Network with pins

הנדון:   מפקד המצאי ליום 31.12.2023

                                                                                                                         דצמבר 2023

525-23-24

א.ג.נ,

הנדון:   מפקד המצאי ליום 31.12.2023

תום שנת המס 2023 יחול ביום 31.12.2023. לפיכך, יש לערוך מפקד המצאי לתאריך זה. המצאי כולל הן מלאי והן קופה (מזומנים והמחאות).

מפקד המלאי

1.         אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין (31.12.2023) אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך (עד עשרה ימים לפני ואחרי ה- 31) ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצוע התאמה בין כמויות המלאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31.12.2023. נישום המבקש לפקוד את המלאי בתאריך אחר שאינו 31 בדצמבר ושאינו בגבולות עשרת הימים שצוינו חייב להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

2.         עריכת המפקד

נא להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין באשגרה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב- 3 עותקים לפחות.

הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

1.          תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם;

2.          מצב הטובין תוך ציון תקינותם (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד’);

3.          יחידת המדידה (ק”ג, מטרים, תריסרים וכד’);

4.          הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

לגבי מלאי של מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו ומכשירי רדיו יש לציין גם את שם היצרן ומס’ סידורי של המוצר המוטבע ע”י היצרן.

            רצוי להשאיר מקום ל- 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

…/2

–  2  –

תוצרת בעיבוד תרשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה. רצוי להשאיר 3 עמודות נוספות לחישוב תפוקה שוות הערך (כמות היחידות הפיזיות מוכפל ברמת הגמר), לעלות ליחידה ולשווי הכולל. הרשימות ירשמו בדיו ולא בעפרון. מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גליון ויציינו את שמם המלא. נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תיאום הביקור.

3.         חישוב שווי המלאי

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע”מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי “ערך המימוש הנקי” (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש תוך ציון בסיס החישוב. העלות חושב לפי שיטת “פיפו” (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

4.         שמירת הרשימות

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

מפקד קופה

מומלץ להפקיד בבנק את המזומנים וההמחאות שבקופה עד ליום המפקד. במידה וטרם הופקדו, יש לערוך רשימות המפרטות את כמות המזומנים שבקופה הראשית, מספר ההמחאות, פרטיהם וסכומם.

אנו לרשותכם להסברים נוספים ככל שיידרשו.

counting-business-taxes

הנדון: פרוייקט “חשבוניות ישראל” – הקצאת מספרי חשבוניות

03.03.2024

529-24-02

א.ג.נ.,

הנדון: פרוייקט “חשבוניות ישראל” – הקצאת מספרי חשבוניות

בהמשך לחוזר משרדנו מחודש ספטמבר 2023:

כללי

מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה.

במסגרת המודל ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית התשפ”ג-2023 נקבע, כי החל מיום  5.5.2024 רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס באמצעות מערכת מקוונת.

מספרי ההקצאה יידרשו כתנאי לניכוי מס תשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ש”ח לשנת 2024 ובהמשך תרד עד לרמה של 5,000 ש”ח).

המודל חל על עוסקים כלומר, מי שמפיק חשבוניות מס.

הרעיון של מודל חשבוניות ישראל הינו, לאפשר למקבל החשבונית לנכות את מס התשומות רק מחשבוניות הכוללות הקצאת מספר, ובאם לא נדרש מס התשומות, לא חלה החובה להשתמש במודול הנ”ל.

לכן מלכ”רים ,מוסדות כספיים ואנשים פרטיים לא ידרשו להשתמש במודל הנ”ל.  

בנוסף, חשבוניות פטורות ממע”מ או חשבוניות במע”מ בשיעור אפס או חשבונית מס שמקבל החשבונית לא דורש בגינה ניכוי מס תשומות אין צורך בקבלת מספר הקצאה בגינה.

החוק משתמש במונח “לבקשת הקונה”, דהיינו גם אם הקונה לא זכאי לנכות מס תשומות, אולם ביקש מהמוכר מספר הקצאה, יהא חייב המוכר להפיק חשבונית מס עם מספר הקצאה.

החל מיום 5.5.2024, העוסק יהיה חייב לבדוק באמצעות מנהל/ת החשבונות שכל חשבונית המדווחת במערכת הנהלת החשבונות וסכומה עולה על 25,000 ש”ח, כוללת מספר הקצאה כנדרש בחוק.

החל מיום 5.5.2024 חייבים להשתמש בהקצאת מספרי חשבוניות בחשבוניות שסכומן עולה 25,000 ש”ח.

יש לשים לב שקליטת החשבונית במערכת הנהלת החשבונות חייבת לכלול את מספר ההקצאה שמופיע על גבי החשבונית (יש רק 9 ספרות בלבד מימין לשמאל).

קיימת אפשרות לבדוק באתר רשות המיסים את תקינות מספר ההקצאה, כדי שבמהלך קליטת הקובץ לא תופיע שגיאה שתמנע את שידור הקובץ PCN.

בנוסף, לא חייבים לבדוק כל חשבונית בפני עצמה וניתן להכין סימולטור לשידור שיבדוק את כל קובץ ה- PCN לפני השידור, שאכן אין חשבונית עם מספרי הקצאה שגויים ורק לאחר מכן אפשר לשדר את הקובץ.

איך התהליך מתחיל?

 1. בשלב ראשון, על החברה/עוסק לפנות לבית התוכנה לצורך התקנת המודול בהקדם האפשרי.
 2. קבלת מספר ההקצאה תתבצע במנגנון אוטומטי ישירות מהתוכנה איתה מפיקים חשבוניות.
 3. כדי להשתמש במנגנון האוטומטי, על כל חברה / תאגיד להגדיר נציגים המורשים לביצוע פעולה זו – באמצעות נותן ההרשאה.

מיהו נותן ההרשאה?

נותן ההרשאה הינו בעל התיק ברשות המיסים, ואם מדובר בתאגיד, מי שיוכל לתת הרשאה הוא:

בחברה – דירקטור בחברה, כפי שמופיע ברשם החברות.

בעמותה  – מורשה חתימה בעמותה, כפי שרשום ברשם העמותות.

בשותפות רשומה – כל אחד מהשותפים.

בשותפות לצרכי מע”מ – שותף נציג, כפי שנרשם ברשות המיסים.

מיהו מקבל ההרשאה?

מקבל ההרשאה הינו נציג שהוסמך על ידי בעל התיק (נותן ההרשאה) האחראי על הפקת חשבוניות (סמנכ”ל כספים, חשב, מנהל חשבונות וכד’).

כיצד מגדירים הרשאה לנציג?

תהליך הענקת / קבלת הרשאה לפעילות “הקצאת חשבונית” מתבצע באזור האישי באתר רשות המיסים ומחייב פעולה מקדימה של נותן ההרשאה ושל מקבל ההרשאה.

פעולות הנדרשות על ידי נותן ההרשאה באתר רשות המיסים

 1. יצירת קוד משתמש אישי.
 2. רישום התאגיד.
 3. מתן הרשאה לנציגים מטעמו לפעולת “הקצאת חשבונית” / אימות חשבוניות עולות הנדרשות על ידי מקבל ההרשאה.
 4. יצירת קוד משתמש אישי ברשות המיסים למקבל ההרשאה.
 5. הסכמה לקבלת ההרשאה לפעולת “הקצאת חשבונית”

את הפעולות הנדרשות לביצוע יצירת קוד אישי ניתן לבצע בכניסה לאזור האישי ברשות המיסים.

עוסקים שאין להם בתי תוכנה ועובדים עם חשבוניות מס ידניות

העוסק ירשם באתר רשות המיסים על פי התהליך הבא:

 1. יצירת קוד משתמש.
 2. רישום לשירותים דיגיטלים וכניסה למערכת הרשאה לפעולות דיגיטליות.
 3. דווח על פרטי העסקה כגון: מס’ חשבונית, סכום העסקה, שם הקונה וכו’ ויוקצה להם מספר הקצאה לכל חשבונית שדווחה על ידם.

ניתן לרשום באופן ידני את מספר ההקצאה על גבי החשבונית.

דיווח על בסיס מזומן

עוסקים המדווחים על בסיס מזומן יוכלו לבקש אשור על הקצאה בהתאם לחשבונית עסקה או מסמך אחר, ובמועד הוצאת החשבונית (בהתאם למועד התקבול) יונפק להם מספר הקצאה וידווחו על החשבונית עם מספר ההקצאה.

המודול להקצאת מספרי חשבוניות פעיל ברשות המיסים החל מיום 1.1.2024 וניתן להשתמש בו כבר מהיום.

באתר רשות המיסים קיים ריכוז של המידע שפורסם ביחס למודול, כולל שאלות ותשובות שכיחות בנושא והנחיות ליצרני התוכנה לתפעול המודול.

אנו לשרותכם.

הנדון: הצהרת עוסק פטור על מחזור הכנסותיו בשנת המס 2023 – דחיית מועדים

10.03.2024

532-24-05

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת עוסק פטור על מחזור הכנסותיו בשנת המס 2023 – דחיית מועדים

במסגרת ההקלות לציבור בשל הימשכות מלחמת חרבות ברזל, החליט מנהל רשות המיסים מר שי אהרונוביץ על הקלה לעסקים פטורים. בהתאם להחלטת מנהל הרשות, עוסק פטור החייב בהגשת ההצהרה השנתית על פי סעיף 15 לתקנות מע”מ (רישום), יוכל להגיש את ההצהרה הנ”ל עד ליום 31.3.2024 מבלי שיינקטו כלפיו אמצעים (קנסות מנהליים וכדומה).

כמו כן יצוין כי תקרת מחזור עסקאות לדיווח כעוסק פטור בשנת 2023 הינה 107,692 ש”ח, בעוד שהתקרה לשנת 2024 הועלתה לסך של  120,000 ש”ח.

יובהר כי במידה ואין לעוסק הפטור פעילות עסקית בתיק ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק.

אנו לשרותכם.

הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

12.11.2023

522-23-21

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – ארכות נוספות לדיווח לרשויות המס

 1. לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת “חרבות ברזל”, ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, הוחלט על מתן ארכה לכלל העוסקים (לא רק לעוסקים עד 50 מיליון ש”ח), עד ליום שני ה- 27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).
 • בנוסף, הוחלט על מתן ארכות נוספות לדיווח ותשלום מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור אוכלוסיות הזכאיות לדחייה מיוחדת מכוח חוק דחיית מועדים.

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק זה, ניתנת ארכה עד ליום שלישי ה- 26.12.2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועד ליום ראשון ה- 31.12.2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) וספטמבר-אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

האוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות לדחייה מיוחדת כוללות בין השאר:

 • מי ששירת כחייל, כשוטר, כסוהר, ככבאי בתקופה הקובעת כולה או חלקה.
 • מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי ברשימת הישובים במצורפת לחוק.
 • מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת.
 • בן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל.
 • חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם הנמנה ברשימת האוכלוסיות המיוחדות משתתף בניהול עסקיה ושולט ב- 50% לפחות מנכסיה.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון:   “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

8.11.2023

521-23-20

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – הכנת משכורות ותגמולי מילואים

להלן כמה עדכונים חשובים ודחופים להכנת המשכורות ותביעות המילואים:

 1. מערכת ייעודית למעסיקים ולמייצגים – באתר הביטוח הלאומי הוכנה מערכת יעודית שתחסוך הגשת תביעות ידניות. המערכת עלתה לפני מספר ימים לאתר הביטוח הלאומי (היא לא מקושרת למערכת המייצגים בשלב זה).

כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים המשרתים במילואים במלחמה, יכול להכניס את הנתונים למערכת ללא צורך במידע על השכר וללא צורך במידע על תקופת המילואים, גם אם המייצג נוהג לשדר את התביעות בשגרה.

לקישור למערכת לחץ כאן.

 • עובדים בשכר נמוך – הביטוח הלאומי עדכן את האתר שלו בהתאם.

לאור ההנחיה החדשה של הביטוח הלאומי, יש לנהוג כדלקמן לגבי עובדים בשכר נמוך מהמינימום בכל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2023:

 • עובדים שהמעסיקים נהגו בעבר לשלם משכורת ולתבוע את התגמול מהביטוח הלאומי, ימשיכו לנהוג בהתאם גם במלחמה.
  • עובדים יומיים ושעתיים שהמעסיק לא משלם להם משכורת לפי סעיף 276 בחוק, מגישים תביעות אישיות. ייתכן שבהמשך החודש הביטוח הלאומי ישקול לשלם להם תגמול מינימום באופן אוטומטי.
 • תשלום אוטומטי – הביטוח הלאומי מסר שהעצמאים והמשרתים במילואים שאינם עובדים, אמורים לקבל את תגמולי המילואים עד יום שלישי.
 • מוקדים של הביטוח הלאומי – הביטוח הלאומי פרסם שני מוקדים לשאלות בנושא המילואים (יש לציין שמדובר בנושא מילואים):

מוקד למעסיקים –  02-5393722

מוקד למשרתים – 6050*.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

08.11.2023

520-23-19

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות

לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת “חרבות ברזל”, עובדים המגויסים למילואים בצו 8 ועובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת), שהיה ברשותם רכב צמוד והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (“שווי יחסי”). השווי היחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד.

עובדים שגויסו למילואים בצו 8 ועל-מנת להקל, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות. הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

30.10.2023

519-23-18

א.ג.נ.,

הנדון: “חרבות ברזל” – סיוע לעסקים + חל”ת – עיקרי המתווה המסתמן

על פי המידע שבידנו, משרד האוצר פועל לשפר את מתווה הפיצוי לעסקים שהוצע בעבר.

כמובן, שהמתווה טרם פורסם רישמית, וטרם אושר על ידי ועדת הכספים ובכנסת.

עיקרי המתווה המסתמן:

 1. פיצוי לעסקים בגין הוצאות על פי תשומות שנת 2022 בהתבסס על שיעורי ירידה במחזור הפעילות העסקית בחודש 10/23 יחסית ל- 10/22 (או 9-10/23 יחסית ל- 9-10/22), החל מירידה של 25% ומעלה על פי מדרגות פיצוי.
 2. פיצוי של 75% מעלות שכר חודש 10/23 (עד לתקרה של שכר ממוצע במשק) מוכפל בשיעור הירידה במחזור הפעילות (שיעור ירידה של לפחות 25% מוכפל בשיעור הירידה המדויק).
 3. סה”כ תקרת המענק בגין הוצאות ושכר עבודה יחדיו –
 4. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח – עד 600,000 ש”ח.
 5. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי בין 100 ל- 400 מיליון ש”ח – עד 1.2 מיליון ש”ח.
 6. לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי נמוך מ- 300,000 ש”ח –

פיצוי בטווח של 1,250-14,000 ש”ח.

חל”ת:

 1. אפשרות לחל”ת של 14 יום (במקום 30 יום).
 2. לא יבוצע קיזוז ימי חופשה נצברים.
 3. לא יקוזזו 5 ימי אבטלה ראשונים (תקופת המתנה).
 4. תקופת אכשרה מינימלית תקטן מ- 12 חודשים ל- 6 חודשים (מתוך 18 חודשים שקדמו ליציאה לחל”ת).
 5. המתווה יהיה לתקופה שמיום 7.10.23 ועד 30.11.23.

כאמור, אין זה מתווה סופי ועדיין לא עבר אישורים של ועדת כספים וכנסת.

נמשיך לעקוב ולעדכן, ובמקביל משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות בשימכם.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

מלחמת חרבות ברזל – הלוואות לעסקים בתנאים אטרקטיביים – עדכון מס’5

א.ג.נ,

למשרדנו קשר רב שנים עם חברת מומנטום פתרונות מימון מתקדמים.

חברת ממונטום הביאו לידיעתנו כי “קרן עוגן”, יצאה, לרגל המצב, במבצע הלוואות אטרקטיביות במיוחד.

ראו מטה את מסלולי ההלוואות האפשריות.

לקוחותינו הזקוקים למימון, מוזמנים ליצור עימם קשר בכתובת :

https://l-p.site/clientpages/18102023103608sa2508.html

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

17.10.2023

א.ג.נ.,

הנדון:    מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מס’ 4

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון:

 1. הקלות של רשות המיסים –
 2. כפי שעידכנו בחוזר קודם, רשות המיסים אישרה להגיש דוח מע”מ לחודש ספטבמר עד ליום 26.10.2023.

אתמול עידכנה רשות המיסים, כי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מ’ ש”ח, רשאים להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע”מ לחודש 9/23 עד ליום 27.11.2023 ללא קנסות, ריבית והצמדה.

 • הליכי גביה ואכיפה הוקפאו עד ליום 1.12.2023.
 • לא יוטלו עיקולים חדשים בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023.

אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא, עצירת הליכים.

 • הקלות ביטוח לאומי
 • מעסיקים הנמצאים עד 40 ק”מ מעזה ולא ישלמו את דמי הביטוח בעבור חודש ספטמבר 2023 במועד, בעקבות הלחימה, וישלמו את דמי הביטוח עד שבועיים מתום מצב החירום, יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על הפיגור בתשלומים לחודש זה.

אופן הביטול טרם פורסם.

 • מעסיקים הנמצאים מעל 40 ק”מ מעזה – טרם פורסמו הוראות רשמיות לגביהם.
 • כל העצמאים שישלמו את דמי הביטוח באיחור וכל המבוטחים שאינם עובדים שאמורים לשלם מקדמות עבור הרבעון האחרון – כל הקנסות וההצמדות יבוטלו.

זאת, בתנאי שהתשלום ישולם עד שבועיים לאחר תום המצב הבטחוני.

 • לא יבוצעו עיקולים למי שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
 • הקלות בנק ישראל –

בנק ישראל פירסם מתווה מקיף שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות כמפורט:

מעגל ראשון – קבוצת הלקוחות:

 • לקוחות עד 30 ק”מ מרצועת עזה.
 • לקוחות שפונו מביתם על ידי גורם רשמי.
 • לקוחות שהינם בעלי קירבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים.
 • לקוחות משרתי מילואים ומגוייסי צו 8.

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד סכום של 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. לגבי אשראי צרכני או עסקי – התקופה הנידחית תהיה פטורה מריבית ועמלות. תשלומי ההלוואות הנדחות יתווספו בסוף התקופה.
 3. משכנתאות – 3 חלופות לבחירת הבנק:
 4. הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
 5. פריסת התשלומים לאורך תקופת המשכנתא.
 6. העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית לתקופה של 4 שנים שמועד פרעונה יחל בחלוף שנה.
 7. יתרות חובה של משקי בית עד 10,000 ש”ח – לא יחויבו בריבית.
 8. פטור גורף ל- 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבוצעו, למעט פעילות מט”ח, ני”ע, סחר חוץ ויהלומים.

מעגל שני – יתר לקוחות הבנקים:

הטבות המתווה:

 1. משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש”ח ואשראי עיסקי עד 2 מ’ ש”ח – דחיית תשלומים עד לתקופה של 3 חודשים.
 2. התקופה הנידחית תחויב כריבית על פי הריבית שסוכמה.
 3. הסכום הנדחה יתווסף בסוף תקופת ההלוואה / משכנתא.
 4. דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.
 • ועדת כספים –

ועדת כספים התכנסה ודנה במתן פיצוי בעקבות המלחמה, אולם, טרם פורסמה הנחיות או מתווה. כמובן שנמשיך לעקוב ולעדכן אתכם.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון והבהרות –

 1. הנחיות פיקוד העורף – בתוקף עד ליום שני 16.10.2023 בשעה 18:00.

פיקוד העורף חילק את איזורי המדינה ל- 3 אזורים:

 • אזור ירוק
 • אזור צהוב
 • אזור כתום

מצ”ב לינק להנחיות פיקוד העורף לפי אזורים.

 • הקלות הקרן להלוואות בערבות מדינה (פורסם ע”י החשב הכללי) –
 • דחיית תשלומי קרן הלוואה (גרייס) לתקופה של 3 חודשים שבמהלכה תשולם החבות בלבד.
 • התאמת בטוחות – ניתן לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד הלוואה בערבות מדינה.

* בגין 2 הסעיפים שלעיל יש לפנות לבנק המממן.

 • עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2022, רשאים להגיש מאזן בוחן מלא ודוחות מע”מ לשנת 2022.
 • זכאות לזיכוי במס בגין תרומות –
 • רשות המיסים תעניק זיכוי מס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם התרומות נתרמו לעמותות שמטרתן הציבורית היא אחרת, בתנאי שלעמותה יש אישור לפי ס’ 46 לפקודה.
 • תרומות מיגון למשרד הביטחון – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” של משרד הביטחון, שיבחן את התרומה ולאחר אישורה, נציג משרד הבטחון ידאג להגיש הצהרת יבוא ע”ש משרד הבטחון.
 • תרומה שאינה ציוד לחימה – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” ולקבל אישור בגין התרומה.
 • חל”ת (חופשה ללא תשלום) –

מצ”ב דוגמא לטופס הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

כפי שהבהרנו הוצאת עובד/ת לחל”ת מותנית בהסכמת העובד/ת, לאחר ניצול ימי החופשה שנצברו לו, ולתקופה מינימלית של 30 יום.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

בכבוד רב,

יהודה ארליך ושות’

     רואי חשבון

חי/קב

15.10.2023

לכבוד

(שם החברה)

הנדון: הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”

 1. בשל מלחמת “חרבות ברזל”, ולאור אילוצי החברה כפי שהובהרו לי, אני מאשר/ת ומסכים/ה לצאת לחופשה ללא תשלום (חל”ת) החל מיום __________.
 • החופשה ללא תשלום המוסכמת כאמור, תמשך 30 ימים לפחות, בהתאם לאילוצי החברה כפי שייבחנו מעת לעת.
 • הובהר לי כי:
 • החברה תפריש עבורי דמי ביטוח לאומי לחודשיים הראשונים בלבד, ובאם החופשה תמשיך לאחר תקופה זו עליי להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי בעצמי.
 • בתקופת החל”ת לא יצטברו  לזכותי זכויות סוציאליות, לרבות חופשה, הבראה, מחלה ,פיצויים וכדומה.
 • כמו כן, החברה לא תפריש עבורי כספים לתנאים סוצאיליים לרבות  לקופות הגמל, קרנות פנסיה ולקרנות ההתשלמות.

כדי שהרצף הביטוחי שלי לא יפגע, עלי לדאוג לביצוע הפרשות המתאימות בעצמי.

בחתימתי להלן אני מאשר/ת כי נערכה עמי שיחה בנושא, וכי קראתי והבנתי את אשר אני מסכים/ה לו, וכי לא תהיה לי כל דרישה, טענה או תביעה כנגד החברה, מנהליה ובעלי מניותיה, לרבות טענה בדבר הרעה בתנאי העסקתי.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   ת.ז.                                     חתימה

אישור מעסיק

אני, הח”מ, נציג החברה, מאשר בזאת כי העובד/ת ________________ חתם/ה על אישור זה בפניי, לאחר שהוסבר לו/ה משמעות החל”ת והוא/היא הסכים/ה.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   תפקיד                                 חתימה