הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

א.ג.נ.,

הנדון: מלחמת “חרבות ברזל” – עדכון מספר 3

בעקבות מצב המלחמה להלן עדכון והבהרות –

 1. הנחיות פיקוד העורף – בתוקף עד ליום שני 16.10.2023 בשעה 18:00.

פיקוד העורף חילק את איזורי המדינה ל- 3 אזורים:

 • אזור ירוק
 • אזור צהוב
 • אזור כתום

מצ”ב לינק להנחיות פיקוד העורף לפי אזורים.

 • הקלות הקרן להלוואות בערבות מדינה (פורסם ע”י החשב הכללי) –
 • דחיית תשלומי קרן הלוואה (גרייס) לתקופה של 3 חודשים שבמהלכה תשולם החבות בלבד.
 • התאמת בטוחות – ניתן לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד הלוואה בערבות מדינה.

* בגין 2 הסעיפים שלעיל יש לפנות לבנק המממן.

 • עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2022, רשאים להגיש מאזן בוחן מלא ודוחות מע”מ לשנת 2022.
 • זכאות לזיכוי במס בגין תרומות –
 • רשות המיסים תעניק זיכוי מס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם התרומות נתרמו לעמותות שמטרתן הציבורית היא אחרת, בתנאי שלעמותה יש אישור לפי ס’ 46 לפקודה.
 • תרומות מיגון למשרד הביטחון – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” של משרד הביטחון, שיבחן את התרומה ולאחר אישורה, נציג משרד הבטחון ידאג להגיש הצהרת יבוא ע”ש משרד הבטחון.
 • תרומה שאינה ציוד לחימה – יש לפנות למנהלת “תרומות מיגון” ולקבל אישור בגין התרומה.
 • חל”ת (חופשה ללא תשלום) –

מצ”ב דוגמא לטופס הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”.

כפי שהבהרנו הוצאת עובד/ת לחל”ת מותנית בהסכמת העובד/ת, לאחר ניצול ימי החופשה שנצברו לו, ולתקופה מינימלית של 30 יום.

אנו לשרותכם, ומקווים ביחד לימים שקטים ובטוחים.

בכבוד רב,

יהודה ארליך ושות’

     רואי חשבון

חי/קב

15.10.2023

לכבוד

(שם החברה)

הנדון: הסכמת עובד על יציאה לחל”ת בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”

 1. בשל מלחמת “חרבות ברזל”, ולאור אילוצי החברה כפי שהובהרו לי, אני מאשר/ת ומסכים/ה לצאת לחופשה ללא תשלום (חל”ת) החל מיום __________.
 • החופשה ללא תשלום המוסכמת כאמור, תמשך 30 ימים לפחות, בהתאם לאילוצי החברה כפי שייבחנו מעת לעת.
 • הובהר לי כי:
 • החברה תפריש עבורי דמי ביטוח לאומי לחודשיים הראשונים בלבד, ובאם החופשה תמשיך לאחר תקופה זו עליי להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי בעצמי.
 • בתקופת החל”ת לא יצטברו  לזכותי זכויות סוציאליות, לרבות חופשה, הבראה, מחלה ,פיצויים וכדומה.
 • כמו כן, החברה לא תפריש עבורי כספים לתנאים סוצאיליים לרבות  לקופות הגמל, קרנות פנסיה ולקרנות ההתשלמות.

כדי שהרצף הביטוחי שלי לא יפגע, עלי לדאוג לביצוע הפרשות המתאימות בעצמי.

בחתימתי להלן אני מאשר/ת כי נערכה עמי שיחה בנושא, וכי קראתי והבנתי את אשר אני מסכים/ה לו, וכי לא תהיה לי כל דרישה, טענה או תביעה כנגד החברה, מנהליה ובעלי מניותיה, לרבות טענה בדבר הרעה בתנאי העסקתי.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   ת.ז.                                     חתימה

אישור מעסיק

אני, הח”מ, נציג החברה, מאשר בזאת כי העובד/ת ________________ חתם/ה על אישור זה בפניי, לאחר שהוסבר לו/ה משמעות החל”ת והוא/היא הסכים/ה.

__________________                 _______________             _______________

שם העובד/ת                                   תפקיד                                 חתימה

Tags: No tags

Comments are closed.