Accountant calculating profit with financial analysis graphs. Notebook, glasses and calculator lying on desk. Accountancy concept. Cropped view.

הנדון: דו”ח אישי על ההכנסות לשנת 2023

01.05.2024

                                     538-24-09

א.ג.נ.,

הנדון: דוח אישי על ההכנסות לשנת 2023

כידוע לכם יש להגיש לשלטונות מס הכנסה את הדוח לשנת המס 2023 (1.1.23 – 31.12.23) עד ליום 31.07.2024.

לצורך הכנת הדוח יש להכין את המפורט להלן: (1) (2) – ראה הערותינו בסוף המכתב

 1. ספר התקבולים והתשלומים.
 2. המסמכים שעל פיהם נרשם ספר התקבולים והתשלומים (חשבוניות מס, קבלות וכו’)
 3. העתקי הדוחות בגין תשלומי ניכויי שכר מעובדים (טופס 102 וטופס 126) וכן דוחות ניכויי מס מספקים ונותני שירותים (טופס 856).
 4. פוליסות ביטוח: רכב, עסק, אחריות מקצועית וכד’.
 5. מסמכים להוכחת הוצאות שלא נתבעו במשך השנה ורלבנטיים לדוח השנתי כגון: חשבונית על רכישת רכב, נסיעות עסקיות לחו”ל, שיפוי מחברת ביטוח, אישור מהבנק על תשלום עמלות, ריבית ודמי ניהול ששולמו וכו’.
 6. רשימת המלאי ליום 31.12.2023 (כמויות ומחירי עלות).
 7. אישורים שנתיים על מס שנוכה במקור ע”י לקוחותיך.
 8. אישורים על הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים, לקופות גמל, קרן פנסיה עבורך ועבור בן/בת הזוג.
 9. במידה והעסק משלם דמי שכירות – נא להמציא אישור על ניכוי מס במקור מהתשלומים למשכיר, או אישור “פטור” שהמציא לכם המשכיר וכן המציאו פרטים על גובה דמי השכירות המשולמים.
 10. טופסי 106 על הכנסה ממשכורת (שלך ושל בן/בת הזוג).
 11. פרטים לגבי הכנסות נוספות כגון: דמי שכירות, ריבית, תגמולי מילואים, דמי לידה, אבטלה, הכנסות מהשכרת דירות למגורים כולל הכנסות פטורות ממס.
 12. אישור על תשלומי פרמיה לביטוח חיים + אובדן כושר עבודה.
 13. אישורים/קבלות על תרומות למוסדות מוכרים.
 1. אישורים לגבי תמיכה בבני משפחה (ילד, בן זוג, הורה) הנטולים יכולת פיזית לקיים את עצמם, ופרטים לגבי תשלומים עבור אשפוז במוסד ע”י מגיש הדוח או בן זוגו.
 2. אישור קבלת גמלת ילד נכה מביטוח לאומי.
 3. אישור לגבי ילד בעל ליקויי למידה – אישור ועדה השמה.
 4. אישור סיום לימודים לתואר אקדמאי / תעודת מקצוע.

18.      טופס 867 – אישור מהבנק ו/או מחברת ניהול תיקים על רווחים/הפסדים מניירות ערך בשנת 2023 ופרטי המס שנוכה, ועמלות השונות ששולמו.

19.      פרטים על הכנסות מחו”ל: עסק, שכ”ד, ריבית, דיבידנד, הכנסות מניירות ערך 
שמוחזקים בבנקים זרים, קיצבאות, רווחי הון וכד’.

 • פרטים על החזקות בחברות בחו”ל, שיעורי ההחזקה ופרטים לגבי החברות המוחזקות.

נא ארגנו את החומר הנ”ל והעבירו אותו למשרדנו בהקדם.

אנו לשרותכם בהסברים נוספים ככל שיידרש.

 • באם הינך שכיר בלבד התייחס לסעיפים 10 ואילך.
 • באם משרדנו מנהל עבורך את מערכת החשבונות, אזי סעיפים 1 עד 3 אינם רלוונטים.

                                                                                                        

Tags: No tags

Comments are closed.