הנדון: הצהרת עוסק פטור על מחזור הכנסותיו בשנת המס 2023 – דחיית מועדים

10.03.2024

532-24-05

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת עוסק פטור על מחזור הכנסותיו בשנת המס 2023 – דחיית מועדים

במסגרת ההקלות לציבור בשל הימשכות מלחמת חרבות ברזל, החליט מנהל רשות המיסים מר שי אהרונוביץ על הקלה לעסקים פטורים. בהתאם להחלטת מנהל הרשות, עוסק פטור החייב בהגשת ההצהרה השנתית על פי סעיף 15 לתקנות מע”מ (רישום), יוכל להגיש את ההצהרה הנ”ל עד ליום 31.3.2024 מבלי שיינקטו כלפיו אמצעים (קנסות מנהליים וכדומה).

כמו כן יצוין כי תקרת מחזור עסקאות לדיווח כעוסק פטור בשנת 2023 הינה 107,692 ש”ח, בעוד שהתקרה לשנת 2024 הועלתה לסך של  120,000 ש”ח.

יובהר כי במידה ואין לעוסק הפטור פעילות עסקית בתיק ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.