savings

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2022 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

לקראת סיומה של שנת המס 2022 ברצוננו להביא לידיעתכם את הנתונים בקשר להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

עצמאי

החל בשנת 2017 מקבלים העצמאים ניכוי ממס החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת (ועד תקרה של 270,000 ש”ח). לפיכך כדי לקבל ניכוי מירבי יש להפריש 4.5% מההכנסה הקובעת – קרי 12,150 ש”ח.

במידה ומופקדים סכומים מעל 4.5% ועד 7% מההכנסה הקובעת, קרי 18,960 ש”ח, נהנה המפקיד מפטור ממס מהרווחים שנצברו בקרן.

שכיר שאינו בעל שליטה

משכורת שנתית מירבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת המעביד עד 7.5% והפרשת העובד עד 2.5%.

שכיר בעל שליטה

משכורת מרבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד מוכרת עד 4.5%, מותנה בהפרשת עובד של 1.5%.

אנו ממליצים לבעלי שליטה להפקיד עד 10% מהתקרה, קרי 18,854 ש”ח, כאשר 75% מההפרש תשלם החברה ו- 25% יזקפו ע”ח בעל השליטה. יצוין כי ההוצאה בחברה תותר בשיעור של 4.5% מהמשכורת הקובעת בלבד.

אנו לשרותכם.

מזומן

נתונים לתיאום הוצאות מסוימות לשנת המס 2022

להלן ריכוז הנתונים לתאום הוצאות מסוימות לשנת המס 2022 (12/22 – 1) לצורך הכנת הדוח המותאם לצרכי מס לשנת המס 2022:

1.          כיבודים במקום העסק

יותרו 80% מההוצאות שהוצאו במקום העיסוק של הנישום לכיבוד קל הניתן לאורח המבקר במקום העסק (שתיה קרה או חמה, כיבוד קל וכו’).

יש לציין ולומר כי ארוחות (כולל עסקיות) לא נכללות בגדר כיבודים.

2.          אירוח

הוצאות בשל אירוח בארץ, אינן מותרות כלל בניכוי.

הוצאות אירוח אורחים מחו”ל מותרות בניכוי ללא תקרה וזאת במידה והוכחה סבירות עסקית, נוהל לגביה הרישום הנדרש (שם האורח והארץ ממנה בא, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר העסקי וסכום ההוצאה) והוצגו קבלות על ההוצאה.

             לינה וארוחת בוקר – בישראל

הוצאות לינה של נישום בישראל יוכרו בתנאי שהלינה היתה הכרחית לייצור הכנסתו ומקום הלינה היה מרוחק למעלה מ- 100 ק”מ ממקום מגוריו או מקום עיסוקו העיקרי.

             הוצאות הלינה יותרו לפי התקרות שלהלן:

             בשל לינה שעלותה נמוכה מ- 137$ – כל ההוצאה.

בשל לינה שעלותה גבוהה מ- 137$ – 75% מההוצאה אך לא פחות מ- 137$ ולא יותר מ- 235$. יש לציין כי ארוחות הבוקר הכלולות במחיר הלינה מותרות בניכוי.

3.          מתנות

  • מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עסקי

אם המתנה ניתנה בישראל – עד ל- 220 ש”ח לשנה למקבל.

לתושבי חוץ – עד ל- 15$ של ארה”ב לאדם לשנה.

ההכרה בהוצאה מותנית ברישום פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

  • מתנות לעובדים

על פי חוזר מס הכנסה – מתנה בסכום סביר שנותן מעביד לרגל אירוע אישי בלבד (חתונה, לידת ילד, בר מצווה), לא תיחשב כהכנסת עבודה, וההוצאה תוכר למעביד, במגבלת הסכום המותר בניכוי לגבי מתנות לספקים וללקוחות בשל קשר עסקי כאמור לעיל.

4.          ביגוד

הוצאות ביגוד תותרנה בניכוי במלואן אם ניתן להשתמש בביגוד לצורכי עבודה בלבד (דוגמת מדים עם סמל מקום העבודה, גלימה לעו”ד, חלוק אחיות וכו’).

5.          שיחות טלפון ממקום המגורים (למעט טלפון נייד)

הוצאות טלפון ממקום מגוריו של נישום אשר הוכח להנחת דעת פקיד השומה כי עיקר עיסקו מתנהל ממקום מגוריו, יותרו לפי התנאים כדלקמן:

א.          הוצאות טלפון שנתיות שלא עלו על 23,600 ש”ח, יותרו 80% מההוצאות, או סכום ההוצאה העולה על 2,400 ש”ח לפי הנמוך.

ב.         הוצאות טלפון שנתיות העולות על 23,600 ש”ח, יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על סך של 4,700 ש”ח שנתי.

ג.          הוצאות בשל שיחות לחו”ל שביצע נישום מביתו יוכרו במלואן במידה ויעשה רישום של תאריך, שעה, יעד השיחה, שם מקבל השיחה והמחיר משוער.

6.          טלפון נייד

א.          הוצאות בגין החזקה של טלפון נייד, החלק הלא מוכר השנתי הינו בגובה של 1,260 ש”ח, או בגובה מחצית ההוצאות לפי הנמוך מביניהם. מעבר לסכום זה יוכרו הוצאות החזקת הטלפון הנייד.

ב.          על אף האמור הוצאות מעביד בשל טלפון נייד שהועמד לרשות העובד יוכרו במלואן, בתנאי שבשכר העובד נזקף “שווי שימוש” בהתאם.

7.          חניה

הוצאות חניה שאינה במקום העיסוק או הסמוך אליו יכללו במסגרת הוצאות אחזקת רכב שהתרתן היא בהתאם להוראות שבתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) התשנ”ה – 1995.

8.          הוצאות נסיעה ואש”ל בחו”ל

              ההוצאה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור ההכנסה.

תקרת ההוצאות שתותרנה בניכוי בשנת המס 2022 – הינה כדלקמן:

              א.         הוצאות טיסה

הוצאה עבור כרטיס במחלקת תיירים או עסקים – תוכר במלואה.

הוצאה עבור כרטיס במחלקה ראשונה – תותר עד גובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

             ב.          הוצאות לינה

נסיעה אשר נמשכה עד 90 לינות – עבור 7 הלינות הראשונות יוכרו כל ההוצאות עד 313$ ללינה, לפי הנמוך (כפוף להמצאת קבלות).

עבור שאר הלינות בתקופה הנ”ל – אם מחיר כל לינה לא עלה על 137$ תותר כל ההוצאה. אם ההוצאה עלתה על 137$ יוכרו 75% מההוצאה אך לא פחות מ- 137$ ולא יותר מ- 235$ ללינה.

בנסיעה אשר נמשכה יותר מ- 90 לינות – יוכרו ההוצאות לפי קבלות אך לא יותר מ- 137$ ללינה עבור כל הלינות.

לעניין זה גם שתי נסיעות או יותר שלא היתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות ייחשבו כנסיעה אחת. נראה כי ימי השהייה בארץ לא יובאו בחשבון מספר הלינות.

             ג.           הוצאות אש”ל

                                                      אם נדרשו הוצאות לינה – יותרו 88$ לכל יום שהייה (לפי קבלות).

אם לא נדרשו הוצאות לינה – יותרו 147$ לכל יום שהייה ללא הבדל בתקופת השהייה בחו”ל (ללא קבלות).

ד.          הוצאות בשל חינוך ילדים

             תוכר הוצאה בגין חינוך ילדים בשל שהייה רצופה העולה על 10 חודשים בשל ילדים שטרם מלאו להם 18 בסכום שלא יעלה על 784$ לחודש לכל ילד.

             ה.          הוצאות בגין שכירת רכב

הסכום שיותר בניכוי יהיה הסכום שהוצא בפועל בגין שכירת רכב לפי קבלות אך לא יותר מ- 69$ ליום.

לפי עמדת שלטונות מס הכנסה הסכום הנ”ל כולל את כל ההוצאות לרכב, לרבות דלק, שרותים וכל הוצאה אחרת.

             ו.           הוצאות עסקיות אחרות

הוצאות עסקיות אחרות שנעשו בחו”ל כגון: טלפונים, פקסים, אירוח ספקים או לקוחות וכיוצ”ב (כנגד קבלות) מותרים בניכוי ללא כל הגבלה.

ז.          סכום הניכוי המירבי בארצות יקרות במיוחד

נציב מס הכנסה השתמש בסמכותו וקבע רשימה סגורה של מקומות בהם ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה והשהייה המותרים בניכוי לגבי מדינות שתעריפי הלינה והארוחות בהן יקרות במיוחד.

להלן המדינות:

אוסטרליה, אוסטריה איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

9.          הכרה בהוצאות רכב ואופנוע

             אחזקת רכב

א.  לעצמאי יותר הגבוה מבין:

  1. הוצאות הרכב בניכוי שווי שימוש רעיוני (כמעט שלא ישים).
  2. 45% מההוצאה.

3.    לגבי רכבים מסויימים, האחוז שיותר לפי האפשרות השנייה יהיה גבוה יותר מ- 45% כדלקמן:

–      אוטובוס ציבורי או מונית – 90% מההוצאה.

–      רכב סיור / רכב מדברי – 80% מההוצאה.

–      רכב להוראת נהיגה -77.5% מההוצאה.

ב.   לחברה:

      במידה והרכב צמוד לעובד ונזקף בשכרו “שווי שימוש” – תותר כל ההוצאה.

אחזקת אופנוע (מתייחס לאופנוע שסיווגו ברשיון הינו L3)

א.   לעצמאייותר הגבוה מבין:

  1. הוצאות האופנוע בניכוי שווי רעיוני.
  2. 25% מההוצאה.

ב.   לחברה:

      במידה והאופנוע צמוד לעובד ונזקף בשכרו “שווי שימוש” – כל ההוצאה תותר.

10.        זיכוי ממס בשעור של 35% בשל תרומות למוסדות ציבור על פי סעיף 46 לפקודה

             הסכומים המתואמים לשנת המס 2022:

  1. הסכום המזערי לתרומות – 190 ש”ח.
  2. הסכום המירבי לתרומות – הנמוך מבין 30% מההכנסה החייבת או   
    9,517,000 ש”ח לשנה.

יש לציין כי זיכוי המס אצל חברה יהיה על פי שיעור מס חברות דהיינו 23%.

אנו לשרותכם.

מלאי

מפקד המצאי ליום 31.12.2022

תום שנת המס 2022 יחול ביום 31.12.2022. לפיכך, יש לערוך מפקד המצאי לתאריך זה. המצאי כולל הן מלאי והן קופה (מזומנים והמחאות).

מפקד המלאי

1.          אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין (31.12.2022) אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך (עד עשרה ימים לפני ואחרי ה- 31) ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצוע התאמה בין כמויות המלאי לפי רשימות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31.12.2022.

2.          עריכת המפקד

יש להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין בקונסיגנציה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב- 3 עותקים לפחות.

הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

1.           תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם;

2.           מצב הטובין תוך ציון תקינותם (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד’);

3.           יחידת המדידה (ק”ג, מטרים, תריסרים וכד’);

4.           הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

לגבי מלאי של מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו ומכשירי רדיו יש לציין גם את שם היצרן ומס’ סידורי של המוצר המוטבע ע”י היצרן.

             רצוי להשאיר מקום ל- 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

…/2

–  2  –

תוצרת בעיבוד תרשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה. רצוי להשאיר 3 עמודות נוספות לחישוב תפוקה שוות הערך (כמות היחידות הפיזיות מוכפל ברמת הגמר), לעלות ליחידה ולשווי הכולל. הרשימות ירשמו בדיו ולא בעפרון. מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גליון ויציינו את שמם המלא. נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום הביקור.

3.          חישוב שווי המלאי

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע”מ), אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי “ערך המימוש הנקי” (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש תוך ציון בסיס החישוב. העלות חושב לפי שיטת “פיפו” (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

4.          שמירת הרשימות

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

מפקד קופה

מומלץ להפקיד בבנק את המזומנים וההמחאות שבקופה עד ליום המפקד. במידה וטרם הופקדו, יש לערוך רשימות המפרטות את כמות המזומנים שבקופה הראשית, מספר ההמחאות, פרטיהם וסכומם.

אנו לרשותכם להסברים נוספים ככל שיידרשו.

rent2

דמי שכירות ממגורים לשנת 2022

הרינו לעדכן אתכם כדלקמן:

1.          דמי שכירות ממגורים בשנת 2022 עד לסך של 5,196 ש”ח לחודש, פטורים ממס.

             באם דמי השכירות עולים על הסך הנ”ל, הסכום חייב במס.

             קיימות שלוש דרכים לחישוב ההכנסה ותשלום המס במקרה זה, ואנו לשרותכם בבחירת האופציה המתאימה לכם.

2.          כפי שיידענו אתכם בעבר, באם בחרתם במסלול תשלום מס בשיעור 10% מדמי שכירות ממגורים, עליכם לשלם את המס המתייחס לשנת 2022 עד 30.1.2023.

3.          נא הודיעו למשרדנו בהקדם ונטפל בהשגת שובר תשלום בהתאם.