african-american-businessman-caucasian-businessman-shaking-hands-buildings-close-up

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

             דצמבר 2023

             524-23-23

א.ג.נ.,

הנדון:   דמי שכירות ממגורים לשנת 2023

הרינו לעדכן אתכם כדלקמן:

  1. דמי שכירות ממגורים בשנת 2023 עד לסך של 5,470 ש”ח לחודש, פטורים ממס.

            באם דמי השכירות עולים על הסך הנ”ל, הסכום חייב במס.

            קיימות שלוש דרכים לחישוב ההכנסה ותשלום המס במקרה זה, ואנו לשרותכם בבחירת האופציה המתאימה לכם.

  • באם בחרתם במסלול תשלום מס בשיעור 10% מדמי שכירות ממגורים, עליכם לשלם את המס המתייחס לשנת 2023 עד 30.1.2024.
  • החל מ- 1.1.2023, משכיר שהינו בעל דירה יחידה ומשכיר את דירתו לצד ג’, ובמקביל שוכר דירה חליפית, יכול לקזז מדמי השכירות שהוא משלם את דמי השכירות שהוא מקבל במלואם או עד לסך 90,000 ש”ח בשנה – כנמוך שבהם, ורק על היתרה עליו לשלם מס בשיעור 10%.

יצוין כי הדירה החליפית כולל גם תשלום שנתי המשולם למגורים בבית אבות (דיור מוגן).

  • נא הודיעו למשרדנו בהקדם ונטפל בהשגת שובר תשלום בהתאם. 
Tags: No tags

Comments are closed.