rent

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

04.02.2024

531-24-04

א.ג.נ.,

הנדון:         מלחמת “חרבות ברזל” – הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים –  מסלול “מילואים”

הרינו להודיעכם כי בתאריך 10.1.2024 פרסמה הקרן שבנדון תוכנית ייחודית להלוואות בערבות מדינה הנקראת מסלול “מילואים”. מסלול זה נועד לתת מענה לציבור משרתי המילואים בעלי עסקים קטנים או בינוניים, ולסייע להם בהתמודדות עם קשיי תזרים וצורכי הון חוזר בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

 1. תנאי הזכאות להלוואות
 1. עסק שבעליו הוא עצמאי הנמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7.10.2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.
 1. עוסק פטור או עסק קטן שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש”ח.
 1. במקרה של חברה בע”מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%.

תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

תנאי הסף הם:

 • העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע”מ.
  • העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש”ח בשנה.
  • חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  • העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985.
  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  • העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.
 • תנאי ההלוואה

סכום הלוואה מרבי

 500,000ש”ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

שיעור ריבית

שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על ריבית הפריים*).)

בטוחה מרבית

לא יידרשו בטוחות, אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת האשראי.

תקופת החזר כוללת

עד 5 שנים.

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס)

דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית ל- 12 חודשים. בתקופת הגרייס לא ישלם הלווה את תשלומי הקרן ו/או הריבית.

תשלום מרכיב הריבית בשנה הראשונה

המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע בהלוואה, או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך.

תשלומי עמלות ואגרות

עסק לא יידרש לשלם עמלה או אגרה.

(*) שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 1.5% (כאל ומקס) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).

 • הגשת הבקשה: בקישור דלהלן:  הקרן 

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

Tags: No tags

Comments are closed.