Preparing for hard exam with friends

הנדון: העסקת בני נוער – 2024

23.06.2024

539-24-11

א.ג.נ.,

הנדון: העסקת בני נוער – 2024

לקראת חופשת הקיץ, הרינו להביא לידיעתכם את ההוראות העיקריות הנוגעות להעסקת בני נוער, בין אם בזמן חופשה או בכל זמן, על פי חוק עבודת הנוער:

 1. גיל ההעסקה המינימלי של בני נוער הינו, בתנאים הקבועים בחוק (עבודה כ”חניך”, פטור מלימודי חובה או השלמת חובת הלימודים) – 15 שנים, ובחופשת לימודים רשמית – 14 שנה.

כמו-כן, נקבע כי לא יועבדו גם בני נוער, שמלאו להם 16 שנה או שימלאו להם 18 שנה וחל עליהם חוק חינוך חובה (עד כתה י”ב), בשעות הלימודים, אלא אם נמסרה למעסיק הודעה של מוסד החינוך בו לומד הנער, בדבר שעות הלימודים  שלו.

 • יש  לראות  את  מי  שהנער  עובד  אצלו  כמעסיקו,  בין  אם נתקיימו יחסי עובד ומעסיק ובין אם לאו.
 • לא  יועבד נער במקום שנקבע כעלול לסכן את התפתחותו, בשל  טיב העיסוק, מיקומו או מכל סיבה אחרת.
 • מעסיק לא יעסיק נער אלא-אם-כן הציג הנער לפניו תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, שבה מופיעים פרטיו.

מעסיק ישמור במקום שבו מתנהל עסקו העתק של תעודת הזהות בתקופה שבה הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה כאמור יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.

 • מעסיק לא יעסיק נער אלא-אם-כן הציג הנער לפניו אישור רפואי.
 • אין להעסיק בני נוער יותר משמונה שעות ביום וארבעים שעות עבודה בשבוע; אולם – ניתן היתר להעסקת בני נוער, אשר מלאו להם 16 שנה, במשך 9 שעות ביום, באותם מקומות עבודה שעובדים בהם יותר מ- 8 שעות ליום ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.
 • ביום עבודה של 6 שעות ומעלה, זכאי הנוער העובד להפסקה של שלושת רבעי שעה, מתוכה הפסקה של חצי שעה רצופה. ההפסקה היא על-חשבון בני הנוער, אלא אם הוסכם אחרת.
 • אין להעסיק נוער במנוחה השבועית. המנוחה השבועית לנוער היא 36 שעות רצופות. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקה במנוחה השבועית.
 • בני נוער זכאים ל- 18 ימי חופשה שנתית (כולל שבתות).
 1. אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 או בני נוער מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה חל עליהם בלילה, דהיינו – בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, ובני נוער בגילאי 16-18, שחוק חינוך חובה לא חל עליהם בשעות שבין 22:00 לבין 06:00.

מותר להעסיק בני נוער בגילאי 16-18 בתקופת חופשת לימודים רשמית עד השעה 01:00 ובלבד שאין למחרת יום לימודים. הסתיימה ההעסקה לאחר השעה 23:00 – יוחזר הנער לביתו על-ידי המעסיק או באמצעות מי מטעמו.

 1. מוטלת חובה על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירות על החוק בידי התאגיד או בידי עובדיו. המפר חובה זו – דינו קנס. אם נעברה עבירה בידי תאגיד, חזקה היא כי נושא משרה הפר חובתו, כאמור, אלא אם יוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
 1. העסקת נוער בניגוד להוראות החוק, אינה פוטרת את המעסיק מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר, שהנער זכאי לו עבור עבודתו.

מס הכנסה   בני נוער בני 16 ומעלה זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת בגין הכנסתם מעבודה.

ביטוח לאומי – נוער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. המעסיק בלבד חייב בתשלום דמי הביטוח כדלקמן: דמי ביטוח מופחתים – 0.48%; דמי ביטוח מלאים – 2.12%

כל תקופת העסקתו של הנער מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת “התלמדות” או תקופת “ניסיון”. יש לשלם שכר עבור כל שעות העבודה של בני הנוער, החל מהשעה הראשונה.

בנוסף, ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה, כך שבגין כל שעה של “יום הכנה” או “השתלמות” או “ישיבת עבודה”, על המעסיק לשלם שכר, לרבות בגין השתלמויות לקראת קייטנות.

מעסיק יבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות של העובד. חובה למסור לכל נער ונערה תוך 7 ימים מיום תחילת עבודתם טופס שקבוע בתקנות שבו מפורט, בין היתר: זהות המעסיק והעובד; תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה; עיקרי התפקיד של העובד; פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד; גובה השכר לשעה של העובד; אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שיוכלו לסייע למעסיק ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.

חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני (שעון), יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעסיק. מומלץ, שבני הנוער יערכו רישום נפרד שלהם, של הימים והשעות בהם הם עובדים.

שכר המינימום לנוער – מ- 1.4.2024

עד גיל 16                      –           70% משכר המינימום  –  23.79 ש”ח  לשעה;

מגיל 17 – 16                  –           75% משכר המינימום  –  25.49 ש”ח  לשעה;

מגיל 18 – 17                  –           83% משכר המינימום  –  28.21 ש”ח  לשעה;

שכר  המינימום  לחניך   –           60% משכר המינימום  –  20.39 ש”ח  לשעה.

(הלומד לפחות  יומיים בשבוע בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות)

(התחשיב הנ”ל נערך לפי 173 שעות עבודה חודשיות, כפי שמחייב החוק).

הסכומים האמורים הינם סכומי מינימום בלבד.

על המעסיקים לשלם לנוער העובד הוצאות נסיעה בנוסף לסכומים הנ”ל בהתאם להסכם הקיבוצי/צו ההרחבה לתשלום החזר הוצאות נסיעה.

אנו לשרותכם.

        

Tags: No tags

Comments are closed.