counting-business-taxes

הנדון: פרוייקט “חשבוניות ישראל” – הקצאת מספרי חשבוניות

03.03.2024

529-24-02

א.ג.נ.,

הנדון: פרוייקט “חשבוניות ישראל” – הקצאת מספרי חשבוניות

בהמשך לחוזר משרדנו מחודש ספטמבר 2023:

כללי

מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות הגורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה מידי שנה.

במסגרת המודל ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית התשפ”ג-2023 נקבע, כי החל מיום  5.5.2024 רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס באמצעות מערכת מקוונת.

מספרי ההקצאה יידרשו כתנאי לניכוי מס תשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ש”ח לשנת 2024 ובהמשך תרד עד לרמה של 5,000 ש”ח).

המודל חל על עוסקים כלומר, מי שמפיק חשבוניות מס.

הרעיון של מודל חשבוניות ישראל הינו, לאפשר למקבל החשבונית לנכות את מס התשומות רק מחשבוניות הכוללות הקצאת מספר, ובאם לא נדרש מס התשומות, לא חלה החובה להשתמש במודול הנ”ל.

לכן מלכ”רים ,מוסדות כספיים ואנשים פרטיים לא ידרשו להשתמש במודל הנ”ל.  

בנוסף, חשבוניות פטורות ממע”מ או חשבוניות במע”מ בשיעור אפס או חשבונית מס שמקבל החשבונית לא דורש בגינה ניכוי מס תשומות אין צורך בקבלת מספר הקצאה בגינה.

החוק משתמש במונח “לבקשת הקונה”, דהיינו גם אם הקונה לא זכאי לנכות מס תשומות, אולם ביקש מהמוכר מספר הקצאה, יהא חייב המוכר להפיק חשבונית מס עם מספר הקצאה.

החל מיום 5.5.2024, העוסק יהיה חייב לבדוק באמצעות מנהל/ת החשבונות שכל חשבונית המדווחת במערכת הנהלת החשבונות וסכומה עולה על 25,000 ש”ח, כוללת מספר הקצאה כנדרש בחוק.

החל מיום 5.5.2024 חייבים להשתמש בהקצאת מספרי חשבוניות בחשבוניות שסכומן עולה 25,000 ש”ח.

יש לשים לב שקליטת החשבונית במערכת הנהלת החשבונות חייבת לכלול את מספר ההקצאה שמופיע על גבי החשבונית (יש רק 9 ספרות בלבד מימין לשמאל).

קיימת אפשרות לבדוק באתר רשות המיסים את תקינות מספר ההקצאה, כדי שבמהלך קליטת הקובץ לא תופיע שגיאה שתמנע את שידור הקובץ PCN.

בנוסף, לא חייבים לבדוק כל חשבונית בפני עצמה וניתן להכין סימולטור לשידור שיבדוק את כל קובץ ה- PCN לפני השידור, שאכן אין חשבונית עם מספרי הקצאה שגויים ורק לאחר מכן אפשר לשדר את הקובץ.

איך התהליך מתחיל?

 1. בשלב ראשון, על החברה/עוסק לפנות לבית התוכנה לצורך התקנת המודול בהקדם האפשרי.
 2. קבלת מספר ההקצאה תתבצע במנגנון אוטומטי ישירות מהתוכנה איתה מפיקים חשבוניות.
 3. כדי להשתמש במנגנון האוטומטי, על כל חברה / תאגיד להגדיר נציגים המורשים לביצוע פעולה זו – באמצעות נותן ההרשאה.

מיהו נותן ההרשאה?

נותן ההרשאה הינו בעל התיק ברשות המיסים, ואם מדובר בתאגיד, מי שיוכל לתת הרשאה הוא:

בחברה – דירקטור בחברה, כפי שמופיע ברשם החברות.

בעמותה  – מורשה חתימה בעמותה, כפי שרשום ברשם העמותות.

בשותפות רשומה – כל אחד מהשותפים.

בשותפות לצרכי מע”מ – שותף נציג, כפי שנרשם ברשות המיסים.

מיהו מקבל ההרשאה?

מקבל ההרשאה הינו נציג שהוסמך על ידי בעל התיק (נותן ההרשאה) האחראי על הפקת חשבוניות (סמנכ”ל כספים, חשב, מנהל חשבונות וכד’).

כיצד מגדירים הרשאה לנציג?

תהליך הענקת / קבלת הרשאה לפעילות “הקצאת חשבונית” מתבצע באזור האישי באתר רשות המיסים ומחייב פעולה מקדימה של נותן ההרשאה ושל מקבל ההרשאה.

פעולות הנדרשות על ידי נותן ההרשאה באתר רשות המיסים

 1. יצירת קוד משתמש אישי.
 2. רישום התאגיד.
 3. מתן הרשאה לנציגים מטעמו לפעולת “הקצאת חשבונית” / אימות חשבוניות עולות הנדרשות על ידי מקבל ההרשאה.
 4. יצירת קוד משתמש אישי ברשות המיסים למקבל ההרשאה.
 5. הסכמה לקבלת ההרשאה לפעולת “הקצאת חשבונית”

את הפעולות הנדרשות לביצוע יצירת קוד אישי ניתן לבצע בכניסה לאזור האישי ברשות המיסים.

עוסקים שאין להם בתי תוכנה ועובדים עם חשבוניות מס ידניות

העוסק ירשם באתר רשות המיסים על פי התהליך הבא:

 1. יצירת קוד משתמש.
 2. רישום לשירותים דיגיטלים וכניסה למערכת הרשאה לפעולות דיגיטליות.
 3. דווח על פרטי העסקה כגון: מס’ חשבונית, סכום העסקה, שם הקונה וכו’ ויוקצה להם מספר הקצאה לכל חשבונית שדווחה על ידם.

ניתן לרשום באופן ידני את מספר ההקצאה על גבי החשבונית.

דיווח על בסיס מזומן

עוסקים המדווחים על בסיס מזומן יוכלו לבקש אשור על הקצאה בהתאם לחשבונית עסקה או מסמך אחר, ובמועד הוצאת החשבונית (בהתאם למועד התקבול) יונפק להם מספר הקצאה וידווחו על החשבונית עם מספר ההקצאה.

המודול להקצאת מספרי חשבוניות פעיל ברשות המיסים החל מיום 1.1.2024 וניתן להשתמש בו כבר מהיום.

באתר רשות המיסים קיים ריכוז של המידע שפורסם ביחס למודול, כולל שאלות ותשובות שכיחות בנושא והנחיות ליצרני התוכנה לתפעול המודול.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Comments are closed.