הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

דצמבר 2023

526-23-25

א.ג.נ.,

הנדון:   הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

לקראת סיומה של שנת המס 2023 ברצוננו להביא לידיעתכם את הנתונים בקשר להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

עצמאי

בשנת 2017 חל שינוי בניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים. בעבר קיבל עצמאי ניכוי בגין סכום ההפרשה העולה על 2.5% מההכנסה הקובעת. לפי נוסחה זו, כדי לקבל ניכוי של 4.5% היה העצמאי צריך להפריש 7% מההכנסה הקובעת.

החל בשנת 2017 מקבלים העצמאים ניכוי החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת (ועד תקרה של 283,905 ש”ח). לפיכך כדי לקבל ניכוי מירבי יש להפריש 4.5% מההכנסה הקובעת – קרי 12,776 ש”ח.

במידה ומופקדים סכומים מעל 4.5% ועד 7% מההכנסה הקובעת, קרי 19,920 ש”ח, נהנה המפקיד מפטור ממס מהרווחים שנצברו בקרן.

שכיר שאינו בעל שליטה

משכורת שנתית מירבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד עד 7.5% והפרשת העובד עד 2.5%.

שכיר בעל שליטה

משכורת מרבית להפרשה פטורה ממס היא 188,544 ש”ח. הפרשת מעביד מוכרת עד 4.5%, מותנה בהפרשת עובד של 1.5%.

אנו ממליצים לבעלי שליטה להפקיד עד 10% מהתקרה, קרי 18,854 ש”ח, כאשר 75% מההפרש תשלם החברה ו- 25% יזקפו ע”ח בעל השליטה. יצוין כי ההוצאה בחברה תותר בשיעור של 4.5% מהמשכורת הקובעת בלבד.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.