The three happy children lying on the white floor

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3, רטרואקטיבית מתאריך 1.1.2024

10.04.2024

535-24-08

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3, רטרואקטיבית מתאריך 1.1.2024

הרינו להודיעכם כי ביום 20.03.2024 פורסם “חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש.

בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40(ב) ו-66(ג) לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן:

  • עבור כל ילד שנולד בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.
  • עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה.
  • עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.

חוק זה יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2024.

להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי המגיעות לכל אחד מההורים:

גיל הילד בשנת המסעד שנת 2023משנת 2024
        שנת לידה  (*)                                 1.52.5
12.54.5
22.54.5
32.53.5

(*) האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 2.5 נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה,   
      לשנה שלאחר שנת הלידה.

אנו לשרותכם.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *