rent

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

03.01.2024

528-24-01

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – מתווה פיצוי לעסקים לחודשים 11-12/2023

הרינו להודיעכם כי ביום 1 בינואר 2024 אישרה ועדת הכספים של הכנסת הארכת חוק התכנית לסיוע כלכלי בשל מלחמת “חרבות ברזל” עד לסוף חודש דצמבר 2023.

להלן עיקרי האישור והמתווה:

  1. חישוב המענק לחודשים 11-12/2023 יבוצע ביחד, לכל העוסקים, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש 10/2023.

דהיינו – השתתפות בהוצאות קבועות והוצאות שכר עבודה.

  • למענק זכאים עוסקים שמחזור הפעילות השנתי שלהם הוא בין 12 אלף ש”ח ל- 400 מ’ ש”ח וקיימת ירידה במחזורם של מעל 25% בדיווחים לחודשים 11-12/2023 לעומת 11-12/2022 (גם למדווחי דו-חודשי וגם למדווחי חד-חודשי).
  • המקדם ושיטת החישוב נותרו כפי שנקבעו לפיצוי בגין 10/2023.
  • עסקים קטנים ועצמאים עם מחזור נמוך מ- 300 אלפי ש”ח (וגבוה מ- 12 אלפי ש”ח) יהיו זכאים לפיצוי קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק.
  • הוארכו הקלות לגבי הוצאת עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת).
  • הגשת הבקשה למענקים תתאפשר החל מיום 15.1.2024, למשך 90 יום, בתנאי שדווחו הדוחות התקופתיים למע”מ לחודשים 11-12/2023.

משרדנו נערך לטפל בהגשת הבקשות לקבלת הפיצוי.

נקווה ביחד לימים שקטים ובטוחים.

Tags: No tags

Comments are closed.