 • המקדם ושיטת החישוב נותרו כפי שנקבעו לפיצוי בגין 10/2023.
 • עסקים קטנים ועצמאים עם מחזור נמוך מ- 300 אלפי ש”ח (וגבוה מ- 12 אלפי ש”ח) יהיו זכאים לפיצוי קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק.
 • הוארכו הקלות לגבי הוצאת עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת).
 • הגשת הבקשה למענקים תתאפשר החל מיום 15.1.2024, למשך 90 יום, בתנאי שדווחו הדוחות התקופתיים למע”מ לחודשים 11-12/2023.

משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות לקבלת הפיצוי.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

12.11.2023

522-23-21

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

 1. לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת “חרבות ברזל”, ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, הוחלט על מתן ארכה לכלל העוסקים (לא רק לעוסקים עד 50 מיליון ש”ח), עד ליום שני ה- 27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).
 • בנוסף, הוחלט על מתן ארכות נוספות לדיווח ותשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור אוכלוסיות הזכאיות לדחייה מיוחדת מכוח חוק דחיית מועדים.

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק זה, ניתנת ארכה עד ליום שלישי ה- 26.12.2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועד ליום ראשון ה- 31.12.2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) וספטמבר-אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

האוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות לדחייה מיוחדת כוללות בין השאר:

 • מי ששירת כחייל, כשוטר, כסוהר, ככבאי בתקופה הקובעת כולה או חלקה.
 • מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי ברשימת הישובים במצורפת לחוק.
 • מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת.
 • בן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל.
 • חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות משתתף בניהול עסקיה ושולט ב- 50% לפחות מנכסיה.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון:   “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

8.11.2023

521-23-20

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

להלן כמה עדכונים חשובים ודחופים להכנת המשכורות ותביעות המילואים:

 1. מערכת ייעודית למעסיקים ולמייצגים – באתר הביטוח הלאומי הוכנה מערכת יעודית שתחסוך הגשת תביעות ידניות. המערכת עלתה לפני מספר ימים לאתר הביטוח הלאומי (היא לא מקושרת למערכת המייצגים בשלב זה).

כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים המשרתים במילואים במלחמה, יכול להכניס את הנתונים למערכת ללא צורך במידע על השכר וללא צורך במידע על תקופת המילואים, גם אם המייצג נוהג לשדר את התביעות בשגרה.

לקישור למערכת לחץ כאן.

 • עובדים בשכר נמוך – הביטוח הלאומי עדכן את האתר שלו בהתאם.

לאור ההנחיה החדשה של הביטוח הלאומי, יש לנהוג כדלקמן לגבי עובדים בשכר נמוך מהמינימום בכל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2023:

 • עובדים שהמעסיקים נהגו בעבר לשלם משכורת ולתבוע את התגמול מהביטוח הלאומי, ימשיכו לנהוג בהתאם גם במלחמה.
  • עובדים יומיים ושעתיים שהמעסיק לא משלם להם משכורת לפי סעיף 276 בחוק, מגישים תביעות אישיות. ייתכן שבהמשך החודש הביטוח הלאומי ישקול לשלם להם תגמול מינימום באופן אוטומטי.
 • תשלום אוטומטי – הביטוח הלאומי מסר שהעצמאים והמשרתים במילואים שאינם עובדים, אמורים לקבל את תגמולי המילואים עד יום שלישי.
 • מוקדים של הביטוח הלאומי – הביטוח הלאומי פרסם שני מוקדים לשאלות בנושא המילואים (יש לציין שמדובר בנושא מילואים):

מוקד למעסיקים –  02-5393722

מוקד למשרתים – 6050*.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

08.11.2023

520-23-19

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל”, עובדים המגויסים למילואים בצו 8 ועובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת), שהיה ברשותם רכב צמוד והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (“שווי יחסי”). השווי היחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד.

עובדים שגויסו למילואים בצו 8 ועל-מנת להקל, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות. הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

30.10.2023

519-23-18

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

על פי המידע שבידנו, משרד האוצר פועל לשפר את מתווה הפיצוי לעסקים שהוצע בעבר.

כמובן, שהמתווה טרם פורסם רישמית, וטרם אושר על ידי ועדת הכספים ובכנסת.

עיקרי המתווה המסתמן:

 1. פיצוי לעסקים בגין הוצאות על פי תשומות שנת 2022 בהתבסס על שיעורי ירידה במחזור הפעילות העסקית בחודש 10/23 יחסית ל- 10/22 (או 9-10/23 יחסית ל- 9-10/22), החל מירידה של 25% ומעלה על פי מדרגות פיצוי.
 2. פיצוי של 75% מעלות שכר חודש 10/23 (עד לתקרה של שכר ממוצע במשק) מוכפל בשיעור הירידה במחזור הפעילות (שיעור ירידה של לפחות 25% מוכפל בשיעור הירידה המדויק).
 3. סה”כ תקרת המענק בגין הוצאות ושכר עבודה יחדיו –
 4. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח – עד 600,000 ש”ח.
 5. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי בין 100 ל- 400 מיליון ש”ח – עד 1.2 מיליון ש”ח.
 6. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי נמוך מ- 300,000 ש”ח –

פיצוי בטווח של 1,250-14,000 ש”ח.

חל”ת:

 1. אפשרות לחל”ת של 14 יום (במקום 30 יום).
 2. לא יבוצע קיזוז ימי חופשה נצברים.
 3. לא יקוזזו 5 ימי אבטלה ראשונים (תקופת המתנה).
 4. תקופת אכשרה מינימלית תקטן מ- 12 חודשים ל- 6 חודשים (מתוך 18 חודשים שקדמו ליציאה לחל”ת).
 5. המתווה יהיה לתקופה שמיום 7.10.23 ועד 30.11.23.

כאמור, אין זה מתווה סופי ועדיין לא עבר אישורים של ועדת כספים וכנסת.

נמשיך לעקוב ולעדכן, ובמקביל משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות בשימכם.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

מלחמת חרבות ברזל – הלוואות לעסקים בתנאים אטרקטיביים – עדכון מס’5

א.ג.נ,

למשרדנו קשר רב שנים עם חברת מומנטום פתרונות מימון מתקדמים.

חברת ממונטום הביאו לידיעתנו כי “קרן עוגן”, יצאה, לרגל המצב, במבצע הלוואות אטרקטיביות במיוחד.

ראו מטה את מסלולי ההלוואות האפשריות.

לקוחותינו הזקוקים למימון, מוזמנים ליצור עימם קשר בכתובת :

https://l-p.site/clientpages/18102023103608sa2508.html

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

17.10.2023

א.ג.נ.,

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון:

 1. הקלות של רשות המיסים –
 2. כפי שעידכנו בחוזר קודם, רשות המיסים אישרה להגיש דוח מע”מ לחודש ספטבמר עד ליום 26.10.2023.

אתמול עידכנה רשות המיסים, כי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מ’ ש”ח, רשאים להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע”מ לחודש 9/23 עד ליום 27.11.2023 ללא קנסות, ריבית והצמדה.

 • הליכי גביה ואכיפה הוקפאו עד ליום 1.12.2023.
 • לא יוטלו עיקולים חדשים בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023.

אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא, עצירת הליכים.

 • הקלות ביטוח לאומי
 • מעסיקים הנמצאים עד 40 ק”מ מעזה ולא ישלמו את דמי הביטוח בעבור חודש ספטמבר 2023 במועד, בעקבות הלחימה, וישלמו את דמי הביטוח עד שבועיים מתום מצב החירום, יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על הפיגור בתשלומים לחודש זה.

אופן הביטול טרם פורסם.

 • מעסיקים הנמצאים מעל 40 ק”מ מעזה – טרם פורסמו הוראות רשמיות לגביהם.
 • כל העצמאים שישלמו את דמי הביטוח באיחור וכל המבוטחים שאינם עובדים שאמורים לשלם מקדמות עבור הרבעון האחרון – כל הקנסות וההצמדות יבוטלו.

זאת, בתנאי שהתשלום ישולם עד שבועיים לאחר תום המצב הבטחוני.

 • לא יבוצעו עיקולים למי שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
 • הקלות בנק ישראל –

בנק ישראל פירסם מתווה מקיף שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות כמפורט:

מעגל ראשון – קבוצת הלקוחות:

 • לקוחות עד 30 ק”מ מרצועת עזה.
 • לקוחות שפונו מביתם על ידי גורם רשמי.
 • לקוחות שהינם בעלי קירבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים.
 • לקוחות משרתי מילואים ומגוייסי צו 8.

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד סכום של 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. לגבי אשראי צרכני או עסקי – התקופה הנידחית תהיה פטורה מריבית ועמלות. תשלומי ההלוואות הנדחות יתווספו בסוף התקופה.
 3. משכנתאות – 3 חלופות לבחירת הבנק:
 4. הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
 5. פריסת התשלומים לאורך תקופת המשכנתא.
 6. העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית לתקופה של 4 שנים שמועד פרעונה יחל בחלוף שנה.
 7. יתרות חובה של משקי בית עד 10,000 ש”ח – לא יחויבו בריבית.
 8. פטור גורף ל- 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבוצעו, למעט פעילות מט”ח, ני”ע, סחר חוץ ויהלומים.

מעגל שני – יתר לקוחות הבנקים:

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. התקופה הנידחית תחויב כריבית על פי הריבית שסוכמה.
 3. הסכום הנדחה יתווסף בסוף תקופת ההלוואה / משכנתא.
 4. דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.
 • ועדת כספים –

ועדת כספים התכנסה ודנה במתן פיצוי בעקבות המלחמה, אולם, טרם פורסמה הנחיות או מתווה. כמובן שנמשיך לעקוב ולעדכן אתכם.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.