counting-business-taxes

הנדון: מודל חשבוניות ישראל – תזכורת

02.04.2024

537-24-06

א.ג.נ.,

הנדון: מודל חשבוניות ישראל – תזכורת

הרינו להזכירכם כי החל מיום 5.5.2024 עוסקים יוכלו לקזז תשומות מע”מ מחשבוניות שמעל 25 אלף ש”ח רק עם “מספר הקצאה”.

בחוזרנו מיום 3.3.2024, פירטנו את התהליך אותו עליכם לבצע כדי שתוכלו להפיק מספרי הקצאה.

הרינו להודיעכם כי לאחר שהעברנו לכם את החוזר המפורט הנ”ל, עידכנה רשות המיסים את הליך רישום “מורשה-העל” בחברה כמפורט להלן:

  1. רישום “מורשה-על” ב”חברת יחיד” בשירות עצמי:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” לדירקטורים יחידים ב”חברת יחיד”, קרי בעל מניות יחיד המחזיק ב- 100% מהון המניות והוא רשום כדירקטור יחיד במרשמי רשות התאגידים.

במסלול זה הדירקטור נדרש לעבור הליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים, ולבצע באזור האישי “רישום פרטי תאגיד” לחברה שבבעלותו. לאחר הרישום, הדירקטור יוגדר באופן אוטומטי כ”מורשה-העל” בחברה והוא יוכל לבצע את הפעולות בעצמו, או להסמיך אחרים לביצוע הפעולות שיוגדרו, מתוך רשימת הפעולות המפורטות באתר.

  • רישום “מורשה-על” בתאגיד בשירות עצמי לבעל תפקיד רשום:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” שהינו בעל תפקיד בתאגיד ובכלל זה, דירקטורים, שותפים בשותפות רשומה, שותף נציג בשותפות מע”מ ומורשה חתימה בעמותה, הרשומים במרשמי רשות התאגידים או במרשם חוקי אחר המצוי במאגרי המידע ברשות המיסים.

במסלול זה הדירקטור נדרש לעבור הליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים, ולבצע באזור האישי “רישום פרטי תאגיד” לתאגיד בו הוא משמש  בעל תפקיד. לסיום, “מורשה-העל” נדרש להעלות “אישור עורך דין” (נספח א’ מצ”ב), המאשר כי הגורמים המורשים בתאגיד מינו אותו כ”מורשה-על” מטעם התאגיד.

מסלול זה מיועד למשל לחברות שבהן יש יותר מדירקטור אחד, והחברה מסמיכה אחד מהדירקטורים לשמש כ”מורשה-על”.

  • רישום “מורשה-על” בתאגיד בשירות עצמי למי שאינו בעל תפקיד רשום:

מסלול זה מיועד לרישום “מורשה-על” למי שאינו בעל תפקיד בתאגיד. במסלול זה יש לבצע תהליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים באזור האישי “רישום פרטי תאגיד”, לתאגיד בו הוא הוסמך להיות “מורשה-על”. לסיום, “מורשה-העל” יסרוק למערכת את אישור עורך הדין (נספח א’ מצ”ב) המאשר את הסכמת המורשים בתאגיד למנותו “מורשה-על”.

מאחר והזמן קצר, אנו ממליצים לכל מי שעדיין לא ביצע את הרישומים הנדרשים באתר רשות המיסים לבצע את הרישומים בדחיפות.

אנו לשרותכם בהסברים בנושא בכל עת.

Tags: No tags

Comments are closed.